RENÚNCIES I BAIXES DE MATRÍCULA

Curs escolar 2023-2024. Renúncia a mòduls, és per a renunciar a la convocatòria, en presencial i en semipresencial.

La sol·licitud perquè s'admeta la renúncia a la convocatòria es presentarà mitjançant l'Imprés de Renúncia a Mòduls amb una antelació mínima d'un mes a la data d'avaluació final del mòdul.

 • Mòduls de primer curs de qualsevol cicle formatiu, la data limite per a presentar la renúncia és:
  • Convocatòria ordinària (juny), la data limite per a demanar renúncia és fins al 10 de maig de 2024.
  • Convocatòria extraordinària (juliol), la data limite per a demanar la renúncia és fins al 31 de maig de 2024
 • Mòduls de segon curs de qualsevol cicle formatiu la data limite per a presentar la renúncia és:
  • Convocatòria ordinària (març), la data límit per a demanar la renúncia és fins al 9 de febrer 2024
  • Convocatòria extraordinària (juny), la data límit per a demanar la renúncia és fins al 17 de maig de 2024

IMPORTANT: S'ha de presentar juntament amb la renúncia documentació o escrit que avalen les circumstàncies per les quals se sol·licita la renúncia als mòduls. Si és per treball (contracte de treball, o similar), si és per fills xicotets (llibre de família i escrit explicatiu), per malaltia (algun document acreditatiu), etc.

Curs escolar 2023-2024. Anul·lació total de matrícula règim PRESENCIAL i Semipresencial.

Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula hauran de presentar-se mitjançant l'Imprés d'Anul·lació de Matrícula davant la direcció del centre amb una antelació d'almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

 • Primer curs: la data límit per a anul·lar la matricula és fins al 19 d'abril 2024
 • Segon curs: la data límit per a anul·lar la matricula és fins al 26 de gener de 2024

L'anul·lació de la matrícula implica la pèrdua dels drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s'haguera matriculat.

Curs escolar 2023-2024. Anul·lació de matrícula en règim SEMIPRESENCIAL de modulos individuals, no de tot el curs.

Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula d'alguns mòduls hauran de presentar-se mitjançant l'Imprés d'Anul·lació de Matrícula semipresencial davant la direcció del centre amb una antelació d'almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

 • Primer curs: la data límit per a anul·lar la matricula de mòduls és fins al 19 d'abril de 2024
 • Segon curs: la data límit per a anul·lar la matricula de mòduls és fins al 26 de gener 2024

L'anul·lació de la matrícula implica la pèrdua dels drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació dels mòduls professionals que s'hagen sol·licitat.

Iniciació al Rugby