Terminis sol·licitar convalidacions, exempcions, baixa matricula, renúncies, etc. Curs 2023-2024

Terminis sol·licitar convalidacions, exempcions, baixa matricula, renúncies, etc. Curs 2023-2024

Terminis sol·licitar convalidacions, exempcions, baixa matricula, renúncies, etc. Curs 2023-2024

-CONVALIDACIONS ESO I BATXILLER (fins a 31 d'octubre):

https://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/procedimientos

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15490

----

-ANUL·LAR MATRÍCULA BATXILLER (cal justificar el motiu de la baixa. Demanar imprés en secretaria)

----

PER A CICLES MIG-SUPERIOR-SEMIPRESENCIAL

-En els cicles formatius de grau mitjà o de grau superior l'alumnat podrà matricular-se per a cursar un mateix mòdul professional un màxim de tres cursos acadèmics.

-En cada curs acadèmic, l'alumnat serà qualificat en dues convocatòries: una ordinària i una altra extraordinària, i disposarà, durant tot el temps que dure la seua formació en un cicle formatiu, d'un màxim de quatre convocatòries per a la superació de cada mòdul professional.

-La FCT disposa de dues convocatòries.

---

----CONVALIDAR MÒDULS-ASSIGNATURES.:

Termini Sol·licitud Convalidacions mòduls-Cicles. CICLE MIG-SUPERIOR-SEMIPRES: fins a 6 d'octubre.

Formularis per a CONVALIDAR:

  • Annex XIV: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon als directors dels centres (títols LOGSE cicles antics).
  • Annex XV: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon als directors dels centres (títols LOE).

---

---SOL·LICITUD EXENCION FCT (Formació en Centres de treball):

CICLE MIG-SUPERIOR-SEMIPRES: fins al 9 de febrer.

Formularis per a EXEMPCIÓ:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
-Annex X: Sol·licitud d'exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball.

-(Assalariats) Certificat signat per l'empresa Ex. certificat justificar 1 any treballat,o contracte de treball.

-(Assalariats i autònoms) Informe Vida Laboral.

-(Sol autònoms) declar. jurada autònom

-(Sol autònoms), alta epigrafe IAE.

---

---ANUL·LAR MATRÍCULA CICLES: (No és necessari justificar el motiu de la baixa)

-1r Curs Cicle: fins a 18 d'abril per a anul·lar la Matrícula. . ( 2 mesos abans conv.ordinària)

-2n Curs Cicle: fins a 12 de gener per a anul·lar la Matrícula. ( 2 mesos abans conv.ordinària)

SEMIPRESENCIAL: L'alumnat podrà sol·licitar l'anul·lació de la matrícula total o de la matricula de mòduls concrets dins del termini indicat a dalt.

FORMULARI SOL·LICITUD ANULAR MATRICULA:

Annex VII: Sol·licitud d'anul·lació de matrícula en Cicle Formatiu.

----

---RENÚNCIES CONVOCATÒRIES A MÒDULS-ASSIGNATURES CICLES:(És necessari justificar el motiu de RENÚNCIA amb documents "nòmina-contracte-informe medique-etc." que justifiquen la no assistència al centre. Aquest cas l'alumnat haurà d'acreditar que es troba en algunes de les circumstàncies següents: malaltia prolongada de tipus físic o psíquic, incorporació a un lloc de treball, obligacions ineludibles de tipus social o familiar que impedisquen l'assistència al centre i dedicació a l'estudi o altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional)

---RENUNCIAR AVALUACIÓ ORDINÀRIA A MÒDULS CICLES (cal justificar el motiu):

-1r Curs Cicle: fins a 16 de maig per a presentar la renúncia ( 1 mes abans conv.ordinària)

-2n Curs Cicle: fins a 9 de febrer per a presentar la renúncia ( 1 mes abans conv.ordinària)

Annex IX: Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius.

---RENUNCIAR AVALUACIÓ "EXTRA-ORDINÀRIA" A MÒDULS (cal justificar el motiu):

-1r Curs Cicle: fins a 16 de maig per a presentar la renúncia ( 6 setmanes abans conv.extraordinària)

-2n Curs Cicle: fins a 26 d'abril per a presentar la renúncia ( 6 setmanes abans conv.extraordinària)

Annex IX: Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius.

---RENUNCIAR AVALUACIÓ F.C.T. (cal justificar el motiu):

-Termini fins a 31 de maig.

Annex IX: Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius.

---

---CONVOCATÒRIES ESGOTADES MÒDULS. SOL·LICITAR 5é CONVOCATÒRIA CICLES (fins a 6 d'octubre: https://ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/convocatoria-extraordinaria (És necessari justificar per a sol·licitar la convocatòria extraordinària amb documents "nòmina-contracte-informe medique-etc." que justifiquen la no assistència al centre. Aquest cas l'alumnat haurà d'acreditar que es troba en algunes de les circumstàncies següents: malaltia prolongada de tipus físic o psíquic, incorporació a un lloc de treball, obligacions ineludibles de tipus social o familiar que impedisquen l'assistència al centre i dedicació a l'estudi o altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional)