PROVES HOMOLOGADES PER A l’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC DE LES LLENGÜES ALEMANY, INGLÉS I FRANCÉS- 2020

PROVES HOMOLOGADES PER A l’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC DE LES LLENGÜES ALEMANY, INGLÉS I FRANCÉS- 2020

(La prova serveix per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic (A2), la qual cosa dona accés al Nivell Intermedi de les EOIs i acredita competències en idiomes, pròpies d’aqueix nivell, en els procediments de selecció que establisquen Les Administracions Publiques)

Descarregar Calendari

Descarregar sol·licitud

Descarregar estructura-horari-exàmens

Descarregar criteris puntuació

 

CALENDARI
Inscripció alumnes 7 al 15 de gener de 2020
Llista provisional admesos i exclosos 16 de gener de 2020
Publicació estructura exercicis, criteris qualificació, materials necessaris i composició Junta Avaluació 16 de gener de 2020
Reclamació llestes provisionals 16 de gener al 29 de gener de 2020
Llistes definitives admesos i exclosos 30 de gener de 2020
Data i hora examen (centre on aquest matriculat l’alumne INGLÉS: 06 febrer de 2020 11:30h

ALEMANY: 13 de febrer de 2020 11.30 h

FRANCÉS: 19 de febrer de 2020 11.30 h

Llista provisional de qualificacions 2 de març de 2020
Reclamació llesta provisional qualificacions 2 al 9 de març de 2020
Llista definitiva qualificacions 12 de març de 2020
Recollir Taxa 046 en Secretària o imprimir des de l’enllaç http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin per a sol·licitar l’expedició del certificat als alumnes amb APTE o NO APTE-destreses superades A partir 12 de març de 2020

-13,74 euros-APTE-Certificat SUPERACION A2.

-2,17 euros-NO APTE- Certificat destreses

Ordre: http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/08/pdf/2011_11192.pdf

Guia: http://www.ceice.gva.es/documents/162689009/168960843/guia+PH+2019-20_CAS+odf.pdf/65fb4349-7a24-4de5-907b-6e43ea393cc2

Mas: http://www.ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades

Documentació a presentar:

-Sol·licitud i copia

-Fotocòpia Dni/Nie

– Fotocòpia DNI/NIE pare/mare/tutor en el cas que l’alumne siga menor de 18 anys.

-Opcional per a pujar la nota de les destreses en un 10%. (Certificat on aparega l’assignatura d’ALEMANY, INGLÉS o FRANCÉS del curs anterior amb qualificació 7 o superior.)

Taxes 046:

Taxa 046 exped. Certificats

(A partir del 12 de març de 2020 s’entregaren als alumnes que han superat la prova de NIVELL BASICO o alumnes que només han aprovat una destresa o vàries.)

-13,74 euros-APTE-Certificat SUPERACION A2.

-2,17 euros-NO APTE- Certificat destreses

(*)Família nombrosa General: reducció 50% de la taxa

(*)Família nombrosa Especial: reducció 100% de la taxa

(*)Alumnes Discapacitat =+33%: reducció 50% de la taxa

Requisits:

Es poden presentar els qui es troben matriculats en qualsevol dels ensenyaments que s’imparteixen en els instituts (això, batxiller o formació professional) i tinguen almenys 16 anys complits l’any natural de realització de la prova. Tots els instituts realitzaran la prova del nivell bàsic dels idiomes alemany, anglés i francés, a les quals es podrà presentar qualsevol alumne/al fet que complisca els requisits de participació, encara que no curse l’esmentat idioma.

 

Impresos:

Descarregar Sol·licitud

 

 

 

 

 

PROVES HOMOLOGADES PER A l’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC D’IDIOMES A2 ALEMANY, FRANCÉS I INGLÉS – 2020

ESTRUCTURA EXERCICIS

IDIOMA: INGLÉS
Data examen: 6 de febrer
Horari de les quatre destreses:

Compressió escrita (CE)————————————–

Compressió oral (CO)—————————————–

Expressió escrita (EE)—————————————-

**Expressió Oral (EO) 15 minuts per parella d’alumnes

11.30-12.05 35m

12.15-12.40   25m

12.50-14.05   75m

Divendres 7-febrer 09.00-12.00  3h

–          **Expressió Oral (EO) 15 minuts per parella d’alumnes (2 minuts monòleg, 5 minuts preparació, 5 minuts diàleg)

IDIOMA: ALEMANY
Data examen: 13 de febrer
Horari de les quatre destreses:

Compressió oral (CO)—————————————–

Compressió escrita (CE)————————————–

Expressió escrita (EE)—————————————-

Expressió Oral (EO) 15 minuts per parella d’alumnes-

11.30-11.55 25m

12.05-12.40 35m

12.50-14.05 75m

14.15-15.15 60m

IDIOMA: FRANCÉS
Data examen: 19 de febrer
Horari de les quatre destreses:

Compressió oral (CO)—————————————–

Compressió escrita (CE)————————————–

Expressió escrita (EE)—————————————-

Expressió Oral (EO) 15 minuts per parella d’alumnes-

11.30-11.55 25m

12.05-12.40 35m

12.50-14.05 75m

14.15-15.15 60m

CRITERIS QUALIFICACIÓ:

  1. Cadascuna de       les destreses de què conste la prova representarà un 25% de la nota       final.
  2. Per a aprovar i obtindre així el certificat del Nivell Bàsic serà necessari obtindre, almenys, el 60% de la puntuació total       possible en cada       una de les       quatre destreses.
  3. Al       percentatge obtingut en cadascuna de les destreses de què consta la prova homologada se li sumarà un 10% només en el cas que l’alumne o alumna haja obtingut una qualificació igual o superior a “7” en l’idioma estranger objecte de la prova en el curs immediatament anterior al de la celebració de l’esmentada prova.

MATERIALS NECESSARIS PER A la PROVA:

Bolígraf, llapis, goma d’esborrar, DNI/NIE/PASSAPORT/PERMÍS DE CONDUIR i còpia de la sol·licitud segellada pel centre.

 

NOTA: L’alumne inscrit que durant el curs 2018/2019 va cursar i va superar l’assignatura per a la qual es presenta (ALEMANY, INGLÉS o FRANCÉS) en un cicle, batxiller o ESO “EN UN ALTRE CENTRE” —-HAURÀ D’APORTAR CERTIFICAT ON APAREIX QUE HA SUPERAT AQUESTA ASSIGNATURA AMB UNA QUALIFICACIÓ IGUAL O SUPERIOR A “7” PER A PODER PUJAR LA NOTA UN 10% EN CADA DESTRESA——

NOTA: VEURE GUIA DEL CANDIDAT: http://www.ceice.gva.es/documents/162689009/163754174/guia+de el+Candidat+PH+2016-2017.pdf/0e9fe3aa-b793-4d77-8387-b6d5b7b0e04d