CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES ESO

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DES DEL 25 DE SETEMBRE FINS AL 31 D’OCTUBRE DE 2023

Procediments de convalidació de matèries i/o exempció d’Educació Física

 Música i DansaEsportistes d’elit
Què presente?DOCUMENT A ( Música) DOCUMENT B ( Dansa)DOCUMENT B
On i quan?En el centre docent abans del 31 d’octubre. La sol·licitud serà segellada i datada pel centre en el moment de la seua presentació

En el centre docent abans del 31 d’octubre .La sol·licitud serà segellada i datada pel centre en el moment de la seua presentació
Documentació acreditativaCertificat acadèmic acreditatiu de la superació de l’assignatura amb la qual se sol·licita realitzar la convalidació

Document que acredite tindre formalitzada la matrícula per a cursar ensenyaments professionals de dansa (3)
Certificat d’ensenyaments elementalsDocument que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el BOE, en la relació d’esportistes d’elit publicada en el DOGV, o certificat del Consell superior d’Esports o de la Direcció General d’Esport que acredite la condició d’esportista d’alt rendiment durant el curs acadèmic a qui es referisca aquest certificat (3)
Certificat de superació de la prova d’accés als ensenyaments professionals
Certificat de matrícula en el cas d’estar cursant l’assignatura, la superació de la qual és necessària per a obtindre la convalidació (1)
Qui reconeix les convalidacions?La Direcció del centre notificarà abans que finalitze el mes de novembre la concessió o denegació al sol·licitant i a la Inspecció Educativa
ReclamacionsEn el termini de 20 dies davant de la Direcció Territorial competent
AvaluacióPendent de convalidació o convalidada (2)Pendent d’exempció (4)
Nota mitjana ESONo computaNo computa
Atenció a l’alumnatLa Direcció d’Estudis dels centres docents establirà els procediments necessaris per a atendre els alumnes durant els períodes lectius d’impartició de les matèries objecte de convalidació o exempció

  (1) Perquè la convalidació es faça efectiva caldrà presentar el certificat acadèmic que acredite la superació de l’assignatura abans de la data en què es realitza l’avaluació final extraordinària.  

(2) En el cas que l’assignatura necessària per a obtindre la convalidació s’estiga cursant en el mateix curs acadèmic que la matèria objecte de convalidació, es considerarà aquesta matèria com a pendent de convalidació i es consignarà amb l’expressió “PTC”.    Una vegada acreditada la superació de l’assignatura necessària per a convalidar la matèria d’Educació Secundària Obligatòria, mitjançant el certificat acadèmic d’aquesta assignatura, a partir d’aquest moment s’indicarà la convalidació consignant l’expressió “CO” en els documents d’avaluació per a la matèria corresponent.   En cas que no es presente el certificat corresponent a la superació de l’assignatura dels ensenyaments professionals de Música o de Dansa, necessària per a obtindre la convalidació, abans de la data de l’avaluació final extraordinària, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s’omplirà amb la qualificació de no presentat i es consignarà amb l’expressió «NP» en els documents d’avaluació.  

(3) En cas que l’alumne o alumna perda la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment o d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana, o que renuncie a la matrícula en els ensenyaments professionals de Dansa abans de la data de la sessió d’avaluació final ordinària, podrà sol·licitar ser avaluat des d’aquest moment en la matèria d’Educació Física. Aquesta circumstància es reflectirà per mitjà de la diligència corresponent en els diferents documents d’avaluació.  

(4) En quant a l’exempció de la matèria d’Educació Física, en els documents d’avaluació es procedirà a considerar la matèria com a pendent d’exempció al llarg del curs i es consignarà com a «PTE». Perquè l’exempció es faça efectiva s’haurà de presentar el certificat d’haver mantingut la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment, o d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana abans de la data en què es realitze l’avaluació final extraordinària. Una vegada acreditat el manteniment d’aquesta condició, les exempcions es consignaran com a «ET». Si no s’acredita, l’esmentada matèria es considerarà no superada.