CONSULTA VACANTS IES LLUÍS VIVES

Consulteu les vacants prèvies publicades en la pàgina web de Conselleria el dia 25 de maig de 2022.

CONSULTA DE VACANTS.

 1. Marqueu la casella verda “Prèvies (25/05/2022)” del nivell educatiu desitjat ” Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Batxillerat”.

2. Introduïu les dades requerides per a seleccionar el criteri de filtrat d’accés a les vacants de l’IES Lluís Vives.

codi: 46012872

centre: IES Luis Vives

localitat: VALÈNCIA

ensenyament: Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat.

2. Una vegada introduïdes les dades requerides polseu el quadret roig “CERCAR / BUSCAR”.

3. Polseu la paraula en roig “detalls” i vos apareixerà el quadre amb el total de vacants “prèvies” ofertades.

RECORDATORI FAMÍLIES ALUMNAT 4t ESO: CALENDARI DEL PROCEDIMENT ADMISSIÓ OBLIGATORI PER A SOL·LICITAR PLAÇA EN 1r BAT (DEL 26 DE MAIG AL 3 DE JUNY DE 2022).

Benvolgudes famílies d’alumnat de 4t d’ESO,

vos recordem que és imprescindible fer el procés de sol·licitud d’admissió per a sol·licitar plaça en 1r de batxillerat per al curs 2022-2023.

Tot l’alumnat matriculat en 4t d’ESO a l’IES Lluís Vives durant l’actual curs 2021-2022 ha de fer obligatòriament el procés de sol·licitud d’admissió telemàtica “Telematrícula” entre el 26 de maig i el 3 de juny per a sol·licitar plaça en 1r de batxillerat. https://portal.edu.gva.es/telematricula/

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ.

Consulteu, en l’apartat d’admissió de la pàgina web del centre la informació detallada (modalitats, quines modalitats tenen dret prioritari d’accés per a l’alumnat del centre, batxillerat “vespertí” d’Arts del torn ordinari,…)

Molt important!!!!! Vos preguem que, atenent a la modalitat de batxillerat que voleu sol·licitar, consulteu els documents exclusius amb informació per a alumnat del centre.

-Consulteu les informacions sobre el procediment de sol·licitud d’admissió polsant “ací”.

-Consulteu el document per a l’alumnat del centre que desitja obtindre plaça en 1r de batxillerat d’Arts – via: Arts Plàstiques, Imatge i Disseny o via: Música i Arts Escèniques polsant “ací”.

-Consulteu el document per a l’alumnat del centre que desitja obtindre plaça en 1r de batxillerat de Ciències/Tecnologia o Humanitats/Ciències Socials polsant “ací”.

MOLT IMPORTANT!!!! NO OBLIDEU MARCAR LA CASELLA DE PRIORITAT D’ALUMNAT DE GRUP CENTRE PER A BATXILLERAT CIÈNCIES/TECNOLOGIA O HUMANITATS/CIÈNCIES SOCIALS.

OFERTA BATXILLERAT ARTÍSTIC I PARTICULARITAT “BATXILLERAT VESPERTÍ D’ARTS PLÀSTIQUES” IES LLUÍS VIVES

TOT ALLÒ QUE CAL CONÉIXER SOBRE LA MODALITAT DE BATXILLERAT ARTÍSTIC A L’IES LLUÍS VIVES.

Podeu descarregar-vos el document en pdf “oferta batxillerat d’Arts i particularitat “Batxillerat Vespertí d’Arts Plàstiques” IES LLuís Vives.

L’IES Lluís Vives oferta per al curs 2022-2023, a més de les modalitats de batxillerat de Ciències/Tecnologia  i  Humanitats/Ciències Socials, la modalitat de BATXILLERAT D’ARTS

D’acord amb la LOMLOE i la Resolució del Director General de Centres Docents, del 23 de maig de 2022, la modalitat de batxillerat d’Arts s’organitzarà en el 1r curs de batxillerat del curs 2022-2023 en dues vies: la via d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, i la via de Música i Arts Escèniques, mentre que en el curs de 2n de batxillerat no es desplegarà la doble via fins el curs 2023-204, mantenint durant el curs 2022-2023 la modalitat d’Arts amb un únic itinerari.

-1r DE BATXILLERAT: DOBLE VIA EN EL CURS 2022-2023.

VIA 1: ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSSENY.

VIA 2: MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES.

-2n DE BATXILLERAT: NO HI HA DOBLE ITINERARI EN EL CURS 2022-2023.

MODALITATTORNSPROGRAMA
1r de batxillerat d’ArtsTorn ordinari/diürn: 2 grups d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny i 1 grup de Música i Arts Escèniques.  

2 grups de Batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.               

-1BAAP: horari de matí (Arts Plàstiques, Imatge i Disseny)
-1BAAF*: horari de vesprada-nit (Batxillerat Vespertí d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny)*.  

1 grup de Batxillerat de Música i Arts Escèniques.  

-1BAAE: horari de matí (Música i Arts Escèniques).

Torn nocturn: 1 grup d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.  

-1BAAJ: horari de vesprada-nit  (Arts Plàstiques, Imatge i Disseny)  
PEPLI
2n de batxillerat d’Arts  Torn ordinari/diürn: 3 grups d’Arts.               

-2BAAP: horari de matí.
-2BAAE: horari de matí.
-2BAAF*: horari de vesprada-nit (Batxillerat vespertí d’Arts).

Torn nocturn: 1 grup d’Arts.   -1BAAJ: horari de vesprada-nit.  
PEPLI
 1. Per a sol·licitar plaça en alguna de les tres modalitats de batxillerat (Ciències/Tecnologia, o Humanitats/Ciències Socials, o Arts (Arts Plàstiques, Imatge i Disseny o Música i Arts  Escèniques) has de participar en el procediment telemàtic d’admissió en els següents supòsits:

Si vols cursar 1r de batxillerat: tot l’alumnat: tant alumnat provinent d’altres centres  com alumnat de L’IES Lluís Vives.

Si vols cursar 2 de batxillerat: només l’alumnat provinent d’altres centres.

2. En la modalitat de batxillerat d’Arts  l’alumnat del centre no té prioritat d’accés sobre l’alumnat  provinent d’altres centres que sol·licita plaça en 1r de batxillerat.

3. En la modalitat de batxillerat d’Arts s’estableix una única àrea d’influència coincident amb la província de València, de manera que l’accés a aquest ensenyament es produïsca en igualtat de condicions per a tot l’alumnat.

4.En el formulari del procés d’admissió haureu de marcar l’opció de torn ordinari/diürn (per a alumnat menor d’edat) o nocturn (per a alumnat major d’edat (consulteu punt 4.2)).

4.1) El centre oferta tres grups de 1r de batxillerat en el torn ordinari/diürn de les modalitats de batxillerat d’Arts, repartits de la següent manera:

-2 grups en l’itinerari d’Arts de Plàstiques, Imatge i Disseny

1r BAAP: grup del torn ordinari/diürn amb classes lectives en horari de matí.

1r BAAF**: grup del torn ordinari/diürn amb classes lectives en horari de vesprada-nit!!!!!!!

-1 grup en l’itinerari de Música i Arts Escèniques (1r BAAE)

1r BAAE: grup del torn ordinari/diürn amb classes lectives en horari de matí.

Dels dos grups de 1r de batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny del torn ordinari/diürn, un és en  horari de matí i el segon en horari de vesprada-nit (conegut com batxillerat vespertí d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny).  

La puntuació obtinguda en el procés de baremació determinarà l’adjudicació de plaça en un dels dos grups de l’itinerari d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, obtenint plaça en el grup  de l’anomenat «batxillerat vespertí» l’alumnat amb les puntuacions més baixes del llistat d’alumnat admés en el procés d’admissió.

4.2) El centre oferta tres grups de 2n de batxillerat en el torn ordinari/diürn de les modalitats de batxillerat d’Arts, repartits de la següent manera:

-3 grups d’Arts (recordem que en 2n batx no hi ha doble itinerari

2n BAAP: grup del torn ordinari/diürn amb classes lectives en horari de matí.

2n BAAE: grup del torn ordinari/diürn amb classes lectives en horari de matí.

2n BAAF**: grup del torn ordinari/diürn amb classes lectives en horari de vesprada-nit!!!!!!!

Dels tres grups de 2n de batxillerat d’Arts (recordem que en 2n batx no hi ha doble itinerari) del torn ordinari/diürn, dos són en horari de matí i el tercer en horari de vesprada-nit (conegut com batxillerat vespertí d’Arts)

La puntuació obtinguda en el procés de baremació determinarà l’adjudicació de plaça en el grup on s’oferten places vacants. Els grups amb horari de matí no solen disposar de places vacants.

4.3) El centre oferta un grup en els dos nivells educatius (1r i 2n de batxillerat) en el torn nocturn d’Arts Plàstiques, Imatge i Dissseny:

1r i 2n BAAJ

Poden accedir la modalitat presencial de batxillerat en règim nocturn els i les alumnes majors de 18 anys o que complisquen aquesta edat dins de l’any natural en què sol·liciten formalitzar la matrícula.

També es contempla la possibilitat que accedisquen al nocturn alumnes menors de 18 anys i majors de 16, en aquests casos:

-Treballadors que acrediten la seua condició amb un contracte de treball vigent.

-Esportistes d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment.

-Alumnes que no poden compatibilitzar els seus estudis de règim especial (música, dansa,…)

Els requisits acadèmics necessaris són estar en possessió del Graduat en Eduació Secundària Obligatòria (o equivalent) o del títol de Tècnic després d’haver estudiat un Grau Mitjà en Formació Professional. L’alumnat repetidor de règim diürn (haja esgotat o no les quatre convocatòries anuals) pot accedir al règim nocturn en primer (sempre curs complet) o en segon (en les mateixes condicions que el diürn: curs complet o assignatures soltes si ja en té aprovades).

(Segons Ordre del 19 de juny de 2009; artícle 19 sobre Accés dels alumnes al Batxillerat el règim nocturn).

RESSENYES OPTATIVES D’ ESO i BATXILLERAT

MANIFEST SOBRE L’OBLIGATORIETAT D’IMPARTICIÓ D’ENSENYAMENTS PER ÀMBITS APROVAT PEL CLAUSTRE DE L’IES LLUÍS VIVES EL DIA 6 D’ABRIL DE 2022.

MANIFEST SOBRE L’OBLIGATORIETAT D’IMPARTICIÓ D’ENSENYAMENTS PER ÀMBITS APROVAT PEL CLAUSTRE DE L’IES LLUÍS VIVES EL DIA 6 D’ABRIL DE 2022.

Atenent al requeriment acordat pel claustre celebrat el dia 6 d’abril de 2022, publiquem en la nostra pàgina web el manifest sobre l’obligatorietat d’impartició d’ensenyaments per àmbits presentat per un grup de professors, sotmés a votació i aprovat pel claustre. Heus ací el manifest.

«La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ha imposat des de fa un parell d’anys l’organització del primer curs de l’ESO per àmbits. En el nostre centre l’àmbit científic-tecnològic integra Matemàtiques, Biologia i Geologia i Tecnologia, i l’àmbit lingüístic-humanístic està composat per Valencià, Castellà i Geografia i Història.

Aquesta mesura, pressa dins d’una situació d’anormalitat provocada per la crisi pandèmica de la Covid-19, no va ser analitzada ni consensuada amb els docents. Particularment, el nostre claustre no ha tingut l’oportunitat de pronunciar-se sobre aquesta obligatorietat organitzativa i curricular. Tanmateix, malgrat que en segon d’ESO es podia continuar treballant per àmbits de forma voluntària, en una reunió de la Comissió de Coordinació Pedagògica del curs passat es va prendre la decisió de no fer aquesta continuïtat, de forma semblant al 91% dels centres de tota la Comunitat Valenciana.

Un aspecte problemàtic central és que el professorat d’àmbits ha d’impartir matèries de les quals no és especialista. Tampoc s’hauria d’imposar cap tipus de metodologia, com és el cas de la pretensió de la integració dels continguts i dels procediments propis de cada matèria que conformen cada àmbit.

Són els centres els que millor coneixen les característiques del seu alumnat i del seu professorat per a triar el tipus d’organització més adient per a la seua oferta acadèmica. En conseqüència, aquesta organització no hauria de fer-se d’esquenes als departaments didàctics. Són els equips docents d’especialistes d’una matèria i de la seua didàctica els que haurien de consultar-se en primer lloc per tal de fer un canvi organitzatiu tan dràstic.

Per aquestos motius, amb l’objectiu de millorar la qualitat educativa de l’alumnat, fent una aposta decidida per l’autonomia dels centres i del professorat, i en línea amb actuacions semblants que ja s’han fet en altres instituts.

Es proposa al Claustre de l’Institut d’Ensenyament Secundari Luis Vives de València aprovar un manifest, per a la seua remissió al Conseller d’Educació, al Secretari Autonòmic d’Educació i per a la seua publicació al mitjans oficials de comunicació del centre (web i xarxes socials), en els següents termes:

 • La mesura d’organització dels àmbits ha estat imposada per la Conselleria d’Educació sense cap tipus d’anàlisi previ ni de consens amb el professorat.
 • Han de ser els centres els que decidisquen, dins de la seua autonomia, si han d’organitzar-se d’aquesta manera i els professors els que demanen acollir-se a participar-hi.
 • Per aquestos motius, es sol·licita que el treball per àmbits siga una opció voluntària, a decidir en els claustres amb el sentir dels departaments didàctics, que són els que millor saben com impartir la seua matèria als alumnes.
 • En qualsevol cas, el treball voluntari per àmbits hauria de comptar amb una adequada atenció d’horari i amb el suport tant material com humà per tal de fer una correcta preparació i coordinació de les classes.

València, a 15 de març de 2022.”

INSTRUCCIONS MATRÍCULA IES LLUÍS VIVES CURS 2022-2023

En aquest document informatiu  podeu consultar els següents apartats:

-Guia de formalització de la matrícula online  per a alumnat del centre matriculat en 1r, 2n i 3r d’ESO, i 1r de batxillerat diürn i grup d’arts vespertí en el curs 2021-2022)

-Guia de formalització de la matrícula online per a alumnat del centre matriculat en 4t d’ESO en el curs 2021-2022 admés en 1r de batxillerat diürn i alumnat de 4t d’ESO que no promociona i repeteix curs.

Si desitgeu descarregar-vos aquest text informatiu en document pdf polseu “ací”.

TIPOLOGIA D’ALUMNATFORMAT DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULAALUMNAT DEL CENTRE DE 1r, 2n, 3r ESO, I 1r DE BATXILLEART DIÜRN I GRUP D’ARTS VESPERTÍ.

ALUMNAT DEL CENTRE DE 4t D’ESO QUE REPETEIX CURS*.
ONLINE EN PLATAFORMA “AULES”.

ALUMNAT ADMÉS PER PROCÉS D’ADMISSIÓ (ALUMNAT NOVINGUT I ALUMNAT DEL CENTRE DE 4t d’ESO QUE ES MATRICULA EN 1r DE BATXILLERAT)
TELEMÀTICA EN PLATAFORMA  “TELEMATRÍCULA”. Instruccions formalització en pàgina web www.telematricula.es ESO: del 18 al 21 de juliol. BAT: del 22 al 27 de juliol.
ALUMNAT DEL CENTRE DE BATXILLERAT NOCTURN.
PRESENCIAL AMB SOBRE (recollida sobres en consergeria l’01/07/2022 i lliurament al centre de sobre amb formularis emplenats i documentació requerida entre el 04/07/2022 i el 05/07/2022)
ALUMNAT DE BATXILLERAT NOCTURN QUE NO HA FET SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ.PRESENCIAL AMB SOBRE (recollida de sobres en despatx de caporalia d’estudis de batxillerat nocturn)

GUIA DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA ONLINE (CURS 2022-2023) NOMÉS PER A ALUMNAT DEL CENTRE (matriculat en 1r, 2n i 3r d’ESO, i 1r de batxillerat diürn i grup d’arts vespertí en el curs 2021-2022).

RECORDATORI IMPORTANT!!!!!: L’alumnat del centre matriculat en el curs 2021-2022 en 1r, 2n i 3r D’ESO I 1r de batxillerat NO presenta SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ.

 1. QUI S’HA DE MATRICULAR ONLINE?

La matrícula ONLINE és exclusiva per a l’alumnat de l’IES Lluís Vives matriculat durant el curs 2021-2022 en 1r, 2n i 3r d’ESO, i 1r de batxillerat diürn i vespertí* (grup d’arts 1BAAF*) que desitge continuar estudis en el centre el curs 2022-2023.

2. QUAN I COM M’HE DE MATRICULAR ONLINE? CALENDARI I PROCEDIMENT:

Heu d’accedir a la plataforma “Aules” entrant amb l’usuari i contrasenya de l’alumne/a que es matricula.

El procés de formalització telemàtica de matriculació d’alumnat del centre matriculat en 1r, 2n i 3r d’ESO, i 1r de batxillerat durant l’actual curs 2021-2022  constarà de dues fases.

FASE 1: ELECCIÓ D’ASSIGNATURES

En una primera fase, entre el 23 i el 31 de maig, s’escolliran les assignatures del nivell educatiu posterior al que s’està matriculat  (l’alumnat de 1r d’ESO triarà les assignatures de 2n d’ESO, el de 2n d’ESO les de 3r d’ESO, el de 3r d’ESO les de 4t d’ESO i el de 1r de batxillerat les de 2n de batxillerat).

L’alumne/a, acompanyat dels seus familiars, accedirà al formulari a través de la plataforma “Aules” introduint el seu usuari i contrasenya. En el formulari haureu d’escollir les assignatures que desitgeu cursar. Hi trobareu també un apartat on podreu consultar ressenyes amb breus explicacions de les optatives ofertades.

Si voleu sol·licitar canvi de modalitat de batxillerat ho heu de comunicar personalment a Jorge Picó, cap d’estudis de batxillerat diürn o a Néstor Pérez, cap d’estudis de batxillerat vespertí i vos informaran al respecte.

Estàs matriculat en el curs 2021-2022 enEt matricules per al curs 2022-2023 enDates matrícula fase 1 (elecció assignatures)Format matrículaObservacions
1r ESO2n ESO23/05/2022 – 31/05/2022online “Aules”
Tot l’alumnat de 1r d’ESO ha d’emplenar el formulari.
2n ESO3r ESO23/05/2022 – 31/05/2022online “Aules”
Tot l’alumnat de 2n d’ESO ha d’emplenar el formulari.
3r ESO4t ESO23/05/2022 – 31/05/2022online “Aules”
Tot l’alumnat de 3r d’ESO ha d’emplenar el formulari.

1r batxillerat dürn i grup de 1BAAF d’arts vespertí
2n batxillerat diürn i vespertí23/05/2022 – 31/05/2022online “Aules”
Tot l’alumnat de 1r BAT ha d’emplenar el formulari.

FASE 2: APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ REQUERIDA – PAGAMENTS -.

En una segona fase, entre el 21 i el 28 de juny, els tutors legals de l’alumne/a que es matricula, accediran al formulari a través de la plataforma “Aules” introduint l’usuari i contrasenya de l’alumne/a. Caldrà aportar la justificació dels pagaments requerits per al nivell educatiu en què desitgen matricular l’alumne/a, ja siga ESO o batxillerat

Consulteu en aquest mateix punt la relació de documentació de pagaments requerits per a cada nivell educatiu, ja siga ESO o batxillerat. Recordeu que l’alumnat que es matricula en 1r i 2n d’ESO no ha de fer cap pagament i, per tant, aportar cap justificant.

En cas d’haver-se produït algun canvi en les dades personals de l’alumne/a o tutors legals – canvi de domicili, canvi de correu electrònic principal o sencundari, telèfon, tipus de document d’identitat,… – podreu indicar-nos la dada actualitzada en un apartat específic del formulari referit a “modificació de dades personals”.

En cas de malaltia crònica de l’alumne/a caldrà adjuntar la documentació acreditativa en la pestanya “malaltia crònica”.

Pagament quota AMPA: trobareu un enllaç a la pàgina web de l’AMPA de l’IES Lluís Vives per a formalitzar la inscripció i pagament voluntari de la quota de l’AMPA.

Estàs matriculat en el curs 2021-2022 enEt matricules per al curs 2022-2023 enDates matrícula fase 2 (Confirmació o aportació nova documentació)Format matrículaObservacions
1r ESO2n ESO21/06/2022 – 28/06/2022online “Aules”En el mateix formulari s’obrirà una pestanya per a que l’alumnat que repeteix curs seleccione les assignatures de 1r.
2n ESO3r ESO21/06/2022 – 28/06/2022online “Aules”En el mateix formulari s’obrirà una pestanya per a que l’alumnat que repeteix curs seleccione les assignatures de 2n.
3r ESO4t ESO21/06/2022 – 28/06/2022online “Aules”En el mateix formulari s’obrirà una pestanya per a que l’alumnat que repeteix curs seleccione les assignatures de 3r.

1r batxillerat dürn i grup de 1BAAF d’arts vespertí.

2n batxillerat diürn i 2BAAF vespertí
21/06/2022 – 8/07/2022online “Aules”En el mateix formulari s’obrirà una pestanya per a que l’alumnat que repeteix curs seleccione les assignatures de 1r.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: ALUMNAT DEL CENTRE QUE ES MATRICULA EN ESO

-Justificant de l’ingrés de l’assegurança escolar. (Només l’alumnat de 3r i 4t d’ESO).  L’alumnat de 3r i 4t d’ESO realitzarà un ingrés per import exacte de 1,12 euros en concepte d’assegurança escolar al compte bancari del centre. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO NO paga assegurança escolar.

S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES58 2100 7737 8913 0444 3398.

És obligatori indicar les següents dades:

concepte de pagament: nom, cognoms i curs en el qual es matricula l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: ALUMNAT  DEL CENTRE QUE ES MATRICULA EN  BATXILLERAT.

-Justificant de l’ingrés de l’assegurança escolar. L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat realitzarà un ingrés per import exacte de 1,12  € en concepte d’assegurança escolar al compte bancari del centre: ES58 2100 7737 8913 0444 3398

És obligatori indicar en l’apartat de concepte de pagament: nom, cognoms i curs en el que es matricula l’alumne/a.

-Justificant del pagament bancari de les taxes de batxillerat (model 046).

Taxes batxillerat (model 046):

L’alumnat que es matricula en 1r de batxillerat ha d’abonar les taxes de targeta d’identitat i d’expedició d’historial acadèmic.

L’alumnat que es matricula en 2n de batxillerat ha d’abonar les taxes de renovació de targeta d’identitat.

1r BATXILLERTargeta d’identitat  Expedició historial acadèmic2n BATXILLERRenov. targeta d’identitat
Ordinària2,04 €3,85  €Ordinària2,04 €
*Familia Nombrosa/Monoparental General1,02 €1,93 €*Familia Nombrosa/Monoparental General1,02€
**Familia Nombrosa/Monoparental Especial0 €0€**Familia Nombrosa/Monoparental Especial0;00€
*Família nombrosa general, família monoparental general o discapacitat del 33% paguen el 50% de la taxa administrtiva.  
**Família nombrosa especial, família monoparental especial, víctimes de terrorismes i de violència masclista contra les dones: no paguen taxa.
En ambdós casos cal presentar documentació que acredite aquesta situació.
FORMES D’ACCEDIR MODEL 046: El model 046 es podrà descarregar en l’enllaç http://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN
Pagament telemàtic genèric (model 046) https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15392
S’adjuntarà justitificant del pagament  

GUIA DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA ONLINE (CURS 2022-2023) NOMÉS PER A ALUMNAT DEL CENTRE (matriculat en 4t d’ESO en el curs 2021-2022 admés en 1r de batxillerat del torn diürn i alumnat de 4t d’ESOque no promociona i repeteix curs.

-L’alumnat DE 4t d’ESO admés en el torn diürn de 1r de Batxillerat  (en aquest torn s’inclou el grup d’arts amb horari de vesprada “vespertí”)   haurà de formalitzar la matrícula telemàtica entre el 22 i el 27 de juliol seguint les instruccions que figuraran en l’apartat «Formalització de la matrícula» de la pàgina web de Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: www.telematricula.es

-L’alumnat de 4t d’ESO que no promociona i repeteix curs formalitzarà la matrícula online a través de la plataforma “Aules” entre els dies 21 i 28 de juny de 2022.

Els tutors legals de l’alumne/a accediran al formulari de matrícula a través de la plataforma “Aules” introduint l’usuari i contrasenya de l’alumne/a. Caldrà aportar la justificació del pagament del’assegurança escolar i triar les assignatures.

-Justificant de l’ingrés de l’assegurança escolar. (Només l’alumnat de 3r i 4t d’ESO).  L’alumnat de 3r i 4t d’ESO realitzarà un ingrés per import exacte de 1,12 euros en concepte d’assegurança escolar al compte bancari del centre. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO NO paga assegurança escolar.

S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES58 2100 7737 8913 0444 3398.

És obligatori indicar les següents dades:

concepte de pagament: nom, cognoms i curs en el qual es matricula l’alumne/a.

Altres informacions d’interés per a tot l’alumnat que es matricula en el centre:

ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUACIÓ FÍSICA:

En matricular-se o en el moment de produir-se la necessitat, cal presentar una sol·licitud en la secretaria del centre.

EXEMPCIÓ DE L ‘ ASSIGNATURA DE VALENCIÀ:

La persona sol·licitant ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre durant els mesos d’octubre, novembre i desembre. Si la matrícula es formalitza fora del període ordinari es disposa de 15 dies naturals per a tramitar la sol·licitud. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar-la en cada curs).

Supòsit pel qual es pot sol·licitar l’exempció al nostre centre:

-Alumnat que es matricula en un centre ubicat en un municipi de l’article 35 de la Llei 4/1983 – municipis de predomini lingüístic valencià – i que acredita residència temporal en la Comunitat Valenciana.
-Alumnat nouvingut que s’escolaritza per primera vegada en un centre ubicat a la Comunitat Valenciana en 1r o 2n de Batxillerat.

*Advertim que l’exempció de valencià pot ajornar o impedir la consecució dels objectius d’una educació plurilingüe plena i l’assoliment dels objectius curriculars de totes les llengües, així com posar en desavantatge l’alumnat per a afrontar les exigències i els reptes de la nostra societat en un futur immediat.

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES: De l’1 fins al 31 d’octubre. Caldrà presentar la sol·licitud en la secretaria del centre.

CANVI DE TORN DE BATXILLERAT: Durant la primera setmana del curs escolar. Caldrà presentar la sol·licitud en el despatx de Caporalia d’Estudis.

CANVI DE MODALITAT DE BATXILLERAT: Fins al 31 d’octubre. Caldrà presentar la sol·licitud en la secretaria del centre.

BAIXA DE BATXILLERAT (renúncia convocatòria): Fins al 30 d’abril. Caldrà presentar la sol·licitud al cap d’estudis de batxillerat.


 

AMPLIACIÓ TERMINI SOL·LICITUD BECA MEFP CURS 2022-2023

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE AMPLÍA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE LAS BECAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2022-2023, PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS

Por Resolución de 10 de marzo de 2022 de la Secretaría de Estado de Educación se convocaron las becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para los estudiantes que cursan estudios postobligatorios. El artículo 48 de la citada Resolución fija el 12 de mayo de 2022 a las 24,00 horas (hora peninsular) como último día del plazo de presentación de solicitudes. Habiéndose producido una incidencia técnica que ha dificultado el funcionamiento ordinario de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional para la recepción de las solicitudes y, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dentro del plazo no vencido, he resuelto:

Primero.- Se prorroga el plazo de presentación de solicitudes de beca hasta las 24,00 horas (hora peninsular) del día 16 de mayo de 2022.

Segundo.- En la Sede Electrónica del Departamento se hará pública tanto la incidencia técnica acontecida como el nuevo plazo.

INFORMACIONS I FORMULARI FORMALITZACIÓ MATRÍCULA PROVES PAU CURS 2021-2022 IES LLUÍS VIVES.

TRIBUNAL I SEU ALUMNAT IES LLUÍS VIVES CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA JUNY 2022.

TRIBUNAL 22 / SEU: CAMPUS TARONGERS, AULARI OEST. Polseu “ací” per a consultar document tribunals i seus de la  convocatòria de juny 2022.

FORMALITZACIÓ MATRÍCULA PAU 2022 i SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT.

 • La formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2022 es farà de forma telemàtica.

 • El calendari de formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2022 serà del 18 de maig al 27 de maig (fins a les 23:59 hores).

 • A partir del dia 18 de maig de 2022 podreu accedir al formulari de formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2022 que trobareu en la part inferior d’aquesta mateixa entrada. Caldrà que l’empleneu i aporteu la documentació acreditativa requerida dintre del termini establert entre el 18 de maig i el 27 de maig (fins a les 23:59 hores).

 • El gravat en ÍTACA (plataforma informàtica de Conselleria) de les sol·licituds enviades s’anirà fent atenent a l’ordre d’arribada de les vostres sol·licituds.

 • En el mateix moment en què envieu la sol·licitud telemàtica rebreu un primer missatge de confirmació de sol·licitud enviada. En el moment en què es grave en ÍTACA la vostra sol·licitud rebreu un segon missatge de confirmació de la inscripció a les proves PAU (fins al 31 de maig).

 • Reviseu i superviseu amb deteniment les dades aportades en el formulari de sol·licitud abans d’enviar-lo.

 • En cas de voler corregir alguna de les dades aportades haureu de personar-vos a la finestra de secretaria per a sol·licitar la introducció del canvi abans de les 14:00 hores del dia 31 de maig.

 • Documentació acreditativa que cal aportar:

 1. Fotocòpia del DNI, preferiblement en pdf o jpg.
 2. Justificant del pagament de les taxes d’expedició del títol de batxillerat  online gva. Sols alumnes que heu promocionat el curs 2021-2022. Polseu “ací “ (és més que recomanable que efectueu el pagament de les taxes d’expedició del títol de batxillerat,  ja que, tot i no ser obligatori per a poder sol·licitar la formalització de la matrícula en les proves PAU, vos requeriran en la Universitat l’acreditació del pagament per a poder matricular-vos en els estudis  que desitgeu).
 3. Justificant del pagament de les taxes de les provs PAU – per ingrés o transferència – al compte del centre ES58 2100 7737 8913 0444 3398
 4. Justificant de família nombrosa o monoparental en pdf o jpg ( si es dona el cas).
 5. Resolució positiva d’exempció de valencià (si es dona el cas). Molt important: el certificat cal aportar-lo personalment en secretaria.

   

  1. ORDINÀRIA: 78,20 EUROS 
  2. FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTALS GENERAL: 39,10 EUROS 
  3. FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL ESPECIAL: EXEMPT/A.
  4. VÍCTIMES VIOLÈNCIA DE GÈNERE : EXEMPT/A.
  5. ALUMNES AMB 33% DE DISCAPACITAT : EXEMPT/A.
  6. ALUMNES AMB MATRÍCULA D’HONOR : EXEMPT/A

  ADJUNTEU DOCUMENTACIÓ DE LA MATRÍCULA D’HONOR PER A L’EXEMPCiÓ.

  Exempció de valencià en les proves PAU 2021-2022

  En cas d’haver estat exempts de l’assignatura de valencià en qualsevol dels tres últims cursos (4t d’ESO, 1r o 2n de Batxillerat) i desitgeu sol·licitar l’exempció de valencià a les proves PAU 2021-2022, haureu de dur a la secretaria del centre la resolució positiva corresponent entre el 18 i el 23 de maig.

   

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS.

CALENDARI PROVES PAU 2021-2022.

TAULA CALENDARI PROVES PAU 2021-2022.

HORARI PROVES PAU 2021-2022.

GUIA PAU 2021-2022.

ACCÉS PORTAL DE L’ ALUMNE.

PREGUNTES FREQÜENTS PAU 2021-2022.

PREGUENTES FREQÜENTS SOBRE EXEMPCIÓ VALENCIÀ PAU 2021-2022.

TOTA LA INFORMACIÓ DETALLADA RELATIVA A LES PAU 2021-2022 EN LA PÀGINA WEB DE LA GENERALITAT.

 

NOTES DEFINITIVES PROVA DEL TÍTOL BATXILLERAT MAJORS DE 20 ANYS

ACTA DEFINITIVA

Impreso-Parte1