NOVA ENTREGA BANC DE LLIBRES


Estimades famílies
Al llarg d’aquesta setmana es realitzarà el lliurament de lots / llibres pendents, segons la següent planificació:

 • ESO: Lliurament en aula el dimecres 20/09 al matí
 • BATXILLERAT Vespertí i Nocturn: El dimarts 19/09 l’alumnat podrà recollir a la Biblioteca els llibres de matèries comunes disponibles, en horari 17.45-18.45 hores
 • BATXILLERAT Diürn: El dimecres 20/09 l’alumnat podrà recollir a la Biblioteca els llibres de matèries comunes disponibles, en horari 14.00-15.00 hores

En relació amb les matèries de modalitat, s’informarà de les dates de lliurament, a través dels tutors.

Estimadas familias
Durante esta semana se va a realizar la entrega de lotes / libros pendientes, según la siguiente planificación:

 • ESO: Entrega en aula el miércoles 20/09 por la mañana
 • BACHILLERATO Vespertino y Nocturno: El martes 19/09 el alumnado podrá recoger en la Biblioteca los libros de materias comunes disponibles, en horario 17:45-18:45 horas
 • BACHILLERATO Diurno: El miércoles 20/09 el alumnado podrá recoger en la Biblioteca los libros de materias comunes disponibles, en horario 14:00-15:00 horas

En relación con las materias de modalidad, se informará de las fechas de entrega, a través de los tutores.

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES ESO

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DES DEL 25 DE SETEMBRE FINS AL 31 D’OCTUBRE DE 2023

Procediments de convalidació de matèries i/o exempció d’Educació Física

 Música i DansaEsportistes d’elit
Què presente?DOCUMENT A ( Música) DOCUMENT B ( Dansa)DOCUMENT B
On i quan?En el centre docent abans del 31 d’octubre. La sol·licitud serà segellada i datada pel centre en el moment de la seua presentació

En el centre docent abans del 31 d’octubre .La sol·licitud serà segellada i datada pel centre en el moment de la seua presentació
Documentació acreditativaCertificat acadèmic acreditatiu de la superació de l’assignatura amb la qual se sol·licita realitzar la convalidació

Document que acredite tindre formalitzada la matrícula per a cursar ensenyaments professionals de dansa (3)
Certificat d’ensenyaments elementalsDocument que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el BOE, en la relació d’esportistes d’elit publicada en el DOGV, o certificat del Consell superior d’Esports o de la Direcció General d’Esport que acredite la condició d’esportista d’alt rendiment durant el curs acadèmic a qui es referisca aquest certificat (3)
Certificat de superació de la prova d’accés als ensenyaments professionals
Certificat de matrícula en el cas d’estar cursant l’assignatura, la superació de la qual és necessària per a obtindre la convalidació (1)
Qui reconeix les convalidacions?La Direcció del centre notificarà abans que finalitze el mes de novembre la concessió o denegació al sol·licitant i a la Inspecció Educativa
ReclamacionsEn el termini de 20 dies davant de la Direcció Territorial competent
AvaluacióPendent de convalidació o convalidada (2)Pendent d’exempció (4)
Nota mitjana ESONo computaNo computa
Atenció a l’alumnatLa Direcció d’Estudis dels centres docents establirà els procediments necessaris per a atendre els alumnes durant els períodes lectius d’impartició de les matèries objecte de convalidació o exempció

  (1) Perquè la convalidació es faça efectiva caldrà presentar el certificat acadèmic que acredite la superació de l’assignatura abans de la data en què es realitza l’avaluació final extraordinària.  

(2) En el cas que l’assignatura necessària per a obtindre la convalidació s’estiga cursant en el mateix curs acadèmic que la matèria objecte de convalidació, es considerarà aquesta matèria com a pendent de convalidació i es consignarà amb l’expressió “PTC”.    Una vegada acreditada la superació de l’assignatura necessària per a convalidar la matèria d’Educació Secundària Obligatòria, mitjançant el certificat acadèmic d’aquesta assignatura, a partir d’aquest moment s’indicarà la convalidació consignant l’expressió “CO” en els documents d’avaluació per a la matèria corresponent.   En cas que no es presente el certificat corresponent a la superació de l’assignatura dels ensenyaments professionals de Música o de Dansa, necessària per a obtindre la convalidació, abans de la data de l’avaluació final extraordinària, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s’omplirà amb la qualificació de no presentat i es consignarà amb l’expressió «NP» en els documents d’avaluació.  

(3) En cas que l’alumne o alumna perda la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment o d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana, o que renuncie a la matrícula en els ensenyaments professionals de Dansa abans de la data de la sessió d’avaluació final ordinària, podrà sol·licitar ser avaluat des d’aquest moment en la matèria d’Educació Física. Aquesta circumstància es reflectirà per mitjà de la diligència corresponent en els diferents documents d’avaluació.  

(4) En quant a l’exempció de la matèria d’Educació Física, en els documents d’avaluació es procedirà a considerar la matèria com a pendent d’exempció al llarg del curs i es consignarà com a «PTE». Perquè l’exempció es faça efectiva s’haurà de presentar el certificat d’haver mantingut la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment, o d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana abans de la data en què es realitze l’avaluació final extraordinària. Una vegada acreditat el manteniment d’aquesta condició, les exempcions es consignaran com a «ET». Si no s’acredita, l’esmentada matèria es considerarà no superada.

BEQUES MINISTERI D’EDUCACIÓ 2023-2024

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha publicat el 26 d’abril de 2023 en el BOE la convocatòria oficial de les beques i ajudes per a alumnes amb Necessitat Específica de Suport Educatiu (NEAE) en el curs acadèmic 2023-2024, incloent-hi ajudes directes per als alumnes amb TDAH.

Les principals novetats d’aquest curs són:

Subsidi de 400 euros per a despeses de caràcter general que es concedirà de manera automàtica a tots els beneficiaris, independentment de les rendes de les famílies i dels resultats acadèmics dels estudiants i sense necessitat de justificació
No és requisit imprescindible que el sol·licitant disposi de certificat de discapacitat

El termini de sol·licitud de les beques NEE (Necessitats Educatives Especials) comença el 8 de maig i acaba el 20 de setembre de 2023, tots dos inclusivament.

No ho deixes per a l’últim dia perquè, si no tens signatura electrònica, has d’imprimir el PDF i presentar-lo en el teu centre educatiu.

INSTRUCCIONS MATRICULA BATXILLERAT

ALUMNAT DE 1R DE BATXILLERAT DEL TORN ORDINARI (EXCEPTE GRUP DE BATXILLERAT D’ARTS VESPERTÍ)

L’alumnat admés en les diferents modalitats de 1r de BATXILLERAT del TORN ORDINARI EN HORARI DE MATÍ haurà de fer la seua matrícula mitjançant la web de TELEMATRÍCULA entre el 24 i el 27 de JULIOL

ALUMNAT PROCEDENT DEL PROCÉS D’AMISSIÓ DE 2N DE BATXILLERAT

En estos casos s’haurà de fer la matricula PRESENCIAL, en el IES Lluís Vives hui dilluns 24 o els dies 25 (dimarts) i 26 (dimecres).

ALUMNAT DEL GRUP DE 1R DE BATXILLERAT D’ARTS TORN VESPERTÍ I TOS ELS DELS TORNS NOCTURNS (1R I 2N)

En estos casos TAMBÉ s’haurà de fer la matricula PRESENCIAL, en el IES Lluís Vives hui dilluns 24 o els dies 25 (dimarts) i 26 (dimecres)

MOLT IMPORTANT!!!! DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

S’ha adjuntar en tots el casos la documentació requerida (de forma presencia o virtual) i fer el pagament de:

 • L’assegurança escolar (en el compte bancari del centre)
 • Les taxes administratives de batxillerat (mitjançant model 046). Estes taxes són:
  1. Tarjeta d’identitat i Expedició Historial Acdèmic en 1r de Batxillerat (s’han de fer dos ingressos independents).
  2. Renovació Tarjeta de Identitat en 2n de Batxillerat

Trobareu més informació en el seguent enllaç: full explicatiu matrícula.

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I NO ADMESOS BATXILLERAT DEL TORN ORDINARI I NOCTURN.

QUALSEVOL RECLAMACIÓ ÉS POT FER EN EL SEGÜENT ENLLAÇ DE LA WEB DE TELEMATRÍCULA

L’alumnat ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN ORDINARI el podeu trobar clicant en els següents enllaços (excepte els Batxillerats d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny del torn ordinari, que es pot consultar en la anterior entrada específica publicada en l’espai central de la web):

I els ADMESOS en SEGÓN DE BATXILLERAT en el TORN ORDINARI a continuació (excepte els Batxillerats d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny del torn ordinari, que es podrà consultar en la següent entrada específica publicada en l’espai central de la web):

L’alumnat ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN NOCTURN el podeu trobar clicant en els següents enllaços:

I els ADMESOS en SEGÓN DE BATXILLERAT del TORN NOCTURN a continuació:

Per últim, disposem a continuació l’alumnat NO ADMÉS o que ha estat admés en altre centre.

L’alumnat NO ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN ORDINARI el podeu trobar clicant en els següents enllaços (excepte els Batxillerats d’Arts Plàstiques, Image i Diseny del torns Ordinari):

I els NO ADMESSÓS en SEGÓN DE BATXILLERAT en el TORN ORDINARI a continuació (excepte els Batxillerats d’Arts Plàstiques, Image i Diseny del torns Diurn/Vespertí):

L’alumnat NO ADMÉS en els cursos de PRIMER DE BATXILLERAT en el TORN NOCTURN el podeu trobar clicant en els següents enllaços:

I els NO ADMESOS en SEGÓN DE BATXILLERAT en el TORN NOCTURN a continuació:

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I NO ADMESOS BATXILLERAT ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY DEL TORN ORDINARI.

QUALSEVOL RECLAMACIÓ ÉS POT FER EN EL SEGÜENT ENLLAÇ DE LA WEB DE TELEMATRÍCULA

MOLT IMPORTANT!!!!!

Vos recordem que dels dos grups de 1r i 2n de batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny del torn ordinari/diürn, un és en horari de matí i el segón en horari de vesprada-nit (conegut com batxillerat vespertí d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny).

La puntuació obtinguda en el procés de baremació determina l’adjudicació de plaça en un dels dos grups de l’itinerari d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, obtenint plaça en el grup de l’anomenat «batxillerat vespertí» l’alumnat de 1r de batxillerat amb les puntuacions més baixes del llistat d’alumnat admés en el procés d’admissió i tot l’alumnat de 2n de batxillerat admés.

En el següent enllaç podeu consultar el llistat de l’alumnat ADMÉS en el PRIMER CURS DE BATXILLERAT d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny: voreu que a partir de la pàgina 4 l’alumnat que és trobe després de la línia roja està inclòs en el grup de 1r de batxillerat d’arts vespertí (grup del torn ordinari en horari de vesprada-nit).

En el següent enllaç podeu consultar el llistat de l’alumnat ADMÉS en el SEGON CURS DE BATXILLERAT d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny: tot l’alumnat admés està inclòs en el grup de 2n de batxillerat d’arts vespertí (grup del torn ordinari en horari de vesprada-nit).

I l’alumnat NO ADMÉS en ambdós cursos ha estat:

OFERTA ASSIGNATURES 1R DE BATXILLERAT

ASSIGNATURES 1R BATXILLERAT CIENTÍFIC
IES LUIS VIVES. CURS 2023-2024
Vés a aquest Sway
ASSIGNATURES 1R BATXILLERAT ARTS PLÀSTIQUES
IES LUIS VIVES. CURS 2023-2024
Vés a aquest Sway
ASSIGNATURES 1R BATXILLERAT GENERAL
IES LUIS VIVES. CURS 2023-2024
Vés a aquest Sway
ASSIGNATURES 1R BATXILLERAT MÚSICAL I ARTS ESCÈNIQUES
IES LUIS VIVES. CURS 2023-2024
Vés a aquest Sway
ASSIGNATURES 1R BATXILLERAT HUMANÍSTIC I CIÈNCIES SOCIALS
IES LUIS VIVES. CURS 2023-2024
Vés a aquest Sway

ADMISSIÓ I MATRÍCULA ESO

LLISTATS DEFINITIUS

Trobareu l’alumnat admés en el centre clicant en els següents enllaços:

En la resta de cursos no hi cap admés. Podeu vore en el següents enllaços el llistat d’alumnat no admés o que ha estat admés en altre centre:

QUALSEVOL RECLAMACIÓ ÉS POT FER EN EL SEGÜENT ENLLAÇ DE LA WEB DE TELEMATRÍCULA

INSTRUCCION PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

L’alumnat admés en el cursos de 2n ESO i 4t ESO haurà de formalitzar la matrícula presencial en el propi centre, els dies 20 i 21 de juliol (dijous i divendres) en horari de matí de 9:00 a 13:00 hores.

S’haurà d’emplenar els formularis que hi ha dins del sobre i adjuntar tota la documentació requerida i fer el pagament de l’assegurança escolar (este pagament només l’ha de fer l’alumnat admés en 4at ESO). Trobareu més informació en els seguents enllços: