ADMISSIÓ CURS 2023-2024

ADMISSIÓ CURS 2023-2024 IES LLUÍS VIVES

QUIN ALUMNAT HA DE PARTICIPAR EN PROCÉS D’ADMISSIÓ si desitja matricular-se en l’IES Lluís Vives el curs 2023-2024?

SÍ HAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ (Telematrícula)

  • Si vols cursar 1r de batxillerat (Tot l’alumnat: tant alumnat provinent d’altres centres com alumnat de L’IES Lluís Vives).
  • Si vens d’un altre centre educatiu i vols cursar 2n, 3r, i 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
  • Si vens d’un altre centre educatiu no adscrit i vols cursar 1r d’ESO.

NO HAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ (Telematrícula):

  • Si ets alumne/a de l’IES Lluís Vives i vols cursar qualsevol curs excepte 1r de batxillerat.
  • Si ets alumne/a d’un dels dos centres adscrits (CEIP Cervantes / CEIP Sant Joan de Ribera).

PROCEDIMENT PER AL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ:

-Accediu a la plataforma electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a l’admissió escolar: www.telematrícula.es

-Consulteu en la plataforma de telematrícula a partir del 3 de maig la publicació de vacants inicials disponibles en el nostre centre.

-Empleneu degudament en la plataforma de telematrícula el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió per a l’ensenyament sol·licitat. Consulteu el “manual d’instruccions per a emplenar el formulari de sol·licitud d’admissió”

-La persona interessada formularà del  4 al 12 de maig  una sol·licitud per a cada alumne/a fent una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies al·legades. El centre sol·licitarà que s’aporte la documentació acreditativa de les situacions al·legades en el moment de formalització de la matrícula per a la seua comprovació. La falsedat de les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.

-Si desitgeu sol·licitar plaça en algun curs de batxillerat amb disponibilitat de places vacants consulteu e“full informatiu procés d’admissió batxillerat IES Lluís Vives”.

-Si desitgeu sol·licitar plaça en algun curs d’ESO amb disponibilitat de places vacants consulteu el “full informatiu procés d’admissió ESO IES Lluís Vives”.

-Si desitgeu sol·licitar plaça en la modalitat de batxillerat d’arts, consulteu el següent document: “tot allò que cal conéixer sobre el batxillerat d’arts a l’IES Lluís Vives”.

-Consulteu ací la “ resolució que regula el procediment d’admissió per al curs 2023-2024: calendari i criteris de baremació”

Informació exclusiva per a l’alumnat de 4t d’ESO matriculat en l’IES Lluís Vives durant el curs 2022-2023 que desitja sol·licitar plaça en 1r de batxillerat en l’IES Lluís Vives per al curs 2023-2024. Observeu uns dels dos punts atenent a la modalitat de batxillerat que sol·liciteu.

-Si estàs matriculat en 4t d’ESO en el centre durant el curs 2022-2023 i desitges sol·licitar plaça en 1r de batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia, d’Humanitats i Ciències Socials, o General, consulta el “full informatiu exclusiu per a alumnat del centre sobre el procés d’admissió en 1r de batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia, o Humanitats i Ciències Socials IES Lluís Vives”.

-Si estàs matriculat en 4t d’ESO en el centre durant el curs 2022-2023 i desitges sol·licitar plaça en 1r de batxillerat de la modalitat d’Arts (Arts Plàstiques, Imatge i Disseny / Música i Arts Escèniques) consulta el “full informatiu exclusiu per a l’alumnat del centre sobre el procés d’admissió en 1r de batxillerat de les modalitats d’Arts Plàstiques o Escèniques IES Lluís Vives”.

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ:

Hi trobareu tota la informació detallada relativa al procés d’admissió per al curs 2023-2024 en:

1. Pàgina web Admissió València capital”.

En la part superior trobareu pestanyes on podreu consultar:

-Inici (enllaç de contacte amb l’oficina d’escolarització municipal de València i els centres educatius); normativa i calendari; centres coordinadors; àrees d’influència; informació general (video-tutorials procediments telemàtic i procediment clau d’admissió); sol·licituds presentades fora de termini; oferta zona.

En la part de la dreta trobareu els següents enllaços:

-Matrícula Telemàtica (Telematrícula: preguntes freqüents, clau d’admissió, procés d’admissió (tràmit i manual) , llistes provisonals, al·legacions, llistes definitives, matrícula telemàtica).

-Admissió d’alumnat (normativa)

-Video-tutorials admissió (Canals de vídeo GVA: tutorials sobre “sol·licitud admissió batxillerat; sol·licitud admissió major d’edat o menor emancipat; prioritat alumnat del propi centre; prioritat alumnat que cursa estudis de música o dansa; prioritat esportista d’elit; consulta requisit acadèmic,..”)

2. “Pàgina web de la Conselleria d’Eduació, Cultura i Esport” on podreu consultar i descarregar tota la normativa i resolucions on s’estableixen els calendaris i procediments per a l’admissió de l’alumnat per al curs escolar 2023-2024.

Manual