PUBLICACIÓ NOTES PROVES EXTRAORDINÀRIES 4t ESO, 1r BAT I PENDENTS 2n BAT

PUBLICACIÓ DE LES NOTES DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES 4t ESO, 1r BATXILLERAT I PENDENTS 2n BATXILLERAT

-Publicació de les notes a la Web Família (Itaca): 6 de juliol

-Atenció telemàtica a alumnes i pares o tutors legals: dies 6, 7 i 8 de juliol a través de correus electrònics (o plataformes digitals) dirigits a professors o tutors

-Els dies 6, 7 i 8 de juliol els caps d´estudis atendran possibles reclamacions.

 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS de 4º ESO, 1º BACHILLERATO Y PENDIENTES 2º BACHILLERATO

-Publicación de las notas en Web Familia (Itaca): 6 de julio

-Atención telemática a alumnos, padres y tutores legales: días 6. 7 y 8 de julio a través de correos electrónicos (o plataformas digitales) dirigidos a profesores y tutores

-Los días 6, 7 y 8 de julio los jefes de estudios atenderán posibles reclamaciones.

 

 

INSTRUCCIONS, HORARIS, DISTRIBUCIÓ I ACCESOS PROVES PAU IES LLUÍS VIVES

Polseu “ací” per a consultar instruccions generals per a l’estudiantat.

Polseu “ací” per a consultar informacions sobre accesos a les aules i distribució de l’estudiantat per a la realització del primer exàmen – història d’Espanya – .

Polseu “ací”per a consultar els horaris dels exàmens.

CALENDARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS 4ESO, 1BAT, 2BAT I PENDENTS 1BAT

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 4t ESO i 1r bat I”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 4t ESO i 1r bat II”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris pendents 1r bat”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 2n bat”

A LES FAMÍLIES DEL NOSTRE ALUMNAT: QUI HA DE TRAMITAR PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA I QUI NO.

 

INFORMACIÓ MATRÍCULA 2020-21

 

NECESSITES FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ del 17 al 25 de juny (Telematrícula):

  • Si vols cursar 1r de batxillerat (Tot l’alumnat: tant alumnat provinent d’altres centres com alumnat del centre).
  • Si vens d’un altre centre educatiu no adscrit.

Posterior formalització de matrícula d’admessos (ESO i BAT: del 28 al 31 de juliol / 1 al 2 de setembre). Una vegada publicat el llistat definitiu d’admessos  s’indicarà la data de recollida del sobre de matrícula.

NO NECESSITES FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ del 17 al 25 de juny (Telematrícula):

  • Si ets alumne/a d’un dels dos centres adscrits (CEIP Cervantes / CEIP Sant Joan de Ribera)
  • Si ets alumne/a de l’IES Lluís Vives i vols cursar qualsevol curs excepte 1r de batxillerat

 

POSTERIOR FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA DE TOT L’ALUMNAT NOU PROVINENT DE CENTRES ADSCRITS:

Alumnat adscrit que cursarà 1r de l’ESO 22 de juny, de 9:00 a 14:00 hores
Recollida presencial de sobre de matrícula  (en el sobre s’indicarà dia i hora per a entregar presencialment la sol·licitud degudament emplenada i la documentació requerida).

 

POSTERIOR FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA D’ALUMNAT DEL CENTRE:

Alumnat que vol cursar 2n de batxillerat 23 de juny, de 9:00 a 14:00 hores
Recollida presencial  del sobre de matrícula. (en el sobre s’indicarà dia i hora per a entregar presencialment la sol·licitud degudament emplenada i la documentació requerida)
Alumnat d’ESO 25 de juny, de 9:00 a 14:00 hores
Recollida presencial del sobre de matrícula. (en el sobre s’indicarà dia i hora per a entregar presencialment la sol·licitud degudament emplenada i la documentació requerida)

 

IMPORTANT!!!!!

SI HEU TRAMÉS LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ, TOT I PERTÀNYER AL GRUP D’ALUMNES QUE NO NECESSITEN FER-LA, VOS PREGUEM QUE ANUL·LEU LA SOL·LICITUD.

Podeu descarregar-ho al document adjunt

PROVES D’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT PER A MAJORS DE 20 ANYS

Actes d’avaluació de les proves de majors de 20 anys per a l’obtenció del títol de batxillerat.

Descarregueu l’arxiu adjunt de les actes d’avaluació.

 

Informació proves ( 16/06/2020)

1. Descarregueu l’arxiu adjunt de Calendari i Horari de proves.

2. Descarregueu l’arxiu adjunt de Calendari d’actuacions.

3. Descarregueu l’arxiu adjunt de convalidacions

 

Instruccions 15-05-20

Ordre

Resolució 15-12-19

Resolució 12-05-20

 

NOTES FINAL DE CURS I HORARIS D’ATENCIÓ ESO I 1r BAT

ATENCIÓ ALUMNES DE 1 r BATXILLERAT i ESO : NOTES FINAL DE CURS I HORARIS D´ATENCIÓ

-LES NOTES ES PUBLICARAN A LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 17 DE JUNY (3ª AVALUACIÓ) I EL 18 DE JUNY (FINAL)

-ELS DIES 18, 19 I 22 VOSALTRES O ELS VOSTRES TUTORS LEGALS PODREU FER CONSULTES O ACLARIMENTS DE LES NOTES POSANT-VOS EN CONTACTE TELEMÀTIC AMB ELS PROFESSORS I TUTORS. ELS CAPS D´ESTUDIS ATENDRAN POSSIBLES RECLAMACIONS.

-ELS EXAMENS EXTRAORDINARIS DE 4rt SÓN ELS DIES 29 I 30 DE JUNY I ELS DE 1r BATXILLERAT EL 30 DE JUNY I 1 DE JULIOL (ES PUBLICARÀ EL CALENDARI EN AQUESTA WEB)

*) Si no teniu encara la clau d´usuari i contrasenya per accedir a Web Família , heu d’enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic del centre  46012872@gva.es   sol·licitant la contrassenya per accedir a la Web Família i fent constar les següents dades:

alumnes menors d’edat: nom, cognoms i curs de l’alumne/a; nom, cognom i DNI de la persona sol·licitant (tutor/a legal); relació de parentesc de la persona sol·licitant amb l’alumne/a; adreça de correu electrònic a la qual voleu que se vos envie la contrassenya.

Alumnes majors d’edat: nom, cognoms, curs, DNI i adreça de correu electrònic de l’alumne/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en valencià polsant “ací”

ATENCIÓN ALUMNOS DE 1º  BACHILLERATO Y ESO NOTAS FINAL DE CURSO Y HORARIOS DE ATENCIÓN.

-LAS NOTAS SE PUBLICARÁN EN  LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 17 (3º EVALUACIÓN) Y EL 18 DE JUNIO (FINAL) (*)

-LOS DÍAS 18, 19 y 22, VOSOTROS O VUESTROS TUTORES LEGALES PODRÉIS REALIZAR CUALQUIER CONSULTA O ACLARACIÓN SOBRE LAS NOTAS CONTACTANDO TELEMÁTICAMENTE CON PROFESORES O TUTORES. LOS JEFES DE ESTUDIOS ATENDERÁN POSIBLES RECLAMACIONES. 

– LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE 4ª SE CELEBRAN LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO Y LOS DE 1º DE BACHILLERATO EL 30 DE JUNIO Y EL 1 DE JULIO. (SE PUBLICARÀ EL CALENDARIO EN ESTA WEB)

Si aún no tenéis las claves de usuario y contraseña para acceder a la Web Familia, deberéis mandar un mensaje a la dirección de correo electrónico del centro 46012872@gva.es . En él deberéis manifestar que solicitáis la contraseña para acceder a web familia haciendo constar los siguientes datos:

alumnos menores de edad: nombre, apellidos y curso del alumno/a; nombre, apellidos y DNI de la persona solicitante (tutor/a legal); relación de parentesco de la persona solicitante con el alumno/a; dirección de correo electrónico al cuál queréis que se os envíe la contraseña.

Alumnos mayores de edad: nombre, apellidos, curso, DNI y dirección de correo electrónico del alumno/a.

Podéis consultar el documento pdf redactado en castellano clicando “aquí”

NOTES 2BAT I INSCRIPCIÓ PROVES PAU

ATENCIÓ ALUMNES DE 2N BATXILLERAT:  NOTES FINAL DE CURS I INSCRIPCIÓ PROVES PAU. 

-LES NOTES ES PUBLICARAN A LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 16 DE JUNY (*)

-ELS DIES 16-17-18, VOSALTRES O ELS VOSTRES TUTORS LEGALS PODREU FER CONSULTES O ACLARIMENTS DE LES NOTES POSANT-VOS EN CONTACTE TELEMÀTIC AMB ELS PROFESSORS I TUTORS. ELS CAPS D´ESTUDIS ATENDRAN POSSIBLES RECLAMACIONS. LES PROVES EXTRAORDINÀRIES TINDRAN LLOC ELS DIES 9-10-13 DE JULIOL. MÉS ENDAVANT PUBLICAREM CALENDARI.

-EL DIA 16,  PODREU RECOLLIR LA DOCUMENTACIÓ PER A INSCRIURE-VOS A LES PAU (EBAU) I LA SOL·LICITUD Í TAXA D’EXPEDICIÓ DE TÍTOL DE BATXILLERAT EN ELS SEGÜENTS PUNTS DE RECOLLIDA:

-DE MATÍ FINS LES 14:00 HORES EN SECRETARIA DEL CENTRE

-DE VESPRADA DE 16:30 FINS LES 19:00 HORES EN EL DESPATX DE CAPORALIA D’ESTUDIS.

-LA INSCRIPCIÓ A LES PAU ES REALITZARÀ PRESENCIALMENT  EN LA SECRETARIA DE L´INSTITUT. CALDRÀ APORTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA DEGUDAMENT EMPLENADA I EL JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LA TAXA, CONTEMPLANT EL SEGÜENT ORDRE D’ASSISTÈNCIA:

DIMECRES  17 DE JUNY DIJOUS 18 DE JUNY
9:00 9:00 B2A
10:00 10:00 B2C
11:00 B2E 11:00 B2B
12:00 B2P 12:00 B2D
13:00 B2F 13:00 NOCTURN I ALTRES

 

(*) Si no teniu encara la clau d´usuari i contrasenya per accedir a Web Família , heu d’enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic del centre  46012872@gva.es   sol·licitant la contrassenya per accedir a la Web Família i fent constar les següents dades:

alumnes menors d’edat: nom, cognoms i curs de l’alumne/a; nom, cognom i DNI de la persona sol·licitant (tutor/a legal); relació de parentesc de la persona sol·licitant amb l’alumne/a; adreça de correu electrònic a la qual voleu que se vos envie la contrassenya.

Alumnes majors d’edat: nom, cognoms, curs, DNI i adreça de correu electrònic de l’alumne/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en valencià polsant “ací”.

 

ATENCIÓN ALUMNOS DE 2º  BACHILLERATO: NOTAS FINAL DE CURSO Y INSCRIPCIÓN PRUEBAS PAU.

-LAS NOTAS SE PUBLICARÁN EN  LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 16 DE JUNIO (*)

-LOS DÍAS 16-17-18, VOSOTROS O VUESTROS TUTORES LEGALES PODRÉIS REALIZAR CUALQUIER CONSULTA O ACLARACIÓN SOBRE LAS NOTAS CONTACTANDO TELEMÁTICAMENTE CON PROFESORES O TUTORES. LOS JEFES DE ESTUDIOS ATENDERÁN POSIBLES RECLAMACIONES.  LAS PRUEBAS EXTRAODINARIAS SE REALIZARÁN LOS DÍAS 9-10-13 DE JULIO. MÁS ADELANTE PUBLICAREMOS CALENDARIO.

-EL DIA 16 PODRÉIS RECOGER LA DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIBIROS A LAS PAU (EBAU) Y LA SOLICITUD Y TASA DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE BACHILLERATO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE RECOGIDA:

-POR LA MAÑANA HASTA LAS 14:00 HORAS EN LA SECRETARIA DEL CENTRO.

-POR LA TARDE DE 16:30 A 19:00 HORAS EN EL DESPACHO DE JEFATURA DE ESTUDIOS.

-LA INSCRIPCIÓN A LAS PAU SE REALIZARÁ PRESENCIALMENTE EN LA SECRETARIA DEL INSTITUTO. SE TENDRÁ QUE APORTAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEBIDAMENTE RELLENADA Y EL JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE ORDEN DE ASISTENCIA:

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO JUEVES 18 DE JUNIO
9:00 9:00 B2A
10:00 10:00 B2C
11:00 B2E 11:00 B2B
12:00 B2P 12:00 B2D
13:00 B2F 13:00 NOCTURN I ALTRES

 

(*) Si aún no tenéis las claves de usuario y contraseña para acceder a la Web Familia, deberéis mandar un mensaje a la dirección de correo electrónico del centro 46012872@gva.es . En él deberéis manifestar que solicitáis la contraseña para acceder a web familia haciendo constar los siguientes datos:

 

alumnos menores de edad: nombre, apellidos y curso del alumno/a; nombre, apellidos y DNI de la persona solicitante (tutor/a legal); relación de parentesco de la persona solicitante con el alumno/a; dirección de correo electrónico al cuál queréis que se os envíe la contraseña.

Alumnos mayores de edad: nombre, apellidos, curso, DNI y dirección de correo electrónico del alumno/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en castellà polsant “ací”