Optativa departament de Matemàtiques curs 23/24

Ampliació de Matemàtiques

Aquesta assignatura vol donar resposta a les necessitats d’ampliació matemàtica de l’alumnat més capaç i amb major interés en aquesta disciplina, amb la finalitat d’estimular el seu talent matemàtic. Plantejant a l’alumnat activitats que no li resulten ni massa fàcils (provoquen avorriment i desmotivació) ni excessivament difícils (generen desconfiança en les pròpies capacitats i sensació d’impotència).

La resolució de problemes ha de contemplar-se com la finalitat de l’ensenyament de les matemàtiques i han de promoure’s, per tant, situacions didàctiques que la propicien.

Defensar idees per a resoldre un problema amb ajuda de les noves tecnologies (ordinador, canó…) utilitzant el llenguatge precís i adequat per a això. La calculadora científica es convertirà en una eina més.

No és un reforç. No és difícil, però requereix de gust i interés per les matemàtiques i tindre adquirits els coneixements bàsics de cursos anteriors. Es potenciarà la participació en concursos externs i noves experiències científiques.

No tindrà llibre de text, comptarà amb els materials que proporcionarà el professor/a en les classes.

Seran dues hores setmanals en les quals es treballarà quadern a l’aula sota supervisió.