MODEL DE CENTRE

Centre aconfessional

Democràtic i obert a la participació de tots els sectors.

Educació integral

Centre de Convivència. Amb un clima favorable per a la formació contínua.

Respecte a l’entorn

Consideració de la diversitat.

Integrador de les diferències individuals i culturals dels seus membres.

Interessat en els avanços tecnològics.

Centre multilingüe que fomente l’aprenentatge i ús de les llengües.

Obert a la col·laboració amb les institucions.

Sensible a la satisfacció de les necessitats de la comunitat educativa.

SENYES D’IDENTITAT

Núm. 1

L’institut ha de ser un centre que prepare als alumnes per a desenvolupar-se com a persones, perquè siguen capaces d’actuar i decidir en una democràcia i exerceix la llibertat responsable.

La nostra acció educativa ha de dirigir-se a potencial valors com la tolerància, el respecte i la solidaritat sense discriminació de sexe, cultura o raça.

Objectius:

 • Fomentar l’educació en valors democràtics, respectant els drets i llibertats fonamentals.

 • Promoure en la comunitat educativa la igualtat entre els sexes i educar en la lluita contra la violència de gènere.

 • Desenvolupar un model organitzatiu que facilite la pràctica de la participació democràtica.

Núm. 2

Centre d’Educació Integral, on els alumnes desenvolupen les seues capacitats i li’ls prepare per a la transició a la vida adulta.

Que abaste tant els aspectes humanístics com científics

Que tinga com a finalitat la maduració i autodeterminació personal i la integració activa en la vida cultural, social i laboral.

Objectius:

 • Potenciar l’ensenyament actiu en la qual l’alumne desenvolupe les seues capacitats, la seua iniciativa i creativitat i fomentar els hàbits de lectura, observació i investigació, els hàbits d’estudi, capacitat crítica i l’ús de les noves tecnologies.

 • Ajudar els alumnes a desenvolupar l’autoestima i l’autoconeixement.

 • Facilitar l’autoavaluació de l’alumne.

 • Fomentar l’esperit de treball i el rigor de la tasca ben feta.

 • Fomentar la reflexió i la capacitat crítica

Núm. 3

El nostre centre ha de ser un centre de Convivència, un entorn en el qual el respecte als altres siga el principi que impregne les relacions personals.

És necessari crear un clima en l’Institut que permeta que la relació entre tots els estaments:

alumnes, professors i personal no docent, potenciant vies de diàleg que propicien un millor coneixement i estima dels altres.

Objectius:

Determinar el model de Convivència del Centre.

 • Donar a conéixer i aplicar el pla de convivència

 • Donar a conéixer el RRI i la legislació sobre Drets i Deures tant d’alumnes com de famílies, professorat i PAS.

Núm. 4:

Centre que aposta per un ensenyament de qualitat.

Objectius:

 • Aconseguir alts nivells de qualitat a través de l’anàlisi de les necessitats de pares, alumnes personal docent i no docent.

 • Optimitzar els processos i l’avaluació sistemàtica del treball tant dels docents com de l’equip directiu.

 • Fomentar els processos i projectes d’innovació i investigació.

 • Potenciar la formació del professorat.

 • Fomentar l’aprenentatge dels idiomes estrangers

Núm. 5

Es potenciarà el respecte i cura de l’entorn, tant pròxim com ambiental, i els hàbits de vida saludables.

Objectius:

 • Fomentar i aconseguir hàbits cívics en l’alumnat

 • Desenvolupar actituds de responsabilitat i respecte als materials i zones comunes.

 • Potenciar l’hàbit de cura i respecte per la neteja i els hàbits de vida saludables que incidisquen tant en la salut individual com en la col·lectiva.

 • Inculcar el respecte per la conservació del medi ambient i l’estalvi energètic.

Núm. 6

Una organització que promoga la participació de les famílies i la corresponsabilitat per a aconseguir les metes desitjades.

Objectius:

 • Desenvolupar l’organització acadèmica, l’acció tutorial i l’orientació personal en aquesta direcció.

 • Mantindre i millorar la participació existent a través de reunions periòdiques amb l’Ampa i contactes freqüents entre famílies i professorat

 • Establir canals d’intercanvi i comunicació eficaces (la web, del centre…)

 • Establir un sistema d’orientació pedagògica eficaç i potenciar la figura de l’orientador

 • L’acció tutorial cal veure-la com un aspecte bàsic de la formació.

Núm. 7

Fomentar les relacions amb l’entorn per a afavorir la integració de la comunitat educativa en la societat i en el barri al qual pertany, i obert a la col·laboració amb tota mena d’entitats (estatals, autonòmiques, municipals o privades) que permeten ampliar les ofertes educatives dels alumnes

Objectius:

 • Afavorir el coneixement de la història local en el context actual de la zona de Campanar

 • Mantindre contacte amb associacions culturals, cíviques i esportives de l’entorn.

 • Mantindre relacions amb organismes i institucions ( Ajuntament, Universitat, Conselleria, Museus, ….)

 • Promoure l’interés en activitats d’intercanvi, programes europeus, projectes internacionals…

 • Fomentar la participació en premis, concursos, olimpíades, certàmens, exposicions…

Núm. 8

Fer de nostre centre en el possible un centre TIC. Això suposa la utilització de les Tecnologies de la informació i la Comunicació en el procés educatiu i en les relacions amb la comunitat educativa.

Objectius:

 • Esforçar-nos, dins de les nostres possibilitats econòmiques, a equipar les totes les aules amb ordinadors i projectors.

 • Mantindre actualitzats els equips dels quals disposem.

 • Capacitar als nostres alumnes per a l’ús de les TIC com a mitjà d’aprenentatge i investigació.

 • Orientar en l’ús responsable de les noves tecnologies.

Núm. 9:

Consideració de la diversitat i la necessitat d’establir fórmules per a atendre les diferents necessitats de l’alumnat i famílies.

Una de les nostres prioritats ha de ser minimitzar en la mesura que siga possible el fracàs escolar dels alumne, donant resposta individualitzada a les necessitats dels nostres alumnes.

Objectius:

 • Realitzar les necessàries adaptacions i diversificacions curriculars tenint en compte la diversitat de capacitats, interessos, i ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

 • Elaborar materials específics.

 • Fer costat als alumnes amb Necessitats Específiques de suport educatiu o que presenten qualsevol tipus de deficiència.

Núm. 10:

Mantindre col·laboració pedagògica amb els centres adscrits.

Objectius:

 • Seguir les activitats del Pla de Transició.

 • Mantindre reunions periòdiques amb els centres