Tramitació títol Batxillerat

INSTRUCCIONS TRAMITACIÓ TÍTOL DE BATXILLER

1.- Emplenar el PDF autoemplenable “Sol·licitud Títol a expedir per Generalitat”, des de l'enllaç següent:

ENLLAÇ SOL·LICITUD TÍTOL DE BATXILLER

Observacions per a emplenar l'apartat C (Estudis Cursats per als quals sol·licita Títol): 
- El camp “NOTA MITJANA”, no és obligatori, si no la coneixes no has d'emplenar-lo.
  La incorporem des de l'Institut quan procedim a la tramitació de la teua Sol·licitud.
- El camp “DENOMINACIÓ” fa referència al tipus de Batxiller que has cursat i per al qual
  sol·licites el Títol (Batxillerat de Ciències o Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials).

2.- Pagar les Taxes Administratives per Expedició de Títols de la Generalitat Valenciana (Model 046), des del següent enllaç:

TUTORIAL PAGAMENT TAXES ADMINISTRATIVES MODEL 046

3.- Entregar en la Secretaria de l'Institut, en el nostre horari d'atenció al públic (Dilluns a Divendres de 9.00 a 14.00 hores), els següents documents:

  • Sol·licitud de Títol a Expedir per Generalitat (les dos còpies del PDF) degudament emplenades i firmades.
  • Fotocopia document identificatiu (DNI / NIE / PASSAPORT) del sol·licitant.
  • Justificant haver pagat les Taxes Administratives (MODEL 046) corresponents.

NOTA: En cas de tindre dret a reducció/bonificació o exempció en el pagament de taxes, també
s'haurà d'aportar original i fotocòpia del document, EN VIGOR, que acredite la reducció/bonificació
o exempció del pagament (títol de família nombrosa, títol de família monoparental, certificat de
discapacitat, etc.).

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores