PEAFS

CEPAFE- PROJECTES PEAFS

El Pla Integral per a l’Activitat Física i l’Esport estableix entre els seus objectius generals incrementar notablement el nostre nivell de pràctica esportiva i generalitzar l’esport en l’edat escolar. Així mateix figuren entre els seus objectius específics per a l’edat escolar: promoure la concepció de l’activitat física i l’esport com un element fonamental d’un estil de vida saludable. Per a això, una de les seues mesures consisteix a impulsar la creació del projecte d’esport, activitat física i salut (PEAFS) dins del projecte educatiu del centre, potenciant la figura del coordinador/a esportiu/a.


ELS OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE A L’IES CAMPANAR SON:

– Potenciar l’activitat esportiva com a oci saludable tant a nivell físic com psicològic.

– Oferir activitats esportives com a alternativa a una altra mena d’oci per al temps lliure.

– Fer accessibles les activitats extraescolars per a tot l’alumnat.

– Treballar de manera global, fomentant valors com l’esforç, la constància i el treball en equip.

– Implantar l’activitat física dins del programa “patis actius” com a mitjà per a aconseguir la inclusió de tot l’alumnat i lluitar contra el sedentarisme i l’excessiu ús de les noves tecnologies.

– Oferir una àmplia i variada oferta d’activitats físiques que responguen a les necessitats de tot l’alumnat.

– Aconseguir que l’activitat esportiva es convertisca en un hàbit diari.

– Millorar la cohesió de la comunitat educativa mitjançant les activitats esportives.

– Crear un sentiment de pertinença al centre i afavorir un clima de convivència vinculat als valors esportius

– Les activitats sempre seran enfocades des d’un punt de vista lúdic per a afavorir la interrelació de l’alumnat i crear un clima adequat per a un aprenentatge motivador.

– Les competicions, suposaran un estímul motivador per a incentivar a l’alumnat a esforçar-se i treballar per a superar-se. Sempre des del respecte, la solidaritat i la companyonia.

– L’objectiu final sempre serà l’aprenentatge, tant de l’esport practicat, com els valors indicats, així com la diversió. Guanyar o perdre, és una qüestió inherent a la competició en si mateixa, es treballarà la pèrdua com una oportunitat de conèixer els errors i millorar treballant en ells. I la victòria com una recompensa a l’esforç realitzat i una motivació per a treballar i continuar progressant.


ENTRE LES ACTIVITATS ESPORTIVES SELECCIONADES PER A AQUEST CURS 2022/2023 ES TROBEN:

MODALITAT ESPORTIVA ESPAI ESPORTIU

1.-ESPORTS ALTERNATIUS PATI DE L’INSTITUT

2.-ESCACS PATI DE L’INSTITUT

3.-FUTBOL SALA PATI DE L’INSTITUT

4.-LLIGA INTERNA DE COLPBOL PATI DE L’INSTITUT

5.-BÀSQUET PATI DE L’INSTITUT

6.-PING PONG GIMNÀS

7.- VOLEIBOL PATI DE L’INSTITUT

8.- ROUNDNET PATI DE L’INSTITUT


ALGUNS TALLERS QUE OFERIREM Al LLARG DEL CURS SERAN:

1.-TALLER NUTRICIÓ FEBRER. HORARI DEL PATI.

2.- TALLER PRIMERS AUXILIS 2n I 3a SETMANA NOVEMBRE. HORARI DEL PATI

3.- TALLER DEFENSA PERSONAL MAIG. HORARI DEL PATI

Nombre D’HORES TOTAL DEL PROJECTE PEAFS 1084

L’objectiu principal d’aquest projecte és implicar el major número d’alumnat del centre possible, i segons les dades de cursos anteriors, la meta a aconseguir és similar als següents números proposats, intentant reduir al màxim la bretxa entre gèneres i intentant que un major núm. d’alumnat continue participant en aquestes activitats:

Nombre TOTAL d’alumnat implicat  XICS 237 XIQUES 176 TOTAL 413

Nombre TOTAL d’alumnat matriculat XICS 331 XIQUES 356 TOTAL