Optatives departament Biologia curs 23/24

Biologia 2 Batxillerat

El programa de l’assignatura té per finalitat aprofundir en els coneixements adquirits en la matèria de Biologia i Geologia 1 Batxillerat. Pretén d’aquesta manera estimular la curiositat, la capacitat de raonament, el plantejament d’hipòtesi i els dissenys experimentals. S’estudia la interpretació dades i resolució de problemes permetent que l’estudiant adquirisca els coneixements necessaris per a accedir i cursar amb èxit els estudis superiors relacionats amb els camps de la medicina, infermeria, veterinària, química etc…

Els continus avanços científics són el motor de la investigació biològica i han permés el desenvolupament d’innovadores tècniques en el camp de biotecnologia i l’enginyeria genètica fent que hui dia la biologia tinga una important repercussió en la societat actual.

Els continguts del temari de biologia 2 batxillerat es distribueixen en quatre grans blocs que engloben la totalitat del temari.

El primer bloc se centra en l’estudi de la base molecular i fisicoquímica de la vida, estudi dels bioelements i enllaços químics que possibiliten la formació de les biomolècules inorgàniques i orgàniques.

El segon bloc aborda la cèl·lula com un sistema complex i integrat, així com els mecanismes i sistemes metabòlics i de transmissió de la informació genètica.

En el tercer s’aborda l’estudi de l’herència biològica (genètica clàssica i molecular), l’enginyeria genètica i la biotecnologia, així com les aplicacions d’aquestes en la medicina, agricultura, ramaderia, medi ambient, en la indústria alimentària i farmacèutica.

El quart bloc tracta sobre immunologia i les seues aplicacions, aprofundint en l’estudi del sistema immune humà, les seues disfuncions i deficiències.

Geologia i ciències ambientals 2n Batxillerat

L’assignatura de Geologia de 2n batxillerat aprofundirà en els temes fonamentals de la geologia i les ciències ambientals. Pretén d’aquesta manera estimular la curiositat, la capacitat de raonament, el plantejament d’hipòtesi i els dissenys experimentals. S’estudia la interpretació dades i resolució de problemes permetent que l’estudiant adquirisca els coneixements necessaris per a accedir i cursar amb èxit els estudis superiors relacionats amb els camps de la geologia, biologia, ciències ambientals, ciències de la mar, química, ciència i tecnologia dels aliments, farmàcia, nutrició i dietètica, enginyeria agroalimentària i agroambiental, etc…

Els continguts de geologia de 2n batxillerat es distribueixen en els següents blocs:

– Investigació en geologia i ciències ambientals.

– Els minerals i les roques.

– Tectònica de plaques i geodinàmica interna.

– Els processos geològics externs.

– Capes fluides exteriors.

– Recursos naturals i la seua gestió sostenible.

Biologia, geologia i ciències ambientals 1r Batxillerat

L’assignatura de Biologia i Geologia de 1r Batxillerat té per finalitat oferir els coneixements bàsics per a afrontar les assignatures de Biologia i de Geologia i ciències ambientals de 2n de Batxillerat, a més d’afermar els coneixements adquirits durant secundària.

Els blocs de continguts que s’estudien són:

• Treball científic

• Ecologia i sostenibilitat

• Història de la Terra i de la vida

• Dinàmica terrestre

• Composició de la geosfera

• Els éssers vius: composició i estructura

• Fisiologia vegetal i animal

• Biodiversitat

• Els microorganismes i formes acel·lulars

Aquesta matèria s’inclou en la modalitat de Ciències i està dirigida a aquell alumnat interessat en estudis superiors relacionats amb la Medicina, Infermeria, Veterinària, Biologia, Enginyeria, Farmàcia, Nutrició, etc…

Biologia humana 1r Batxillerat

Biologia humana t’ajudarà a conéixer la informació bàsica sobre com funciona el nostre cos. Començarem repassant l’estructura i funció cel·lular. Veurem com aqueixes cèl·lules s’agrupen per a formar teixits, òrgans i sistemes. Passarem llavors a veure amb més detalle cadascun dels sistemes i aparells que formen part del cos humà i la seua relació amb la salut.

Al llarg del curs es realitzen diferents pràctiques de laboratori per a afermar els conceptes bàsics de manera experimental: observació de cèl·lules, detecció de nutrients, observació de teixit sanguini, disseccions… Tot això acompanyat de l’ús de diferents plataformes tecnològiques com paddlet, stopmotion, bookcreator i canva.

És una assignatura que ha permés el demanar col·laboració amb l’ambulatori de Campanar, rebent xarrades a l’aula sobre primers auxilis i prevenció de tabaquisme i alcoholisme. Hem participat en un projecte de cerca de nous antibiòtics amb la Universitat de València. Hem aprés que hi ha institucions espanyoles que destaquen a nivell mundial com l’Organització Nacional de Trasplantaments i la importància de tindre informació i difondre informació els trasplantaments.

Biologia i Geologia 4t ESO

L’eix vertebrador de la matèria gira entorn dels éssers vius i la seua interacció amb el medi físic, incidint especialment en la importància que la conservació del medi ambient té per a tots els éssers vius.

Els continguts de la matèria es divideixen en els següents blocs:

– L’evolució de la vida

– Ecologia i medi ambient

– La dinàmica de la terra

– Genètica

La matèria de biologia de 4t d’ESO permet adquirir els coneixements necessaris per a cursar un batxillerat de ciències, especialment per a aquells alumnes que vulguen realitzar posteriorment estudis tant universitaris com formació professional de caràcter científic.

Biologia i Geologia 1r ESO

L’assignatura de Biologia i Geologia en l’educació secundària obligatòria té per finalitat aportar el coneixement científic bàsic per a desenvolupar el sentit crític enfront de situacions de la vida quotidiana relacionades amb les ciències de la salut i les ciències de la terra. El programa i contingut de Biologia i Geologia per a 1r d’ESO està constituït per una sèrie de blocs que agrupen els diferents temes de l’assignatura.

Existeixen diversos blocs dedicats a la Geologia en els temes de la qual s’estudia la Terra: estructura, composició i característiques.

En els blocs de biologia s’estudien temes relacionats l’anatomia i fisiologia dels éssers humans: estructura, funcions i característiques.

El temari de l’assignatura permet al seu torn adquirir els coneixements bàsics en els quals es fonamenta l’assignatura de Biologia i Geologia de 3r de l’ESO.

Biologia i Geologia 3r ESO

L’assignatura de Biologia i Geologia de 3r ESO té per finalitat aportar el coneixement científic bàsic per a desenvolupar el sentit crític enfront de situacions de la vida quotidiana relacionades amb les ciències de la salut. Aquest curs, el programa i contingut de Biologia i Geologia per a 3r d’ESO està constituït per una sèrie de blocs que agrupen els diferents temes de l’assignatura.

En els blocs de biologia s’estudien temes relacionats l’anatomia i fisiologia dels éssers humans: estructura, funcions i característiques.

I com a bloc final s’estudien els ecosistemes.

Taller d’aprofundiment: “Laboratori de ciències”

És una assignatura pensada per a aquells estudiants de secundària que tinguen un interés per les ciències experimentals. Es tracta d’una optativa de dues hores, en la qual es realitzaran sessions pràctiques i algunes teòriques. L’objectiu de l’assignatura és que utilitzes el màxim de tècniques de laboratori que en condicions normals no podem veure, fomentant tot el que implica: curiositat, observació, ordre, neteja, coneixement del que s’està fent, autonomia…

Treballem moltes tècniques diferents com a microscòpia, tincions, cultius, anatomia, disseccions, elaboració de mapes, reconeixement de materials amb l’ús de claus, exposicions orals de tasques, etc

Un altre dels objectius de l’assignatura és fomentar el rigor i l’ordre, imprescindibles per a qualsevol científic i aprendre a elaborar un quadern de laboratori on es van anotant, tant el treball, tècniques, etc. com els resultats, discussions, fallades o èxits, etc

Biologia 2 Batxillerat

El programa de l’assignatura té per finalitat aprofundir en els coneixements adquirits en la matèria de Biologia i Geologia 1 Batxillerat. Pretén d’aquesta manera estimular la curiositat, la capacitat de raonament, el plantejament d’hipòtesi i els dissenys experimentals. S’estudia la interpretació dades i resolució de problemes permetent que l’estudiant adquirisca els coneixements necessaris per a accedir i cursar amb èxit els estudis superiors relacionats amb els camps de la medicina, infermeria, veterinària, química etc…

Els continus avanços científics són el motor de la investigació biològica i han permés el desenvolupament d’innovadores tècniques en el camp de biotecnologia i l’enginyeria genètica fent que hui dia la biologia tinga una important repercussió en la societat actual.

Els continguts del temari de biologia 2 batxillerat es distribueixen en quatre grans blocs que engloben la totalitat del temari.

El primer bloc se centra en l’estudi de la base molecular i fisicoquímica de la vida, estudi dels bioelements i enllaços químics que possibiliten la formació de les biomolècules inorgàniques i orgàniques.

El segon bloc aborda la cèl·lula com un sistema complex i integrat, així com els mecanismes i sistemes metabòlics i de transmissió de la informació genètica.

En el tercer s’aborda l’estudi de l’herència biològica (genètica clàssica i molecular), l’enginyeria genètica i la biotecnologia, així com les aplicacions d’aquestes en la medicina, agricultura, ramaderia, medi ambient, en la indústria alimentària i farmacèutica.

El quart bloc tracta sobre immunologia i les seues aplicacions, aprofundint en l’estudi del sistema immune humà, les seues disfuncions i deficiències.

Geologia i ciències ambientals 2n Batxillerat

L’assignatura de Geologia de 2n batxillerat aprofundirà en els temes fonamentals de la geologia i les ciències ambientals. Pretén d’aquesta manera estimular la curiositat, la capacitat de raonament, el plantejament d’hipòtesi i els dissenys experimentals. S’estudia la interpretació dades i resolució de problemes permetent que l’estudiant adquirisca els coneixements necessaris per a accedir i cursar amb èxit els estudis superiors relacionats amb els camps de la geologia, biologia, ciències ambientals, ciències de la mar, química, ciència i tecnologia dels aliments, farmàcia, nutrició i dietètica, enginyeria agroalimentària i agroambiental, etc…

Els continguts de geologia de 2n batxillerat es distribueixen en els següents blocs:

– Investigació en geologia i ciències ambientals.

– Els minerals i les roques.

– Tectònica de plaques i geodinàmica interna.

– Els processos geològics externs.

– Capes fluides exteriors.

– Recursos naturals i la seua gestió sostenible.

Biologia, geologia i ciències ambientals 1r Batxillerat

L’assignatura de Biologia i Geologia de 1r Batxillerat té per finalitat oferir els coneixements bàsics per a afrontar les assignatures de Biologia i de Geologia i ciències ambientals de 2n de Batxillerat, a més d’afermar els coneixements adquirits durant secundària.

Els blocs de continguts que s’estudien són:

• Treball científic

• Ecologia i sostenibilitat

• Història de la Terra i de la vida

• Dinàmica terrestre

• Composició de la geosfera

• Els éssers vius: composició i estructura

• Fisiologia vegetal i animal

• Biodiversitat

• Els microorganismes i formes acel·lulars

Aquesta matèria s’inclou en la modalitat de Ciències i està dirigida a aquell alumnat interessat en estudis superiors relacionats amb la Medicina, Infermeria, Veterinària, Biologia, Enginyeria, Farmàcia, Nutrició, etc…

Biologia humana 1r Batxillerat

Biologia humana t’ajudarà a conéixer la informació bàsica sobre com funciona el nostre cos. Començarem repassant l’estructura i funció cel·lular. Veurem com aqueixes cèl·lules s’agrupen per a formar teixits, òrgans i sistemes. Passarem llavors a veure amb més detalle cadascun dels sistemes i aparells que formen part del cos humà i la seua relació amb la salut.

Al llarg del curs es realitzen diferents pràctiques de laboratori per a afermar els conceptes bàsics de manera experimental: observació de cèl·lules, detecció de nutrients, observació de teixit sanguini, disseccions… Tot això acompanyat de l’ús de diferents plataformes tecnològiques com paddlet, stopmotion, bookcreator i canva.

És una assignatura que ha permés el demanar col·laboració amb l’ambulatori de Campanar, rebent xarrades a l’aula sobre primers auxilis i prevenció de tabaquisme i alcoholisme. Hem participat en un projecte de cerca de nous antibiòtics amb la Universitat de València. Hem aprés que hi ha institucions espanyoles que destaquen a nivell mundial com l’Organització Nacional de Trasplantaments i la importància de tindre informació i difondre informació els trasplantaments.

Biologia i Geologia 4t ESO

L’eix vertebrador de la matèria gira entorn dels éssers vius i la seua interacció amb el medi físic, incidint especialment en la importància que la conservació del medi ambient té per a tots els éssers vius.

Els continguts de la matèria es divideixen en els següents blocs:

– L’evolució de la vida

– Ecologia i medi ambient

– La dinàmica de la terra

– Genètica

La matèria de biologia de 4t d’ESO permet adquirir els coneixements necessaris per a cursar un batxillerat de ciències, especialment per a aquells alumnes que vulguen realitzar posteriorment estudis tant universitaris com formació professional de caràcter científic.

Biologia i Geologia 1r ESO

L’assignatura de Biologia i Geologia en l’educació secundària obligatòria té per finalitat aportar el coneixement científic bàsic per a desenvolupar el sentit crític enfront de situacions de la vida quotidiana relacionades amb les ciències de la salut i les ciències de la terra. El programa i contingut de Biologia i Geologia per a 1r d’ESO està constituït per una sèrie de blocs que agrupen els diferents temes de l’assignatura.

Existeixen diversos blocs dedicats a la Geologia en els temes de la qual s’estudia la Terra: estructura, composició i característiques.

En els blocs de biologia s’estudien temes relacionats l’anatomia i fisiologia dels éssers humans: estructura, funcions i característiques.

El temari de l’assignatura permet al seu torn adquirir els coneixements bàsics en els quals es fonamenta l’assignatura de Biologia i Geologia de 3r de l’ESO.

Biologia i Geologia 3r ESO

L’assignatura de Biologia i Geologia de 3r ESO té per finalitat aportar el coneixement científic bàsic per a desenvolupar el sentit crític enfront de situacions de la vida quotidiana relacionades amb les ciències de la salut. Aquest curs, el programa i contingut de Biologia i Geologia per a 3r d’ESO està constituït per una sèrie de blocs que agrupen els diferents temes de l’assignatura.

En els blocs de biologia s’estudien temes relacionats l’anatomia i fisiologia dels éssers humans: estructura, funcions i característiques.

I com a bloc final s’estudien els ecosistemes.

Taller d’aprofundiment: “Laboratori de ciències”

És una assignatura pensada per a aquells estudiants de secundària que tinguen un interés per les ciències experimentals. Es tracta d’una optativa de dues hores, en la qual es realitzaran sessions pràctiques i algunes teòriques. L’objectiu de l’assignatura és que utilitzes el màxim de tècniques de laboratori que en condicions normals no podem veure, fomentant tot el que implica: curiositat, observació, ordre, neteja, coneixement del que s’està fent, autonomia…

Treballem moltes tècniques diferents com a microscòpia, tincions, cultius, anatomia, disseccions, elaboració de mapes, reconeixement de materials amb l’ús de claus, exposicions orals de tasques, etc

Un altre dels objectius de l’assignatura és fomentar el rigor i l’ordre, imprescindibles per a qualsevol científic i aprendre a elaborar un quadern de laboratori on es van anotant, tant el treball, tècniques, etc. com els resultats, discussions, fallades o èxits, etc

Si t’agrada la ciència, si t’agrada aprendre coses diferents i pràctiques, aquesta és la teua assignatura.

Si t’agrada la ciència, si t’agrada aprendre coses diferents i pràctiques, aquesta és la teua assignatura.