APD Reserva Places

Reserva de Places

En el procediment d’admissió en els ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny es tindrà en compte el següent:

 1. En primer lloc, es reservarà com a mínim el 5 % de les places, amb un mínim d’una plaça per a cada cicle i grau, per a les persones amb diversitat funcional. En cas de no resultar nombre enter, s’arredonirà al nombre enter més pròxim.
  En el procediment d’admissió per mitjà de la reserva de diversitat funcional, l’alumnat haurà d’aportar un informe de la direcció del departament de la família professional del cicle corresponent, sobre les capacitats i habilitats requerides per a poder adquirir els objectius finals de capacitació professional, on s’informarà sobre els aprenentatges relacionats amb les competències professionals del títol que, en atenció a la seua diversitat funcional, podrà aconseguir.
 1. En segon lloc, es reservarà un 5 % de les places, per a cada cicle i grau, per a les persones que acrediten la condició d’esportista d’elit de nivell A i nivell B, de conformitat amb de conformitat amb el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol i el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat,en matèria d’esportistes d’elit i d’alt nivell o d’alt rendiment de la Comunitat Valenciana, sense que en cap cas la reserva puga ser inferior a una vacant; en cas de no resultar nombre enter, s’arredonirà al nombre enter més pròxim.
 2. Una vegada realitzades les reserves previstes en els apartats 1 i 2, del nombre de places restant se’n detrauran les quotes següents per a l’admissió de l’alumnat, d’acord amb els percentatges de reserva següents:
  a. Per a l'accés directe es reservaran el 50 % de les places disponibles.
  b. Per a l'accés amb requisit acadèmic i prova específica, es reservaran el 30 % de les places disponibles.
  c. Per a l'accés sense requisits acadèmics i superen la prova d’accés es reservaran el 20 % de les places disponibles.

Les places no cobertes en el procés de matrícula ordinària, segons els percentatges de reserva indicats, es podran cobrir en procés de matrícula extraordinària.

Les places no cobertes en el procés de matrícula extraordinària incrementaran les restants en l’ordre següent:

 • Les corresponents als apartats 1 i 2 incrementaran la reserva de l’apartat c del punt 3.
 • Les corresponents als apartats a) o b) del punt 3 incrementaran la reserva de l’apartat c.
 • Les corresponents a l’apartat c del punt 3 incrementaran la reserva de l’apartat b.
 • Les corresponents als apartats c) i b) del punt 3 simultàniament incrementaran la reserva de l’apartat a.