APD Admissió

Admissió Alumnat

Per a l’adjudicació de les places oferides pel centre, caldrà ajustar-se a la qualificació d’accés obtinguda, que es computarà de la manera següent per a cada una de les tres vies d’accés següents:

a) Accés directe. (50 %)

La qualificació d’accés serà la nota mitjana del títol acreditatiu del compliment dels requisits acadèmics.

b) Accés amb requisits acadèmics i prova específica. (30 %)

La qualificació d’accés serà l’obtinguda en la prova específica d’accés.

c) Accés sense requisits acadèmics. (20 %)

La qualificació d’accés serà l’obtinguda en la prova d’accés.
En cas d’haver obtingut l’exempció en la part general o en la part específica, la qualificació d’accés serà la nota obtinguda en la part realitzada de la prova d’accés.
En cas d’exempció tant de la part general, per haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, com de la part específica, la qualificació d’accés serà l’obtinguda en la prova d’accés per a majors de 25 anys.
Aquest alumnat accedirà darrere d’aquell que haja superat la prova d’accés sense requisits acadèmics.

Les qualificacions a l’efecte de l’accés a aquests ensenyaments s’expressaran en termes numèrics, en una escala de zero a deu amb dos decimals. En cas de produir-se empats, es resoldrà segons l’ordre alfabètic dels cognoms que es determine en el sorteig que celebre la conselleria competent en matèria de funció pública per a determinar l’ordre d’intervenció de les persones aspirants en les proves selectives.