ABAU

Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat

1. Estructura de la PAU

La nova PAU té dos fases:

A: Fase obligatòria, que consta de 5 exàmens:

 • Castellà: Llengua i Literatura II
 • Valencià: Llengua i Literatura II
 • Idioma estranger (Anglés)
 • Història d’Espanya o Història de la Filosofia
 • La matèria de modalitat obligatòria cursada en 2n Batxillerat

L’estudiant s’ha de presentar-se obligatòriament de l’idioma estranger i la matèria de modalitat obligatòria que ha cursat en 2n de batxillerat.

B: Fase voluntària

L’estudiantat pot examinar-se en esta fase d’assignatures que servisquen per a ponderacions, qualsevol de les 28 possibles, sempre que siguen diferents de les que tinga en la seua Fase Obligatòria de les proves. Pot examinar-se, en aquesta Fase, de les assignatures que vulga, les haja cursades o no, fins un màxim de 4.

2. Característiques de la PAU

 1. Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dos opcions, de les quals l’estudiant n’escollirà una i la contestarà de manera completa.
 2. Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens.
 3. Els exàmens es puntuaran de 0 a 10, amb dos xifres decimals.
 4. No hi haurà una PAU residual per als estudiants de normatives anteriors. Tots els estudiants faran les PAU amb l’estructura actual.
 5. L’examen d’una determinada assignatura de modalitat serà el mateix en la fase obligatòria i en la voluntària.

3. Qualificació de la PAU i l’admissió a la universitat

A: Nota d’Accés a la Universitat (NAU)

 1. La qualificació de la fase obligatòria és la mitjana dels 5 exàmens d’esta fase.
 2. Esta qualificació de la fase obligatòria haurà de ser igual o superior a 4.
 3. La nota d’accés a la universitat resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del Batxillerat i la qualificació de la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat. La qualificació mitjana de Batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la qualificació de la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat tindrà una ponderació del 40%.
 4. La qualificació de la nota d’accés a la universitat estarà expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals.
 5. La qualificació de la NAU ha de ser igual o superior a 5 punts.
 6. Esta nota d’accés a la universitat té validesa indefinida.

B: Nota d’admissió a les titulacions universitàries

 1. Per a l’accés a les diferents titulacions universitàries es considerarà la nota d’accés a la universitat (NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de les assignatures de la fase voluntària i la qualificació de l’assignatura troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat.
 2. Només es consideraran les qualificacions per a ponderar que siguen iguals o superiors a 5 punts i sempre que s’hagen obtingut en la mateixa o posteriors convocatòries en què s’ha aprovat l’accés a la universitat, i tenint en compte que els exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a l’admissió a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase.
 3. Les ponderacions de les assignatures de la fase voluntària o de l’assignatura troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat, resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent, d’acord amb el document de ponderacions aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària.
 4. La fórmula del càlcul de la qualificació d’admissió a una determinada titulació és la següent:     Nota d’accés a la titulació = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2

    QFO és la qualificació de la fase Obligatòria de la PAU.
    QMB és la qualificació mitjana de Batxillerat.
    a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2).
    M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos matèries de la fase voluntària o la matèria troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat, que donen una qualificació final superior després de la ponderació.
 5. Els exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a l’admissió a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase voluntària.