FP Semipresencial

Formació Professional Semipresencial

Què és la Formació professional a distància?

Aquesta modalitat d'ensenyament, té com a finalitat la formació permanent de contingut professional per a persones adultes que no posseïsquen la deguda qualificació professional, pel fet que amb aquests ensenyaments s'acrediten les competències professionals que demanden els diferents nivells de l'ocupació; en ella s'alternen continguts de caràcter no presencial amb uns altres de caràcter presencial que permeten acreditar les competències.

Quines són les condicions d'accés a aquests ensenyaments?

Els requisits i condicions d'accés apareixen en l'Article 22 del Capítol III de l'Ordre 33/2011 de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de formació professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyaments concertats i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial , en centres docents públics de la Comunitat Valenciana .

Quan puc sol·licitar la inscripció ?

L'admissió de l'alumnat per a la modalitat a distància de la Formació Professional es regirà pel calendari que s'establisca anualment en aquests efectes.

El termini d'inscripció i matriculació de l'alumnat en aquesta modalitat d'ensenyament seràl'establit per a la modalitat presencial, sense perjudici que es puguen atendre sol·licituds fora del termini establit, sempre que hi haja places disponibles, donades les especials circumstàncies de l'alumnat d'aquesta modalitat.

Quina és la metodologia d'aquests ensenyaments?

La Formació Professional en la modalitat a distància, inclou activitats d'autoaprenentatge de l'alumnat i activitats presencials de formació en el centre docent (tutories col·lectives).

En aquesta modalitat d'ensenyament té una gran importància metodològica l'ús de les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació, dels diferents recursos que proporciona Internet, així com de la utilització de materials didàctics específics per a l'autoaprenentatge.

En la Formació Professional en la modalitat semipresencial oa distància, es garantirà l'atenció tutorial de l'alumnat a través de l'equip educatiu que es constituirà per a impartir aquests ensenyaments.

La formació a distància és un model obert en el qual l'alumnat marca el seu ritme d'aprenentatge en funció de les seues necessitats i disponibilitat, l'assistència a les tutories tindrà caràcter voluntari, a excepció d'aquelles dedicades a mòduls que, per les seues característiques eminentment pràctiques, requerisquen l'assistència presencial.