Presencial

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Hoteleria-i-turisme

Família Professional
Hostaleria i Turisme

  CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  • CFGS Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments (Pre i Semi)
  • CFGS Guia, Informació i Assistències Turístiques (Pre i Semi)
  • CFGS Gestió d'Allotjament Turístics (Presencial)

  Modalitat d'estudis: PRESENCIAL i SEMIPRESENCIAL

Trets essencials de la Formació Professional

Els Títols de Formació Professional constitueixen un aspecte fonamental del desenvolupament de la vigent normativa. Els programes formatius d'aquests títols han de prendre com la referència les necessitats de qualificació del sistema socioproductiu i, en conseqüència, enfocar-se des de la perspectiva de l'adquisició de la Competència Professional, és a dir, el conjunt de capacitats necessàries per a exercir "rols" en situacions de treball als nivells requerits en l'ocupació.

Aquesta demanda del sistema productiu de Formació Professional ve determinada pels canvis socials produïts en els últims anys: La crisi de la plena ocupació i la reestructuració del mercat de treball, l'increment i la creixent varietat dels serveis socials, l'aparició de nous camps professionals, el desenvolupament tecnològic, la implantació i generalització de noves tecnologies, la ràpida obsolescència dels equipaments i de les tècniques, l'automatització creixent dels processos productius i les noves formes d'organització i gestió administrativa.

Els esmentats canvis socials reclamen, doncs, un sistema de Formació Professional que reunisca certs requisits fonamentals:

  • Flexibilitat, per a adaptar-se a les necessitats i demandes de l'entorn productiu.
  • Agilitat i capacitat de resposta als desafiaments de l'accelerat canvi tecnològic, així com al canvi en les demandes del mercat de treball.
  • Polivalència, per a facilitar la promoció de les persones.
  • Autoregulació, mitjançant principis d'ordenació.
  • Vinculació amb el sistema productiu.

La Formació Professional pretén que les titulacions professionals acrediten a les persones, a més d'un nivell de formació, una qualificació professional. Això significa passar d'un sistema que tradicionalment ha acreditat formació a un altre que a més acredite competència professional.