Sol·licitud de títol cicles formatius i Batxillerat

INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR EL TÍTOL: TRÀMIT PRESENCIAL

 • MOLT IMPORTANT:
  • EN CICLES FORMATIUS, NO REALITZAR EL PAGAMENT DE LES TAXES FINS QUE EL TEU TUTOR NO VOS HO INDIQUE.
 • Documents que heu de portar al centre:
  • La sol·licitud signada (en l’apartat C, no emplenar la data de finalització d’estudis ni la nota mitjana).
  • Heu d’emplenar l’imprés de taxes MOD 046, seleccionant el títol que sol·licites i imprimir les tres còpies.
   • Maneres de realitzar el pagament de la taxa:
    • Pots efectuar el seu pagament en les entitats bancàries corresponents
    • Realitzar el pagament a través del teu compte bancari si posseeixes certificat digital.
    • Realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o carregue en compte.
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Justificant del pagament del 046
  • I, si apliques algun descompte en abonar les taxes, has de justificar-lo documentalment mitjançant el carnet de Família nombrosa General, Família Nombrosa Especial o Discapacitat. 
 • L’alumnat de 4t d’ESO no han de sol·licitar el títol ni pagar la taxa. Ho sol·licita el centre d’ofici i avisarà a l’alumne per a recollir-lo. Si vols sol·licitar un duplicat, en aquest cas s’ha de pagar la taxa. 

Qui? i Com es pot recollir el títol?

 • Una vegada estiga disponible el títol se vos notificarà per correu ordinari al vostre domicili (assegureu-vos que les vostres dades estan actualitzades)
 • L’interessat, prèvia presentació del seu DNI/NIE o Passaport.
 • Qualsevol persona que l’interessat haja autoritzat per escrit amb:
  • Fotocòpia DNI/NIE o passaport del sol·licitant del títol
  • Fotocòpia DNI/NIE o passaport de la persona autoritzada.
  • Autorització degudament emplenada.