Accés amb edat superior a l’ordinària

Les ensenyances elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complits l’any natural d’inici i
de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances elementals amb menys de huit anys o més de dotze s’entendrà com a excepcional.

Les ensenyances professionals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys, complits l’any natural
d’inici i de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit es considerarà com a excepcional.

L’accés amb edats superiors a les ordinàries requereix de l’autorització del Consell Escolar.

Calendari

Llistat d’autoritzats