Qui pot sol·licitar-ho?

1. SOL·LICITEN PER PRIMERA VEGADA PERTÀNYER AL BANC DE LLIBRES

Podran sol·licitar-ho els mars i pareixes, representants o tutors legals de l'alumnat, els fills e dels quals filles hagen estat matriculats, durant el curs escolar 2018-2019, en Educació Primària de la Comunitat Valenciana.

Emplenant la SOL·LICITUD TELEMÀTICA i junt al lot complet de llibres i lliurant-l'a el centre els dies 19 de juny de 13.00 a 15.00 als tutories.

* Seriosa el cas d'aquells alumnes de 5 anys que passen a 1r de primària. I tots aquells que el curs anterior no és van acollir al banc de llibres.

2. PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA DE BANC DE LLIBRES DURANT EL CURS 18-19

Hauran de presentar el DOCUMENT LLIURAMENT LLIBRES TEXT junt al lot complet de llibres i lliurant-l'a el centre els dies 19 de juny de 13.00 a 15.00 als tutories.

En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la SOL·LICITUD RENÚNCIA habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no eximirà de l'obligació de tornar els llibres deixats en préstec.

3. ALUMNES D'1er i 2on DE PRIMÀRIA.

El centre emetrà un Xec-llibre per a cada alumne/a durant la primera quinzena de juliol i setembre (dies pendents de determinar). Aquest s'entregara per a la compra de llibres.

NORMATIVA

Orde 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual és regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i és determinen els bases reguladors dels subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals (DOCV núm. 7806, 15/06/2016).
Llistat de normativa
Vegeu l'Orde 26/2016, de 13 de juny (bases reguladors)
 Resolució de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020