Consell Escolar

 

ACORDS CONSELL ESCOLAR

6 DE JULIOL 2023

 1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors.
 2. Informació pedagògica: resultats acadèmics 3r trimestre i final.
 3. Aprovació, si escau, de la Memòria Final del Centre curse 22/23
 4. Informació sobre el Pla de Convivència/Informació CIC curs 22/23
 5. Informació Projecte PIIE i PAF curs 23/24
 6. Informació organització curse 23/24
 7. Proposada assignació tutories curse 23/24
 8. Informació i procés d'admissió i matrícules curse 23/24
 9. Sol·licitud i aprovació, si escau, de l'ús d'instal·lacions del centre: AMPA, Escola de Música i Club de Futbol Sala Luis Vives
 10. Balanç Gestió Econòmica 3r trimestre menjador curse 22/23 i 2n trimestre del centre any 2023.
 11. Precs i preguntes.

S'informa de la col·locació de penjadors al pati perquè l'alumnat deixe les jaquetes en l'hora del menjador

 

EXTRAORDINARI 6 DE JULIOL

1 Aprovació de la proposta d'adjudicació empresa de menjador per a la seua elevació a la Direcció Territorial competent en matèria d'Educació.

S'aprova continuar amb  l'empresa Caps per al curs 23/24

 

EXTRAORDINÀRIA 7 DE JULIO BEQUES DE MENJADOR

1 Sol·licituds d'ajudes assistencials de menjador escolar curs 23/24

S'informa que s'han tramitat 108 beques de menjador i 76 de material escolar