PAU (accés a la universitat) 2024

INSTRUCCIONS:

DOCUMENTS QUE CAL ENTREGAR EN SECRETARIA:

  • INSCRIPCIÓ EN LES PAU (Fes clic per a descarregar)
  • RESGUARD DE L’INGRÉS DE LES TAXES PER A LES PAU
  • FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE/PASSAPORT (EN VIGOR)
  • FOTOCÒPIA DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE L’EXEMPCIÓ O DESCOMPTE EN EL PAGAMENT DE TAXES (EN VIGOR):
– Família Nombrosa General
– Família Nombrosa Especial 
– Família Monoparental General
– Família Monoparental Especial
– Alumnes amb minusvalidesa (afectats per una discapacitat igual o superior al 33%) 
– Alumnes amb Matrícula d’Honor o Premi Extraordinari Batxillerat 
– Víctimes del terrorisme 
– Víctimes de violència de gènere
– Alumnat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació
– Alumnat en situació d’exclusió social