Acords del Consell Escolar

10-05-2023

S’aprova la inclusió en la PGA de l’activitat complementària d’Aula Inclusiva amb el CEE Virgen de la Esperanza de Cheste.
S’aprova sol·licitar que la duració de les sessions lectives siga de 50 minuts.

27-04-2023

Es valora com a favorable el projecte de direcció presentat per José Martínez Toral.
Es tria com a representants titulars del Consell Escolar en la comissió de selecció per a la provisió del lloc de directora o director a:
• Arturo Ortigosa Blanch (representant del sector famílies)
• Lucía Carrillo Hervás (representant de l’alumnat)

16-03-2023

S’aprova per unanimitat el PDC
S’aprova que l’alumnat de 3r de batxillerat no puga fer activitats complementàries després del 7 d’abril.
S’aprova la inclusió en la PGA d’un “Qüestionari sobre el benestar psicològic en escolars esportistes d’elit en les edats compreses entre els 12 i 18 anys (1r ESO – 2n BACH)”

24-01-2023

S’aprova que en segona convocatòria es puga votar i aprovar encara que no hi haja quòrum.
S’aprova el Compte Anual de Gestió de l’any 2022.
S’aprova el projecte de pressupost per a l’any 2023.
S’aproven les modificacions de les Normes d’Organització i Funcionament.
S’aprova la inclusió en la PGA de les següents activitats:
• Programa imprescindibles: per a prevenció d’autolesions i suïcidis.
• Tallers impartits per la UPCCA: sobre addiccions.

29-11-2022

S’aprova la PGA 2022-2023.
S’aprova el PAM 2022-2023.

02-11-2022

S’aprova el NOF modificat per al curs 2022-2023.
S’aproven les activitats complementàries per al curs 2022-2023 que s’han d’incloure en la PGA.

05-09-2022

S’aprova no mantindre els àmbits en 1r d’ESO per al curs 2022-2023 i que cada departament assumisca les seues hores.

12-07-2022

S’aprova la memòria del curs 2021-2022

13-06-2022

S’aprova, per al curs 2022-2023, usar quatre vesprades i acabar els divendres a les 13.40 (en 3r d’ESO)

24-05-2022

S’acorda la sol·licitud de duració de les sessions per al curs 2022-2023 de 50 minuts.
S’aprova el Pla de Foment Lector.
S’aproven les modificacions introduïdes en el PAC (Projecte Educatiu de Centre).

08-03-2022

S’acorda ratificar la sanció d’estranyament del centre durant tres dies a un alumne de 1r ESO.

24-01-2022

S’aprova el Compte Anual de Gestió de l’any 2021
S’aprova el projecte de pressupost per a l’any 2022

30-11-2021

Es decideix que la difusió dels acords adoptats serà l’exposició d’aquests en pàgina web i tauler d’anuncis
S’aprova el Pla de Transició

11-11-2021

S’aprova la PGA 2021-2022
S’aprova el PAM 2021-2022

06-09-2021

S’aproven les línies d’actuació del PAM per al curs 2021-2022
S’aproven les Normes d’Organització i funcionament per al curs 2021-2022

20-07-2021

S’aprova la memòria final del curs 2020-2021
S’aprova el pressupost núm. 210184 de l’empresa SISTEMES 2 S.L. per a la instal·lació de megafonia en el centre

28-04-2021

S’acorda sol·licitar el següent horari, amb classes de 50 minuts:
• Dilluns: 9.10-14.30 i 15.20-16.10
• Dimarts: 10.00-14.30 i 15.20-16.10
• Dimecres: 8.00-14.30
• Dijous: 8.00-14.30
• Divendres: 10.00-13.40

23-02-2021

S’aprova el PLC (Projecte Lingüístic de Centre del Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural)
S’aprova el Pla de Transició

27-01-2021

S’aprova el Compte Anual de Gestió de l’any 2020
S’aprova el projecte de pressupost per a l’any 2021
S’aprova el PADIE (Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa)

26-11-2020

S’informa positivament la PGA 2020-2021
S’aprova el PAC
S’aproven les concrecions curriculars
S’aproven el Pla d’Acció Tutorial, el Pla d’Igualtat i Convivència, el Pla de Foment de la Lectura i el Pla d’Orientació Acadèmica i Professional

23-09-2020

S’aproven les línies d’actuació del PAM per al curs 2020-2021