Informació sobre dret a “vaga”

Tècnicament els alumnes no tenen dret a ‘vaga’ com a tal, sinó que, en el seu cas, s’anomena ‘dret de reunió que implique inassistència a classe’, tot i amb això a aquest text  s’utilitza la parauala vaga per ser d’ús comú.

El dret a la vaga de l’alumnat està regulat en el DECRET 39/2008, que ha sigut modificat per la Sentència 900/2012 del TSJ, refrendada per cassació per la Sentència 5389/2014 del TS.

Només poden fer vaga els alumnes d’FP Bàsica, 3r d’ESO o els cursos superiors. En cap cas la normativa reconeix aquest dret als alumnes de primer i segon d’ESO.

Hi ha dos requisits que cal de complir per poder exercir el dret a vaga (a més de no ser alumne de primer o segon d’ESO):

  1. Que hi haja més de 20 alumnes (en tot el centre) que avalen la convocatòria.
  2. Informar al centre segons el procediment establert al RRI amb un mínim de 5 dies naturals (dissabte i diumenge compten) d’antelació.

En cada grup, un representant dels alumnes (el delegat, per exemple) confeccionarà un document en el que constarà:

  1. El curs
  2. El dia que no assistiran a classe
  3. El llistat d’alumnes que no assistiran (amb nom i cognoms)
  4. Observacions, si cal (es poden fer constar els motius de la decisió col·lectiva d’inassistència a classe).

Aquest document s’entregarà en la direcció del centre abans que finalitze el termini.

En cas que es complisquen els requisits esmentats, la no assistència a classe serà considerada a tots els efectes una falta justificada i serà tractada pel professor corresponent com a tal, i en cap cas serà objecte de sanció disciplinària.

Els alumnes que no comuniquen la seua participació en el termini establert o estiguen matriculats en primer o segon d’ESO tindran una falta sense justificar amb les conseqüències acadèmiques o disciplinàries que tal cosa puga implicar en el seu cas. El mateix passaria si no hi ha un mínim de 20 alumnes en tot el centre que avalen la convocatòria.

El centre garantix als alumnes que no fan vaga el seu dret d’assistir a classe i de romandre degudament atesos. Cal considerar que la decisió de fer vaga és una decisió legítima, però personal i unilateral, raó per la qual els professors no tenen obligació de modificar la seua programació d’aula per al dia. No obstant això, es donaran les mateixes garanties que davant qualsevol altra falta justificada com podria ser una malaltia, per exemple.