Departaments

Departament

  • Programacions LOMLOE
  • (1r i 3r ESO i 1r Batx)
  • Programacions LOMQE 
  • (2n i 4t ESO i 2n Batx)
  • Objectius mínims i criteris d’avaluació

Anglés

Obj. min. i Crit. Aval.  

Castellà

Obj. min. i Crit. Aval.  

Biologia i Geologia

Obj. min. i Crit. Aval.

Arts Plàstiques

Obj. min. i Crit. Aval.  

Economia

Obj. Min. i Crit. Aval

Ed.Fis.

Obj. min. i Crit. Aval.  

F&Q

 Obj. min. i Crit.Aval.

Filosofia

Obj. min. i Crit. Aval.  

Francés

Obj. Min. i Crit. Aval. 

Geografia i Història

Obj. Min. i Crit. Aval.

Grec

Obj. Min. i Crit. Aval.

Informàtica

Obj. Min. i Crit. Aval.

Llatí

Obj. Min. í Crit. Aval.

Matemàtiques

Obj .Min. i Crit. Aval.

Música

Obj. Min. i Crit. Aval.

Dep. Orientació. Plà d’actuació

Obj. Min. i Crit. Aval.

Religió

Obj. Min. i Crit. Aval.

Tecnologia

Obj. Min. i Crit. Aval.

Valencià

Obj. Min. i Crit. Aval.

Electricitat Obj. Min. i Crit. Aval.