Convocatòria de Proves Homologades d’Idiomes Nivell Bàsic

Per a participar en les proves homologades del Nivell Básic (A2) serà requisit imprescindible que l’alumnat tinga, almenys, setze anys complits l’any natural en que es realitza la prova i que estiga matriculat al nostre institut. Els idiomes a certificar són els que impateix el centre: francès i anglès.

El document de sol·licitud es pot baixar des del següent enllaç: sol·licitud proves A2. S’entregarà degudament emplenada en secretaria del 14 al 22 de desembre.

Els llistats d’admesos es faran públics al tauler d’anuncis del centre durant la segona quinzena de gener i les proves se realitzaran durant el mes de febrer segons calendari que s’anunciarà.