Recuperació de matèries pendents

Informem al següent enllaç del calendari i procediment de recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors per l’alumnat que no les va superar en les proves internes de setembre. Davant qualsevol dubte l’alumnat haurà de seguir les indicacions del professorat de la matèria del curs actual, caps de departament i tutors-es. (Calendari ací)