Novetats LOMLOE: avaluació de l’alumnat

Estimades famílies,

com sabeu, el passat mes d’agost, la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, va publicar els nous currículums d’Educació Infantil (Decret 100/2022) i d’Educació Primària (Decret 106/2022).

Aquest canvi de currículums comporta també un canvi en l’estructura de les avaluacions. A grans trets, ens trobem amb les següents novetats:

 • Es modifica el disseny de les programacions didàctiques, canviant l’anterior estructura (objectius, continguts, metodologia i criteris d’avaluació) per l’actual (competències, sabers bàsics, situacions d’aprenentatge i criteris d’avaluació).
 • Es dona major importància a les competències de l’alumnat, per damunt del coneixement de continguts. És a dir, abordar i resoldre, de forma competent i amb allò que sabem, situacions de la vida quotidiana.

Degut a aquest canvi legislatiu, les avaluacions de l’alumnat també presenten vàries novetats. Us informem de com avaluarem als vostres fills i filles a partir d’aquest curs escolar:

AVALUACIÓ D’INFANTIL:

 • Desapareixen les avaluacions trimestrals. Hi haurà una avaluació intermitja (al mes de febrer) i una final (al mes de juny).
 • S’incorpora l’autoavaluació de l’alumnat.
 • Es potencia la importància de les entrevistes individuals entre la família i la mestra.

AVALUACIÓ DE PRIMÀRIA.

 • Desapareixen les tradicionals notes de qualificació, excepte a l’avaluació final (mes de juny).
 • Cada trimestre, el mestre/a tutor/a publicarà un informe trimestral qualitatiu, que podrà consultar-se per GVA Web Família, amb els següents apartats:
  • Resultats obtinguts en el procés d’aprenentatge
  • Aspectes personals i evolutius
  • Progressos, esforços, dificultats superades i talents.
  • Mesures i suports d’atenció educativa
  • Aspectes que caldria continuar treballant
 • S’incorpora l’autoavaluació de l’alumnat.
 • Es potencia la importància de les entrevistes individuals entre la família i el mestre/a.

L’objectiu principal de l’avaluació de l’alumnat és la millora del seu aprenentatge. És per aquesta raó que us demanem que concerteu, de manera regular, una entrevista presencial amb el mestre o mestra del vostre fill/a, per tal de traslladar-vos, de primera mà, com és aquest procés d’aprenentatge i com poder recolzar-lo des de casa.

La publicació del primer informe qualitatiu d’aprenentatge, per a l’etapa d’Educació Primària, serà el 22 de desembre. Per a l’etapa d’Infantil, el primer informe serà el de l’avaluació intermèdia, en el mes de febrer.

Us recordem que, per tal d’accedir als informes, heu d’estar donats d’alta en GVA Web Família.

AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNAT

Dins del recull de treballs del vostre fill /a, que donarem al final del trimestre, trobareu uns fulls de color lila que són les autoavaluacions que cada xiquet/a fa de si mateix i de la devolució que els mestres fan a la família. A la columna primera, el xiquet ha escrit la seva opinió i a la segona columna, els mestres hem escrit la nostra opinió, només en els casos que pensem diferent a ell. Prèviament se li ha fet un retorn personal i conjuntament hem decidit que volem millorar i com ho farem.

Els signes utilitzats són:

. no ho sé fer,

I ho faig amb ajuda

+ a vegades em surt i a vegades no encara

* ho tinc molt clar

L’avaluació és contínua i global. Els aprenentatges es van assolint dia a dia i partim d’allò que ja sabem per continuar aprenent.

Pretenem així detectar possibles dificultats tan bon punt es produeixen, esbrinar-ne les causes i adoptar mesures que ajuden l’alumnat a adquirir les competències. L’avaluació té, doncs, un caràcter formador, regulador i orientador del procés de cada alumne/a.

Convé valorar els avanços, no comparar amb altres nens o nenes, observar la seva pròpia evolució i els seus progressos personals, els èxits i les dificultats.

Davant les dificultats, intentem conjuntament trobar estratègies per tal que puga superar-les. Que l’alumne/a les visca com a oportunitats i com a reptes personals que l’escola l’ajudarà a assolir.

Ens agradaria també que ens poguéreu fer arribar les vostres observacions, de com heu vist al vostre fill/a durant aquest trimestre.

L’equip de mestres.