Educació Secundària Obligatòria

Decret d'Educació Secundària Obligatòria

Portada_currículum Secundària

DECRET 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria.

Proposta pedagògica de departament i programació d’aula

Són documents de diferent nivell de concreció curricular que desenvolupen i adapten el currículum d’acord amb la línia pedagògica del centre. Aquests documents, fruit de la reflexió pedagògica, s’han de considerar instruments flexibles i oberts, en construcció, revisió i millora constants.

D’una banda, en les propostes pedagògiques de departament s’ha de desenvolupar, completar, adequar i concretar, per a cada matèria o àmbit i nivell, els elements del currículum i adaptar-los a les característiques de l’alumnat, així com a la realitat socioeducativa.

D’altra banda, la programació d’aula ha de realitzar-se a partir d’una seqüència de situacions d’aprenentatge contextualitzades en entorns reals i significatius.