Batxillerat       


El batxillerat té com a finalitat la formació general de l’alumnat, així com la seua orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que li permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de formació professional específica de grau superior.

Als estudis del batxillerat pot accedir l’alumnat que estiga en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El batxillerat forma part de l’educació secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants han de cursar generalment a partir dels setze anys d’edat. El batxillerat es desplega en tres modalitats: d’Arts, de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials. El currículum del batxillerat té com a objectiu desenvolupar en l’alumnat, entre d’altres, les capacitats següents:

 • Dominar el valencià i el castellà.
 • Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una llengua estrangera.
 • Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani i els antecedents i factors que hi influeixen.
 • Comprendre els elements fonamentals de la recerca i del mètode científic.

Font: Conselleria d’Educació

Oferta formativa 1r Diürn i Nocturn

ARTS

 • Fonaments de l’Art I
 • Cultura Audiovisual I
 • Filosofia
 • Lengua Castellana y literatura I
 • Primera Llengua estrangera I (Anglés)
 • Valencià: Llengua i Literatura
 • Hª Món Contemporani
 • Literatura Universal
 • Educació física

HUMANITATS I CCSS

 • HUMANITATS
  • Llatí I
  • Grec I
 • CIÈNCIES SOCIALS
  • Mat Aplicades CCSS I
  • Economia
 • Filosofia
 • Lengua Castellana y literatura I
 • Primera Llengua estrangera I (Anglés)
 • Valencià: Llengua i Literatura
 • Hª Món Contemporani
 • Literatura Universal
 • Educació física

CIÈNCIES

 • Matemàtiques I
 • Física i Química
 • Filosofia
 • Lengua Castellana y literatura I
 • Primera Llengua estrangera I (Anglés)
 • Valencià: Llengua i Literatura
 • Hª Món Contemporani
 • Literatura Universal
 • Educació física
 • Llistat oferta formativa 1r diürn complet en format pdf al següent enllaç
 • Llistat oferta formativa 1r nocturn complet en format pdf al següent enllaç

Oferta formativa 2n Diürn i Nocturn

ARTS (Sols  diürn)

 • Fonaments de l’Art II
 • Hª Espanya
 • Lengua Castellana y literatura I
 • Primera Llengua estrangera I (Anglés)
 • Valencià: Llengua i Literatura

HUMANITATS I CCSS

 • HUMANITATS
  • Llatí II
 • CIÈNCIES SOCIALS
  • Mat AplicadesCCSS II
 • Hª Espanya
 • Lengua Castellana y literatura I
 • Primera Llengua estrangera I (Anglés)
 • Valencià: Llengua i Literatura

CIÈNCIES

 • Matemàtiques II
 • Hª Espanya
 • Lengua Castellana y literatura I
 • Primera Llengua estrangera I (Anglés)
 • Valencià: Llengua i Literatura
 • Llistat oferta formativa 2n diürn complet en format pdf al següent enllaç
 • Llistat oferta formativa 2n nocturn complet en format pdf al següent enllaç