Batxillerat       


El batxillerat té com a finalitat la formació general de l’alumnat, així com la seua orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que li permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de formació professional específica de grau superior.

Als estudis del batxillerat pot accedir l’alumnat que estiga en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El batxillerat forma part de l’educació secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants han de cursar generalment a partir dels setze anys d’edat. El batxillerat es desplega en tres modalitats: d’Arts, de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats, Ciències Socials i General.

Oferta formativa 1r Diürn i Nocturn

CURSFITXA ASSIGNATURESOPTATIVES
1r BatxilleratFitxaOptatives
2n BatxilleratFitxaOptatives

Descripció matèries de modalitat (1r i 2n de Batxillerat)