MATRÍCULA PAU 2024

Del 20 al 24 de MAIG de 2024, l’alumnat que vulga matricular-se a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) ha de realitzar les accions següents:

  1. Empleneu l’imprès de matrícula.
  2. Genereu el rebut de la taxa a través del web de la UMH.
  3. Ingresseu la taxa al banc.
  4. Entregueu a Secretaria presencialment la documentació següent

a) Fitxa de l’alumne/a
b) L’imprès de Matrícula ORIGINAL I CÒPIA, (ben emplenat, qualsevol error pot afectar-vos en la matèria a examinar).
c) El justificant d’ingrés de la taxa segons el DECRET 118/2023, de 4 d’agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2023/2024, els imports, les exempcions i bonificacions vigents són:

Matrícula ordinària78,20 euros
Matrícula Família Nombrosa de categoria general. Matrícula Família Monoparental de caràter general.39,10 euros
Matrícula Família Nombrosa de categoria especial. Matrícula Família Monoparental de categoria especial.Exempció
L’alumnat que haja obtingut Matrícula d’Honor a l’avaluació global de 2n Curs de Batxillerat o premi extraordinari en BatxilleratExempció de matrícula per a la prova d’aptitud per l’accés a la universitat i de taxes per matrícula durant el 1r any i por una única vegada
L’alumnat a qui se’ls haja reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%Exempció de matrícula per a la prova d’aptitud per l’accés a la universitat i de taxes per matrícula en la universitat.
Víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment i fills i filles, determinat en expedient administratiu o resolució judicial ferma.
Víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten esta condición (resolució judicial), així com els seus descendents de 1r grau al seu càrrec menors de 25 anys.
Protecció Menors/Sistema judicial de reeducacióExempció
Exclusió Social acreditada per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.Exempció

d) Fotocòpia del Llibre de Família Nombrosa, juntament amb l’original per a la confrontació. (Presentar si es compleix el requisit)
e) Fotocòpia del Certificat de Matrícula d´Honor. (Presentar si es compleix el requisit)
f) Fotocòpia del Certificat de Discapacitat, juntament amb l’original per a la confrontació (igual o superior al 33%). (Presentar si es compleix el requisit)

Més informació: https://portal.edu.gva.