Banc de llibres de Batxillerat

Des del curs 2023-2024 l'alumnat de Batxillerat tindrà dret a participar en el Banc de Llibres del centre. La manera de participar canvia depenent de la situació:

1. Alumnat que passa a primer de Batxillerat i que ja formava part del Banc de Llibres en 4t de l'ESO, i que no formava part del Banc de Llibres en 4 de l'ESO: n'hi ha prou que entregue els llibres de 4t d'ESO en el centre on va cursar 4t d'ESO, en condicions d'ús, encara que siga diferent del centre de Batxillerat. El centre d'origen comuncará aquest fet al centre de destí si fora el cas, i automàticament formarà part del Banc de Llibres i rebrà els llibres en els primers dies de curs pel seu professors en el centre de Batxillerat.

Els llibres hi hauran d'entregar-se el dia 23 de juny, de 9 a 13 hores, al centre. L'alumnat acudirà al aula de referència. 

En cas que no formara part del Banc de Llibres en 4t d'ESO, haurà de realitzar a més una sol·licitud telemàtica de participació:

Sol·licitud del participació del Banc de Llibres

2. Alumnat que passa a primer de Batxillerat i que no formava part del Banc de Llibres a la Comunitat Valenciana: el primer any no podrà formar part del Banc i haurà de comprar els llibres. Per al curs següent, podrà entregar els llibres de primer i tindrà dret a forma part del Banc en segon curs.

A més haurà de realitzar una sol·licitud telemàtica de participació a traves del següent enllaç:

Sol·licitud del participació del Banc de Llibres

3. Alumnat que passa a segon de Batxillerat, i que va formar part del Banc de Llibres en 4t de l'ESO: n'hi ha prou que entregue els llibres del primer curs de batxillerat recien cursat, en condicions d'ús, i formarà part del Banc de Llibres. Rebrà els llibres per part dels seus professors els primers dies del curs.

Els llibres s'entregaran el dia 3 de juliol, de 9 a 13 hores, al centre.

4. Alumnat que passa a segon curs de Batxillerat i que no va formar part del Banc de Llibres en 4t de l'ESO: no tindrà dret a formar part del Banc de Llibres.

Situacions d'especial necessitat: en aquells casos que les condicions socioeconòmiques de la unitat familiar i l'interés social i educatiu aconsellen la seua participació en el programa amb els mateixos drets que la resta de l'alumnat participant, el centre podrà sol·licitar un informe als serveis socials de la localitat o emetre un propi en què farà constar tal circumstància i l'alumne serà participant.