Exempcions / Convalidacions: Batxillerat i ESO

PROTOCOL PER A SOL·LICITAR CONVALIDACIÓ MÚSICA I *EXCENCIÓN EDUCACIÓ FÍSICA

Es pot sol·licitar convalidació i/ o exempció per Estudis Professionals de Música o Dansa o per acreditar la condició d’esportista d’elit, alt rendiment, personal tècnic, entrenador, àrbitre o jutge de la Comunitat Valenciana segons el cas.

Els annexos han d’emplenar-se degudament i acompanyar-se de l’acreditació corresponent.

S’entregaran en secretària del centre abans del 31 d’octubre.

Resoldrà la direcció segons el procediment i se’ls comunicarà als interessats/as.

Materia para convalidar Etapa Formulario a entregar Beneficios Requisitos
Música ESO Anexo I* Rellenar únicamente el apartado relativo a ESO. Convalidación música ESO y una asignatura de libre configuración autonómica. Tener aprobado el nivel correspondiente según anexo y/o estar matriculado en el curso académico actual (certificado oficial de matrícula) acreditando la superación a final del curso.
1º Bachillerato Estudios Profesionales de Música. Anexo I Rellenar únicamente el apartado relativo a Bachillerato Convalidación Música Bachillerato y una asignatura específica, excepto EF.
2º Bachillerato Estudios Profesionales de Música Anexo I Convalidación una asignatura optativa
Educación Física (EF) ESO Deportista de élite Anexo III Exención EF y convalidación una optativa Acreditar la condición alegada por el órgano correspondiente según la solicitud: -BOE -CSD -CVE -DOCV -Certificado matrícula de las Enseñanzas Profesionales de Danza.
Estudios profesionales de Danza (para ESO) Anexo I (página 3)
Bachillerato Deportista de élite Anexo XIV Convalidación EF y una asignatura de libre configuración autonómica
Estudios Danza Anexo XII Convalidación de asignaturas de modalidad de Artes y CCHHSS (anexo) Exención EF y convalidación optativa

*NOTA: L’Annex I és vàlid per a convalidar música si es tenen estudis professionals de Música o Dansa i per a convalidar *EF si es tenen estudis professionals de Dansa.