Proves d’Accés a Cicles 2024 – Termini inscripció del 20 al 28 de març del 2024.

 

24/04/2024 Llistats provisionals d'admesos i no admesos en les proves d'accés a cicles: Mig - Superior

24/04/2024 Llistats d'exempcions d'exàmens admeses en les proves d'accés a cicles: Mig -Superior

03/05/2024 Llistats DEFINITIUS d'admesos i no admesos en les proves d'accés a cicles: Mig - Superior

03/05/2024 Llistats DEFINITIUS exempcions d'exàmens admeses en les proves d'accés a cicles: Mig - Superior

 

 

Proves d'Accés a Cicles 2024 - Termini inscripció del 20 al 28 de març del 2024.

L'accés als cicles formatius pot realitzar-se mitjançant dos formes clarament diferenciades:

  • Una, l'accés directe, títol ESO o equivalent.
  • Una altra, l'accés mitjançant una prova, si no es reunixen tals requisits acadèmics.

LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES:

- Les proves d'accés de GRAU MIG es realitzaran en tots els centres de la C.V. que impartixen cicles de GRAU MITJÀ.

- Les proves d'accés de GRAU SUPERIOR es realitzaran en els centres de la C.V. que impartixen cicles relacionats amb l'opció triada (A, B o C).

REQUISITS:

Tota aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d'accés directe a un cicle formatiu, podrà concórrer a les proves d'accés sempre que complisca les següents condicions:

- Proves de grau mitjà: Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2024.

- Proves de grau superior: Tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació professional i opten per participar en el procés d'admissió pel contingent corresponent a prova d'accés. La Titulació haurà d'acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.

**Els Alumnes amb el Títol Tècnic Grau mitjà (accedixen directament al cicle superior presentant reserva de plaça), podran presentar-se a les proves d'accés cicle superior per a pujar nota i accedir pel 20% de reserva per prova d'accés.**

RECORDATORI RESERVA DE PLAÇA EN CICLES:

Sense saber si has superat o no la prova d'accés a cicles, cal presentar la sol·licitud-inscripció-reserva de plaça en el cicle que estigues interessat. Publicarem en la nostra web l'enllaç i instruccions per a realitzar la reserva 2024-2025.

LLOC DE PRESENTACIÓ INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ:

-Opció 1: En secretària, en persona de dilluns a divendres de 09.30-14.00 i dijous de 16.00-21.00 hores

-Opció 2: Per email 03008915@edu.gva.es .Tota la documentació haurà de ser degudament firmada amb certificat digital i enviada mitjançant un únic correu electrònic al centre docent on es presentarà a la prova d'accés. En l'assumpte de l'email posar PAC 2024 i seguit de nom-cognoms.

DESCÀRREGUES I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

-Original i fotocopia sol·licitud a proves de cicle mitjà o cicle superior.

-Original i Fotocòpia DNI, N.I.E expedit per la comissaria de policia o oficina d'estranger, visat d'estudis, targeta d'estudiant estranger.

- Imprimir Taxa 046 i justificant de pagament.Taxa 046, podeu obtindre-la del següent enllace TAXA 046 - Prova d'Accés a Cicles (5,89 euros per a cicle mitjà i 8,84 euros per a cicle superior).

-(Opcional) Sol·licitud exempció cicle mitjà o exempció cicle superior amb documentació que ho justifique (opcional).

EXEMPCIONS D'EXÀMENS:

Veure documentació necessària per a sol·licitar exempcions d'examen: Exempcions exàmens Proves d'accés a cicles.

CALENDARI PROVES D'ACCÉS A CICLES – 2024

TERMINIS: Del Al
INSCRIPCIÓ A LES PROVES 20 de març 28 de març
Termini de lliurament documentació justificativa exempció per experiència laboral fins al 28 de març. 20 de març 28 de març
Termini de lliurament documentació justificativa reste exempcions prova grau  mitjà i superior 20 de març 28 de juny
Publicació llestes provisionals d'admés 24 d'abril
Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses 24 d'abril 26 d'abril
Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses 3 de maig
Realització prova GRAU MITJÀ i SUPERIOR 20 i 21 de maig 20 i 21 de maig
Data alternativa realització proves per causes justificades. (Necessari haver presentat justificant) 27 de maig 27 de maig
Publicació llestes provisionals qualificacions prova GRAU MITJÀ I SUPERIOR 31 de maig
Reclamació llestes provisionals qualificacions prova GRAU MITJÀ I SUPERIOR 3 de juny 5 de juny
Publicació llestes definitives qualificacions 7 de juny
Lliurament de certificats prova grau MITJÀ I SUPERIOR 10 de juny 28 de juny

HORARIS DE LES PROVES:

GRAU  MITJÀ DIA 20  DE MAIG
Hora Examen Duració
09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura (castellà o valencià) 1 hora
10.15-11.00 Part ingüística : Anglés 45 min
11.30-12.30 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història 1 hora
GRAU MITJÀ DIA 21 DE MAIG
09.00-10.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Matemàtiques 1 hora.
10.15-11.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Ciències de la Naturalesa 45 min
11.15 12.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min.
GRAU SUPERIOR  DIA 20  DE MAIG
Hora Examen Duració
15.00-16.15 Part general: Llengua i Literatura(castellà o valencià) 1 h 15 min.
16.30-17.45 Part general: Llengua estrangera Inglés 1 h 15 min
18.00-19.15 Part general: Matemàtiques 1 h 15 min.
19.30-20.15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min.
GRAU SUPERIOR DIA 21 DE MAIG
16.00-17.15 Part específica: Apartat  B1 1h  15 min.
17.30-18.45 Part específica: Apartat  B2 1h  15 min.

PART ESPECÍFICA CICLE SUPERIOR: en la qual l'aspirant es presenta a una d'estes 2 opcions en l'IES MARCOS ZARAGOZA (segons el cicle al qual es desitge accedir); i triarà 2 proves d'entre les 3 matèries possibles:

-Opció A. Humanitats i Ciències Socials

Assignatures: Història del món contemporani, o Economia de l'empresa o Geografia .

Accés a les famílies professionals: Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Hostaleria i Turisme. Servicis Socioculturals i a la Comunitat.

-Opció B. Tecnologia

Assignatures: Dibuix Tècnic II, o Tecnologia Industrial II, o Física i Química

Accés a les famílies professionals: Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. Imatge i So. Indústries Extractives. Informàtica i Comunicacions. Instal·lació i Manteniment. Fusta, Moble i Suro. Marítimopesquera. Tèxtil, Confecció i Pell. Transport i Manteniment de Vehicles. Vidre i Ceràmica.

TEMARI, EXEMPLE D'EXAMENES, NORMATIVA:

Els continguts i temari per a les proves d'accés estan disponibles en el DOGV del Resolució de 2 de novembre de 2015 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana. (DOCV 18.11.2015). Enllaç: http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf

Exemple d'exàmens: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos

Més informació, calendari, orientacions, temari, normativa: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos

IMPRESOS ASSOCIATS:

Enllaços relacionats