Consultar i descarregar certificat, dels Títols No Universitaris superats i abonada la taxa, des de la pàgina Web del Ministeri d’Educació

Consultar i descarregar certificat dels Títols No Universitaris superats i abonada la taxa, des de la pàgina Web del Ministeri d'Educació
Important: Únicament podran consultar-se en la seu electrònica els títols que ja hagen sigut expedits. A més, haurà de coincidir EXACTAMENT el nom, els cognoms, la data de naixement i el document d'identitat que figuren en el títol amb les dades amb els quals es realitze el registre en la seu electrònica.

Des del següent enllaç es pot consultar els títols no universitaris oficials espanyols expedits al seu favor a partir de l'any 1991. També està l'opció de descarregar un certificat amb codi CSV dels títols expedits des dels centres.

Enllaç: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202363/ficha/202363.html

Accés amb DNI electrònic, certificat digital, cl@ve, etc.