Educació Secundària Obligatòria


En finalitzar l’Educació Primària, com a continuació de l’ensenyament bàsic i obligatori, l’alumnat cursa estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). És una etapa que pretén consolidar els aprenentatges i iniciar els alumnes i alumnes en altres camps del saber.

Característiques

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria té caràcter obligatori i gratuït i constitueix juntament amb l’Educació Primària, l’educació bàsica. Comprén quatre cursos acadèmics, que comprenen ordinàriament dels 12 als 16 anys d’edat. Amb caràcter general l’alumnat té dret a romandre en règim ordinari fins als 18 anys d’edat complits l’any en què finalitze el curs, sempre que l’equip d’avaluació considere que, d’acord amb els seus interessos i actituds, puga obtindre el Títol de Graduat en Educació Secundària.

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria consisteix a aconseguir que els alumnes i les alumnes adquirisquen els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic; desenrotllar i consolidar en ells hàbits d’estudi i de treball; preparar-los per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral, i formar-los per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

S’organitza segons els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat. Per a facilitar l’atenció a la diversitat, les assignatures instrumentals Llengua Castellana, Llengua Valenciana i Matemàtiques disposen de possibles adjudicacions d’hores de reforç segons les necessitats i decisions dels instituts. Amb la mateixa finalitat, les assignatures de Biologia, Física i Química, Anglés i Tecnologia faciliten la millora dels aspectes pràctics per mitjà dels desdoblaments de grups, en els quals dos professors/as atenen a l’alumnat de l’aula per a afavorir l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits. Per a l’atenció a la diversitat i de forma més específica, es contemplen les adaptacions curriculars individuals significatives i no significatives, les adaptacions d’accés al currículum, la integració de matèries en àmbits en els diferents programes a fi d’atendre l’alumnat de forma personalitzada en funció de les seues necessitats educatives específiques. També afavoreix l’atenció a la diversitat, l’oferta de matèries optatives, programes de reforç i agrupaments flexibles. Totes aquestes mesures d’atenció a la diversitat tenen com a finalitat la consecució dels objectius de l’Educació Secundària Obligatòria per part de tot l’alumnat.

Els centres educatius tenen autonomia per a organitzar els grups i les matèries de manera flexible i per a adoptar les mesures d’atenció a la diversitat adequades a les característiques del seu alumnat.

Les mesures d’atenció a la diversitat que adopten els centres estaran orientades a la consecució dels objectius de l’Educació Secundària Obligatòria per part de tot el seu alumnat i no podran, en cap cas, suposar una discriminació que els impedisca aconseguir aquests objectius i la titulació corresponent.

En l’Educació Secundària Obligatòria es presta especial atenció a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

Com a novetat del curs 2007-08, la Direcció general d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d’*Educació va aprovar el pla experimental d’implantació dels programes de qualificació professional inicial en instituts d’educació secundària de la Comunitat Valenciana, per al seu desenvolupament durant el període comprés entre el 7 de gener i el 30 de juny de 2008.(RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2007 DOGV 28.12.2007).