Batxillerat


Finalitat

El batxillerat és una etapa postobligatòria de l’educació secundària que té com a finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, així com els coneixements i les habilitats que els permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
Els ensenyaments del batxillerat capacitaran als alumnes per a accedir a l’educació superior, tant a l’ensenyament universitari com als ensenyaments artístics superiors, la formació professional de grau superior, els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i el disseny de grau superior i els ensenyaments esportius de grau superior.

Principis generals

El batxillerat és una etapa postobligatòria de l’educació secundària i, per tant, té caràcter voluntari.

El batxillerat comprén dos cursos acadèmics i es desenvolupa en modalitats diferenciades, organitzades de manera flexible i, en el seu cas, en diferents vies dins de cada modalitat, *paraque puga oferir una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seus perspectives i interessos de formació o permeta la incorporació a la *vidaactivauna vegada finalitzada el mateix.

Amb caràcter general, els alumnes i *lasalumnos podran romandre cursant batxillerat en règim ordinari durant quatre anys, consecutius o no.

En aquesta etapa es prestarà especial atenció a l’orientació educativa i professional de l’alumnat. A aquest efecte, la conselleria competent en matèria d’educació adoptarà les mesures oportunes.

Les estratègies per a l’adquisició de l’hàbit de lectura i la capacitat d’expressar-se correctament, l’adquisició de valors, *asícomo l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, estaran integrats en el currículum.

Accés

Els alumnes i *lasalumnos podran accedir al primer curs del batxillerat després d’obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o qualsevol dels títols establits en l’article 4.2 i 4.3 del Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims.

Objectius

El batxillerat contribuirà a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que li permeten:

Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució Espanyola *asícomo pels drets humans, que fomenta la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i afavorisca la sostenibilitat.

Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.

Fomentar la igualtat efectiva de drets i les oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones amb discapacitat.

Afermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal.

Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, el castellà i el valencià, i conéixer les obres literàries més representatives escrites en totes dues llengües fomentant el coneixement i l’estima del valencià; *asícomo la diversitat lingüística i cultural com un dret i un valor dels pobles i de les persones.

Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres objecte d’estudi.

Utilitzar amb solvència i *responsabilidadlas tecnologies de la informació i la comunicació.

Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar *lashabilidades bàsiques pròpies de la modalitat triada; *asícomo els seus mètodes i tècniques.

Conéixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar, de manera solidària, el desenvolupament i millora del seu entorn social.

Comprendre els elements i els procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics. Conéixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, *asícomo afermar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

Afermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en un mateix i sentit crític.

Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, *asícomo el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment cultural.

Utilitzar l’educació física i l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social.

Afermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària i de la salut laboral.

Conéixer, valorar i respectar el patrimoni natural, cultural i històric de la Comunitat Valenciana i la resta de les comunitats autònomes d’Espanya i contribuir a la seua conservació i millora.

Participar de manera activa i solidària en el desenvolupament i millora de l’entorn social i natural, orientant la sensibilitat cap a les diverses formes de voluntariat, especialment el desenvolupat pels joves.