ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

Benvolguda família,

Podeu participar activament en la vida escolar utilitzant el vot no presencial. Envia el teu vot per correu certificat a la Mesa electoral de mares/pares/tutors del centre o lliura’l al director/a abans del 23 de novembre, data de l’escrutini.

Vols saber més sobre el Consell Escolar?
Consulta més informació ací >> https://acortar.link/HXJUpQ
Recorda que si votes per correu o a través de tercers (fills/filles, delegats/delegades, AMPA), utilitza el sistema de doble sobre:

  1. Marca amb una X els candidats triats a la papereta.
    Descarrega la papereta ací >> https://acortar.link/z1x4NN
  2. Col·loca la papereta en un sobre blanc i segella’l.
  3. Introdueix aquest sobre dins d’un altre sobre, juntament amb la fotocòpia del teu DNI i la signatura original coincident amb el teu DNI.
    Si lliures el vot en mà a la direcció del centre, assegura’t d’obtindre un rebut com a comprovant.

El Consell Escolar realitza funcions clau:
• Aprovació i avaluació del pla del centre.
• Decisió sobre l’admissió d’alumnes.
• Participació en l’elecció de la direcció.
• Promoció d’iniciatives per millorar la convivència.
• Garantia de conservació i renovació d’instal·lacions.
• Selecció de material per a l’alumnat.

Està compost per: equip directiu, famílies, personal docent, administració i serveis, i alumnat de secundària. Recordeu que les famílies tenim veu i vot en els Consells Escolars!

Voteu per l’educació que volem! Participeu!

HORARI VOTACIÓ FAMÍLIES

8-10 Hores i 17-19 hores del 23 de novembre. Bibloteca centre.