PROTECCIÓ DE DADES CORREU ELECTRÒNIC

Aquest missatge i els documents que si escau porte annexos, poden contindre informació confidencial. Per això, s’informa a qui ho reba per error que la informació continguda en el mateix és reservada i el seu ús no autoritzat està prohibit legalment, per la qual cosa en tal cas li preguem que ens ho comunique per la mateixa via, i s’abstinga de realitzar còpies del missatge o remetre’l o entregar-lo a terceres persones i procedisca a esborrar-ho immediatament.

L’informem, que d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), que les dades personals que en aquesta comunicació apareixen, així com els que el Centre manté de vostè formen part d’un fitxer el responsable del qual és IES LUIS VIVES, Cif Q9655530E amb domicili en carrer SAN Pau 4-40002 de València. Aquestes dades s’utilitzaran exclusivament amb la finalitat de comunicar-se amb vostè i poder dur a terme les funcions educatives pròpies del Centre. En cap cas se cediran o transferiran les dades del fitxer a terceres persones o organismes sense previ consentiment explícit per part seua.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament i portabilitat de les dades, supressió i oposició a través del següent correu electrònic 46012872@edu.gva.es

—————-

Este mensaje y los documentos que en su caso lleve anexos, pueden contener información confidencial. Por ello, se informa a quien lo reciba por error que la información contenida en el mismo es reservada y su uso no autorizado está prohibido legalmente, por lo que en tal caso le rogamos que nos lo comunique por la misma vía, y se abstenga de realizar copias del mensaje o remitirlo o entregarlo a terceras personas y proceda a borrarlo de inmediato.

Le informamos, que de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), que los datos personales que en esta comunicación aparecen, así como los que el Centro mantiene de usted forman parte de un fichero cuyo responsable es IES LUIS VIVES, Cif Q9655530Ei con domicilio en calle SAN Pau 4-40002 de Valencia. Dichos datos se utilizarán exclusivamente con la finalidad de comunicarse con usted y poder llevar a cabo las funciones educativas propias del Centro. En ningún caso se cederán o transferirán los datos del fichero a terceras personas u organismos sin previo consentimiento explícito por su parte.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, supresión y oposición a través del siguiente correo electrónico 46012872@edu.gva.es