PROVA HOMOLOGADA PER A L’OBTENCIÓ DEL NIVELL BÀSIC A2 IES LLUÍS VIVES

1.Què és la prova homologada i per a què serveix?

És una prova que serveix per a acreditar el Nivell A2 de competència lingüística, tal com es defineix en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Permet l’obtenció del certificat del Nivell A2 dels idiomes estrangers cursats en els centres docents. Permet accedir al primer curs del Nivell B1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes. En cap cas suposa l’obtenció d’una plaça a les escoles oficials d’idiomes, perquè per a això s’ha de seguir el procediment establert quant a admissió i matrícula.

2. Quins són els requisits d’inscripció per a matricular-se en les proves A2 a l’IES Lluís Vives?

-Tindre 16 anys o complir-los l’any en què es realitza la prova.

-Estar matriculat al centre on es realitza la prova.

-L’alumnat podrà realitzar la prova de qualsevol idioma que s’impartisca en el centre (francés, alemany i anglés), encara que no estiga matriculat en l’assignatura de l’idioma en el qual s’inscriu.

3. Com, quan i on m’hi he d’inscriure?

Quan: del 21 de febrer a l’1 de març de 2023.

On: en la finestra de secretaria de l’IES Lluís Vives.

Com: cal emplenar una sol·licitud d’inscripció (enllaçar el document en la pàgina web)i lliurar-la en la finestra de secretaria del centre.El/la teu/a professor/a de l’idioma repartirà fulls de sol·licitud entre l’alumnat interessat; també pots sol·licitar-la en secretaria. La prova està exempta de taxes.

4. Dates de realització de les proves a l’IES Lluís Vives:

-Prova d’anglés: 21 de març a les 11.00 hores.

-Prova de francés: 22 de març a a les 11.00 hores.

-Prova d’alemany: 30 de març a les 11.00 hores.

5. Com s’estructura la prova:

La prova homologada s’estructura en quatre parts, que avaluen les activitats de llengua següents: activitats de comprensió de textos escrits (CE), activitats de comprensió de textos orals (CO), activitats de producció i coproducció de textos escrits (EE) i activitats de producció i coproducció

de textos orals (EO). S’incorporarà una tasca de mediació lingüística en l’activitat de producció i coproducció de textos escrits.

La prova durarà aproximadament 2 hores i 15 minuts distribuïts de la següent manera: comprensió escrita (CO): 25 minuts; comprensió oral (CE): 35 minuts; expressió escrita (EE): 75 minuts. Els departaments de llengües estrangeres informaran més endavant del dia i l’hora de realització de la part d’expressió oral (EO), que es podrà fer el mateix dia de la prova o un dia diferent.

El professorat dels departaments de llengües estrangeres explicarà detalladament als seus grups l’estructura, i els objectius generals i específics de cada part de la prova.

6. Quina és la nota requerida per a superar la prova homologada?

Per a obtindre el certificat del Nivell A2, cal superar totes les parts de la prova amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50 % i haver obtingut un percentatge de puntuació global mínim d’un 65 %. La qualificació final s’expressarà en termes d’APTE / NO APTE.

7. On sol·licite el certificat del Nivell A2?

La secretaria de l’IES Lluís Vives expedirà el certificat de superació corresponent al Nivell Bàsic A2 a l’alumnat que supere la prova homologada d’idiomes.