Procediment general per a “visualitzar exàmens” PAU 2021-Universitat de València

Procediment general per a “visualitzar exàmens” PAU 2021-Universitat de València

A)El termini per a sol.licitar veure els examens finalitza el 2 de juliol a les 14 hores.

B)L ́estudiant només podrà sol·li citar veure els exàmens dels què haja demanat una revisió.

C)D ́acord amb el calendari de les PAU, tots els estudiants veuran els exàmens el dia 5 de juliol segons l’horari assignat a cada tribunal *.

D)L ́estudiant podrà veure cada examen durant 15 minuts.

E)Els estudiants revisaran els seus exàmens originals.

F)No podran escriure res en els exàmens que estiguen veient.

G)No podran parlar ni telefonar en el moment de veure els exàmens

H)No podran pendre notes sobre el contingut del seu examen ni fer preguntes sobre la correcció.

I)En cas d’estudiants amb discapacitat, es pendran les mesures oportunes per tal que el procediment es desenvolupe encondicions d’igualtat.

J)En el cas que un estudiant incomplisca aquestes normes se li anul·larà inmediatament el procediment de veure els exàmens.

K)L ́estudiant s ́identificarà oportunament. Únicament el mateix estudiant revisarà el seu examen. No s ́admetran a altres persones en aquest procediment.

*HORARI PER TRIBUNALS:11:00 H. TRIBUNALS: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 15 12:00

H. TRIBUNALS: 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13

LLOC: HALL EDIFICI RECTORAT- UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (AVGDA. BLASCO IBÁÑEZ,13)