Proves accés cicles

INSCRIPCIÓ GRAU MITJÀ

Cal enviar la sol·licitud d’inscripció amb la documentació adjunta signades manual o electrònicament i, enviades al correu electrònic del centre (46016385.secret@gva.es), indicant en l’assumpte del correu les sigles PAC i el nom i cognoms de la persona sol·licitant.

INSCRIPCIÓ GRAU MITJÀ

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants o el representant legal (en cas de ser menor d’edat), hauran de presentar la següent documentació:

 •  Menor de 18 anys, algun dels documents següents: fotocòpia del DNI, targeta d’identitat d’estranger, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.                                                                                                                                                                                   
 • Major de 18 anys, algun dels documents següents: fotocòpia del DNI, targeta d’identitat, visat d’estudis, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.     
 • ANNEX V DECLARACIÓ RESPONSABLE, que no es compleixen els requisits d’accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle compliren els requisits, renunciarien a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superat.                                                                    
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent (Taxa 046 gva)                                                                                                                                                
 • En el cas de sol·licitar l’exempció d’alguna assignatura de la prova, cal adjuntar el següent document emplenat i signat (ANNEX VI EXEMPCIÓ GRAU MITJÀ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Per a qualsevol dubte posar-vos en contacte amb Secretaria del centre:

Telf: +34 962 82 94 45
o correu electrònic

46016385.secret@gva.es

INSCRIPCIÓ GRAU SUPERIOR

Cal enviar la sol·licitud d’inscripció amb la documentació adjunta signades manual o electrònicament i, enviades al correu electrònic del centre (46016385.secret@gva.es), indicant en l’assumpte del correu les sigles PAC i el nom i cognoms de la persona sol·licitant.

INSCRIPCIÓ GRAU SUPERIOR

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:
Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants o el representant legal (en cas de ser menor d’edat), hauran de presentar la següent documentació:

 • Major de 18 anys, algun dels documents següents: fotocòpia del DNI, targeta d’identitat, visat d’estudis, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.      
 • ANNEX V DECLARACIÓ RESPONSABLE, que no es compleixen els requisits d’accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle compliren els requisits, renunciarien a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superat.                                                                   
 • Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de TÈCNIC/A de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles de grau superior, i el resultat de la prova es tindrà en compte únicament a l’efecte d’admissió i en aquest cas NO HAURAN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE.                                                                                                                                                                                               
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent (Taxa 046 gva).   
 • Per a la PART ESPECIFICA de l’examen cal indicar en el següent document (ANNEX IX OPCIONS PROVA SUPERIOR) les 2 matèries de Batxillerat que corresponen a l’opció A (Humanitats i Ciències Socials per accedir al CFGS d’Administració i Finances).  Si la prova es d’opció B (Tecnología , per accedir al CFGS de Mecatrònica) cal especificar les 2 matèries de Batxillerat que corresponen a aquesta opció (Dibuix Tècnic, Tecnologia o Física i Quimica)                                                                                                                                                                         
 • En el cas de sol·licitar l’exempció d’alguna assignatura de la prova, cal adjuntar el següent document emplenat i signat (ANNEX VII EXEMPCIÓ GRAU SUPERIOR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 • Exempció per EXPERIÈNCIA LABORAL (sols per a la part específica) les persones que demanen esta exempció hauran de fer-ho constar en les sol·licituds d’inscripció i hauran d’aportar certificats de la empresa i de la Seguretat Social (vida laboral)

Per a qualsevol dubte posar-vos en contacte amb Secretaria del centre:

Telf: +34 962 82 94 45
o correu electrònic

46016385.secret@gva.es