Accés a Cicles Formatius

Inscripció llista d’informació vacants Cicles Formatius

Com accedir als Cicles formatius

Hi ha dues maneres d’ accedir als Cicles:

per accés directe si es posseeix determinada titulació, o mitjançant una prova d’ accés si no es posseeix la titulació requerida.

Cada tipus d’ accés té un percentatge de places reservades:

· en primer lloc es reserva un 5% per a persones amb discapacitat, i un altre 5% per a esportistes d’elit

· de la resta de places, el 60% són per a accés directe, el 20% amb títol d’FP LOE, i 20% prova d’accés i altres vies d’accés.

——

Accés a un Cicle formatiu de Grau Superior

Pots accedir directament si posseeixes:

· el títol de Batxiller (cupo 60%)

· jano és vàlid el BUP (per l’entrada en vigor de la LOMLOE)

· haver superat el COU (cupo 60%)

· títol de Mestro/a de Primària (cupo 60%)

· un títol universitari (excepte mestre) (cupo 20% prova accés i altres vies)

· un títol de Tècnic Superior de Formació Professional (cupo 20% prova d’accés i altres vies)

· un títol d’FP II (cupo 20% prova d’accés i altres vies)

· un títol de Tècnic d’FP (Grau Mitjà) (cupo 20% títol FP LOE)

Si no posseeixes cap dels títols anteriors:

Pots accedir superant una prova d’accés per a cicles de grau superior. Per a això, hauràs de tenir almenys 19 anys o complir-los en l’any de realització de la prova. En ella, l’ aspirant haurà d’ acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat. (cupo 20% prova d’accés i altres vies)

Les persones que acreditin estar en possessió d’un títol de Tècnic d’FP (Grau Mitjà) podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguin com a mínim 18 anys complerts en l’any de realització de la prova, tenint en compte el resultat de la prova únicament quan optessin per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés, en lloc de la quota de Tècnic d’ FP.

Información Conselleria Grado Superior

——

Accés a un Cicle formatiu de Grau Mitjà

Pots accedir directament si posseeixes:

· el títol de Graduat en ESO (cupo 60%)

· 2n BUP amb un màx. de 2018 (cupo 60%)

· títol d’FP I (cupo 60%)

· PCPI (cupo 20% prova accés i altres vies)

· Prova d’accés majors de 25 anys (cupo 20% prova accés i altres vies)

· un títol d’FP II (cupo 20% prova accés i altres vies)

· un títol de Tècnic de Formació Professional (cupo 20% prova accés i altres vies)

· el títol de Batxiller (cupo 20% prova accés i altres vies)

· un títol universitari (cupo 20% prova accés i altres vies)

· un títol Professional Bàsic (cupo 20% títol FP LOE)

Si no posseeixes cap dels títols anteriors:

Pots accedir superant una prova d’accés per a cicles de grau mitjà. Per a això, hauràs de tenir almenys 17 anys o complir-los en l’any de realització de la prova. En ella, s’ haurà d’ acreditar que l’ aspirant posseeix els coneixements i habilitats suficients per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. (cupo 20% prova d’accés i altres vies).

Información Conselleria Grado Medio

—–

Accés a un Cicle formatiu d’ FP Bàsica

Estan dirigits a alumnes i alumnes majors de 15 anys que no hagin obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Podran accedir així mateix als cicles d’ FPB les persones que superin els 17 anys i que no estiguin en possessió d’ un títol d’ FP o de qualsevol altre títol que acrediti la finalització d’ estudis secundaris complets.

Més informació:

46016385@edu.gva.es – Tf. 96 282 94 45