FP DUAL / FCT

Què és la FP Dual?

Són 400 hores de pràctiques en empreses voluntàries i remunerades a realitzar al llarg del curs escolar.
És un innovador mètode d’aprenentatge que combina de manera simultània la formació que s’imparteix als centres educatius amb la pràctica en empreses.

D’aquesta manera s’augmenta la formació pràctica en un entorn real de treball, s’adquireix experiència i, en conseqüència, augmenten les expectatives d’inserció laboral una vegada acabats els estudis.

Al nostre centre la FP Dual es combina amb les FCT, que són pràctiques obligatòries i no remunerades també de 400 hores. L’alumne començaria amb la FP Dual i enllaçaria amb les FCT en la mateixa empresa.

Així es realitzaria un total de 800 hores de pràctiques en la mateixa empresa la qual cosa suposa un important avantatge tant per a l’empresa com per a l’alumne.


Altres aspectes a tindre en consideració és que per accedir a la DUAL cal no ser repetidor i l’aprovació de l’equip docent sobre el rendiment a l’aula de l’alumne candidat, ja que ha de poder compaginar d’un mode òptim les classes amb la formació. Tanmateix l’empresa podrà rescindir el contracte en tot moment aportant una causa justificada.


Tenim autoritzat la FP dual per al cicles de grau mitjà de Gestió Administrativa i de Manteniment Electromecànic i per al cicle de grau superior d’Administració i Finances. En breu esperem podem oferir-lo també per al nou cicle superior de Mecatrònica Industrial que s’imparteix enguany per primera vegada al centre. Així mateix hem signat convenis amb importants empreses interessades en acollir alumnes en pràctiques (veure llistat adjunt) i esperem augmentar el llistat de les mateixes ja que hi ha més interessades.

Per a més informació podeu  descarregar-se el nostre tríptic.

Més info:

 SomosFPDual – Red de Embajadores 

L’alumne de 1r curs del cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment Electromecànic Marc Soler complementa la seua formació realitzat la FP Dual en l’empresa MANDRILADORA ALPESA de Tavernes de la Valldigna.

Els alumnes Joana Garcia i Soraya Mascarell del cicle superior d’Administració i Finances i Sergi Tormo del cicle mitjà de Manteniment Electromecànic de l’IES La Valldigna estan realitzant actualment les pràctiques de la FP Dual en Grau Asesores (Tavernes), Venasol (Palma de Gandia) i Frutas Tono (Benifairó) respectivament.

L’alumne Sebastián Pareja del 1r curs del CF de Grau Superior d’Administració i Finances complementa la seua formació amb pràctiques FP Dual a l’empresa BOLLO INTERNATIONAL FRUIT de Benifairó de la Valldigna.

Formació en Centre de Treball (FCT) 

L’alumnat que cursa cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de Formació Professional, i els Cicles de Formació Professional Bàsica, realitzarà per mitjà del mòdul professional de Formació en Centre de Treball (FCT)  les pràctiques formatives en centres de treball.

I serà necessària la seua avaluació positiva per a obtenir el títol corresponent o certificat acreditatiu.

El mòdul professional d’FCT té com a finalitat que l’alumnat adquireixca els resultats d’aprenentatge (LOE), que han de ser desenrotllats en un àmbit productiu real, on l’alumnat observe i exercisca les funcions pròpies de la professió, conega l’organització dels processos productius o de servicis i les relacions sociolaborals en el centre de treball.

La FCT, no tindrà caràcter laboral ni estarà retribuït, i podrà declarar-se la seua exempció per als que acrediten experiència laboral, relacionada amb els estudis professionals respectius.

Este mòdul té caràcter obligatori i presencial per a l’alumnat que cursa les mencionades ensenyances. Les activitats del mòdul professional d’FCT només podran realitzar-se dos vegades, preferentment la segona en distint centre de treball que la primera.

Per ampliar informació fer clic a l’enllaç web de la Conselleria https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/formacion-en-centros-de-trabajo