Relació admesos, exclosos i baremació de subvencions FP

Des del dimarts 24 de Maig fins el 25 de Maig al tauler de Secretaria es publiquen la relació de sol·licitants amb les puntuacions obtingudes, així com una relació motivada de sol·licitants que no complisquen amb els requisits d’obtenció de les ajudes.