Projecte Erasmus+

Projecte Erasmus+

DESENVOLUPAMENT DE LA DIMENSIÓ EUROPEA: CREANT UNA ESCOLA OBERTA. LLENGUA, CULTURA I AICLE

El present projecte es pretén dur a terme a l'Institut d'Educació Secundària (IES) Jaume II el Just, situat a la població de Tavernes de la Valldigna, província de València (Espanya). El centre integra alumnat d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (Batxillerat de Ciències i Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats, tots dos en règim diürn i nocturn) i Cicles Formatius (Formació Professional Bàsica Agrària, Formació Professional Bàsica d'Informàtica, Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes, Grau Superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes, i Grau Superior Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, aquest últim en modalitat presencial i semipresencial, en règim diürn i vespertí).
En total, el centre compta amb 715 alumnes (373 en ESO, 135 en batxillerat i 207 en cicles formatius) i una plantilla de 83 docents.

En el curs 2016/17 es va crear al centre l'equip de programes europeus Erasmus+ que consta de:

 • Una comissió de coordinació formada per la coordinadora de programes Erasmus del centre i professora d'anglès, el vicesecretari del centre i professor de biologia, i el cap d'estudis de nocturn i professor de llatí i cultura clàssica.
 • Un grup de professors de diferents assignatures: informàtica i TIC, filosofia, tecnologia, literatura universal, matemàtiques, entre altres.

Tots els membres del projecte han col·laborat en l'elaboració del mateix, ajudant a elaborar el pla de desenvolupament europeu, buscant les mobilitats, redactant els formularis, formant-se en matèria europea, etc...

Després de realitzar una anàlisi de la situació real del centre en matèria europea i detectar quins eren els punts febles a millorar, s'ha decidit sol·licitar el projecte amb l'objectiu de:

 • Augmentar la dimensió europea del centre: interculturalitat. Obrir el centre a Europa.
 • Cobrir necessitats didàctiques. Inclusió i utilització de noves metodologies i formació en AICLE.
 • Cobrir les necessitats lingüístic-comunicatives tant del personal docent com dels alumnes en diversos idiomes.

A llarg termini, pretenem que el projecte tinga un impacte en els alumnes millorant les seves competències lingüístiques i el seu coneixement d'altres cultures i siga sostenible en el temps mitjançant la implantació de la metodologia AICLE en diverses assignatures i convertir el nostre centre en un centre plurilingüe.

A aquest efecte hem planejat diferents activitats de mobilitat que ens ajudaran a complir els objectius. Seran 10 mobilitats de les quals 8 corresponen a cursos estructurats de diverses temàtiques per a professors de diferents assignatures i 2 són períodes d'observació en els quals participarà una professora d'anglès i un membre de l'equip directiu.

Els cursos estructurats són els següents.

 • CLIL in practice: Focus Florence. (Itàlia)
 • English for teachers. (Irlanda). 
 • Curs intensiu d'alemany (Alemanya). 
 • General English course + metodologia AICLE (Malta) per a dos docents.
 • Learning the Greek language and culture (Grècia)
 • Get up with natural sciences! (Finlàndia) 
 • Build your App, teach your students how to build their Apps! (Irlanda) 

Pel que fa al Job shadowing es durà a terme a l ‘‘Instituto di Instruzione superiore Aldo Moro' en Rivarolo Canavese (Itàlia), centre educatiu que té característiques geogràfiques, culturals i lingüístiques semblants a les nostres. 

A més d'aquestes activitats hem planejat altres tals com: 

 • Seminari en el qual compartirem en diferents sessions les experiències i coneixements adquirits durant els períodes i estades a l'estranger.
 • Celebració de jornades de temàtica europea com el Dia de les llengües europees o el dia d'Europa.
 • Seguirem formant-nos tant en llengües per presentar-nos a exàmens oficials, com en metodologia AICLE a través de cursos que ofereix el Ministeri d'Educació per poder dur a terme el nostre projecte.
 • També seguirem formant als professors en Programes Erasmus+ i eTwinning amb la finalitat de fer-los extensius a tot el claustre.

Els participants de les mobilitats han estat seleccionats d'entre tots el membres de l'equip Erasmus+ seguint una sèrie de criteris de selecció que es van fer públics. Els docents seleccionats han signat un acord amb l'equip directiu pel qual es comprometen a impartir les seves classes en anglès seguint la metodologia AICLE. També han de participar en totes les activitats que es derivin de la realització del projecte i contribuir al seu impacte al centre i la seva difusió.
Com a activitats de difusió destaquem la creació d'un blog del projecte que recollirà totes les activitats que es realitzen; la publicació a la pàgina web i diferents xarxes socials de tot el procés així com les jornades informatives a altres centres i entitats públiques.
Per a l'avaluació utilitzarem eines com Europass, qüestionaris d'avaluació i exàmens oficials que ens ajuden a reflexionar sobre el projecte i quantificar els seus resultats.