Enlla

Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Extrangera (AICLE)

El coneixement de diverses llengües és un objectiu indispensable per als ciutadans de hui en dia i del futur. La mobilitat i les relacions internacionals, junt a la convivència amb persones que usen diferents llengües fan que per al Sistema Educatiu Valencià siga una prioritat formar alumnes plurilingües de manera eficaç.

No es tracta d'aconseguir tan sols el domini de les dues llengües oficials i conéixer una d'estrangera sinó que la finalitat de l'educació plurilingüe és desenrotllar al màxim les habilitats comunicatives de la persona perquè el capaciten a usar de manera eficient, a més de les llengües cooficials, una o dos llengües estrangeres.

El Consell d'Europa recomana que els sistemes educatius oferisquen als alumnes l'oportunitat d'aprendre dos o més idiomes a més de la seua llengua familiar mitjançant programes d'educació plurilingüe que apliquen una metodologia innovadora.

Un programa d'educació plurilingüe és una organització de la intervenció educativa, que utilitza més de dos llengües com a mitjans d'instrucció, on s'aprenen també tots els continguts de les diferents àrees i que proporciona als alumnes una competència comunicativa en tres o més llengües, i els dóna una formació integral inserida en la riquesa cultural actual.

El marc legal en matèria educativa determina uns objectius en matèria de llengües per al Sistema Educatiu Valencià que fan necessari l'establiment dels mitjans perquè tot l'alumnat domine els dos idiomes oficials, el valencià i el castellà, i que a més estiga capacitat per a la comunicació en una o més llengües estrangeres.

Aprendre llengües requereix dotar els alumnes de temps, models lingüístics i motivació per a l'aprenentatge. La millor manera perquè els escolars aprenguen les llengües és la d'oferir-los el major temps d'exposició possible i oportunitats d'usar-les en diverses situacions, tant a nivell oral com escrit. La interacció contínua amb els docents proporciona els models de llengua necessaris. La motivació dels alumnes per l'aprenentatge s'aconseguix mitjançant la realització d'activitats de comunicació en situacions reals. Estes activitats, inserides en el treball quotidià de les diverses àrees és la manera més eficaç d'oferir un context ric i motivador per a usar les llengües.

L'ús de qualsevol llengua implica la posada en marxa d'unes estratègies que permeten activar les competències generals i comunicatives necessàries per a la realització de qualsevol acte comunicatiu associat a les situacions que es presenten en els diferents àmbits de la vida.

Els actes comunicatius es construïxen a partir d'accions d'interacció oral i escrita i de producció i recepció de textos orals, escrits i audiovisuals.

L'alumnat del programa plurilingüe aconseguirà una sèrie de competències interrelacionades que constituïxen la competència comunicativa plurilingüe, mitjançant l'ús funcional i acadèmic de totes les llengües al llarg de l'educació obligatòria.

L'organització metodològica del programa ha de contemplar una concepció del subjecte d'aprenentatge basada en l'assumpció d'un paper actiu propiciat per l'enfocament comunicatiu i l'autoaprenentatge, als quals cal afegir un Tractament Integrat de les Llengües del currículum i un Tractament Integrat de les Llengües i els Continguts (TILC).

Este últim anomenat CLIL en el context internacional (Content and Language Integrated Learning ). El CLIL és un enfocament educatiu en què s'utilitza una llengua que no és la materna de l'estudiant per a aprendre de forma conjunta contingut i llengua.

No es tracta només d'un enfocament metodològic per a l'ensenyança de la llengua estrangera. És una forma integrada d'ensenyar llengua i contingut. L'experiència i la investigació han demostrat que l'adquisició de competències en ambdós àrees –lingüística i no lingüística– és més efectiva quan s'usa este enfocament metodològic integrat que quan es fa separadament.

L'essència d'este enfocament és la integració i té un triple enfocament: integració de la llengua en les classes de contingut, ús de contingut per a aprendre la llengua i potenciació de les habilitats cognitives d'aprenentatge. Un aspecte important a considerar és la motivació, entenent esta com la necessària activació per aconseguir les finalitats que es prop osen. La primera estratègia necessària per aprendre és el desig de fer-ho i per tant posar tota la voluntat i capacitats cognitives en joc.

Una llengua s'aprén millor si s'usa per a aprendre. Per això cal realitzar un tractament integrat de les llengües i dels continguts, i planificar quins continguts lingüístics s'han de treballar des de les àrees no lingüístiques per a conformar la competència plurilingüe.

El tractament integrat de llengües i continguts és, per tant, la millor manera de dedicar més temps a una llengua sense augmentar l'horari d'impartició. A més a més, determinats continguts lingüístics, cognitius i estratègics –el que anomenem llenguatge acadèmic- es treballen millor integrats en les àrees no lingüístiques que en l'àrea de llengua. També perquè els continguts de les àrees no lingüístiques s'aprenen millor si es treballen amb els recursos del llenguatge acadèmic necessaris per a construir-los i si es tenen presents les necessitats lingüístiques i comunicatives dels aprenents.

Font: http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-en-lenguas/aprendizaje-integrado-de-contenidos-y-lengua-extranjera-aicle