Ensenyament ESO

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L’Edució Secundària Obligatòria (ESO) és l’etapa educativa, obligatòria i gratuïta que comprèn l’edat escolar entre els 12 i 16 anys, i proporciona la formació necessària per continuar els estudis fins el Batxillerat, la Formació Professional de Grau Mitjà o la incorporació al marcat laboral.

Aquesta etapa s’estructura en quatre cursos dividits en dos cicles, un primer de tres cursos i un segon d’un curs, i s’organitza d’acord amb els principis d’educació en comú i d’atenció a la diversitat de l’alumnat, amb especial atenció a l’orientació educativa i professional.

La finalitat de l’ESO és proporcionar l’alumnat els elements bàsics de la cultura, desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i treball, preparar-los per a estudis posteriors o la inserció laboral i formar totes i tots per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida.