Consulta identitat digital

Atenció! A partir del pròxim curs 2022/23, l’IES Escultor en Francesc Badia de Foios farà servir la Identitat Digital (https://outlook.office.com/mail).

Ja no s’utilitzaran els comptes de Gmail.

Recordeu també que la Web família estarà inoperativa fins al setembre.

Què és la Identitat Digital (ID)?

La Identitat Digital (ID) és aquell conjunt de caràcters que identifiquen als docents, no docents i a l’alumnat dins de l’entorn en línia de la Conselleria d’Educació.

Per a què serveix la Identitat Digital (ID)?

La identitat digital serveix per a accedir a les aplicacions que ofereix la Conselleria d’Educació. Una mateixa identitat ens permetrà accedir a totes aquestes aplicacions.

consulta-ID

Més informació:

Tria 1r batxillerat 2022-2023

Atenció!

Heu de saber que ha arribat el moment de triar les optatives i troncals de la modalitat de 1r de Batxillerat que voleu cursar el curs que ve (en principi la modalitat ja la vau triar telemàticament).

Hem estat esperant que es publicara el Decret amb la nova llei, i finalment encara no l’han publicat. Però farem la tria igualment.

Ací teniu un enllaç on trobareu el formulari que heu d’omplir. Tingueu a mà el vostre NIA, que necessitareu per validar-vos, i penseu bé què trieu. Encara que només cursareu UNA optativa, heu de triar-ne tres, per si alguna no es poguera oferir finalment.

ENLLAÇ
https://forms.gle/KjnpbXAdZEpt2Yk98

Esperem que tingueu un bon estiu, i un bon començament de 1r de Batxillerat al setembre.

Salut, i bones vacances!

Horari divendres 17 de juny 2022

Atenció! L’horari del pròxim divendres 17 de juny, per a l’alumnat de l’IES Escultor en Francesc Badia de Foios, serà de 8.00 h a 11.00 h.

Els autobusos passaran pels punts de recollida com cada dia.

Novetats sobre l’ús de la mascareta

El passat 20 d’abril es va publicar al BOE el Reial Decret que modifica l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes, tot i que es recomana per a totes les persones amb una major vulnerabilitat.

Avui, 25 d’abril, ens han arribat instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional amb les novetats normatives sobre aquest assumpte:

L’ús de les mascaretes deixa de ser obligatori amb caràcter general en tots els espais del centre educatiu tant per a l’alumnat com per al professorat i personal no docent dels centres.

Però, a més d’aquest principi general, cal tindre en compte el següent:
 Totes les persones majors de 6 anys, no incloses en els supòsits d’excepció, hauran d’usar les mascaretes en el transport escolar.
• Tant les persones positives per a COVID-19 com els seus contactes estrets, en els 10 dies següents a l’inici dels símptomes o al diagnòstic en els casos asimptomàtics, haurà de portar mascareta quirúrgica (UNE-EN 14386).
És necessari l’ús de mascareta com a mesura de protecció en persones treballadores amb una major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 (majors de 60 anys, immunodeprimides intrínseques o extrínseques i embarassades), en aquelles situacions en les quals es tinga contacte prolongat amb persones a una distància menor d’1,5 metres.
 És recomanable l’ús de mascareta, en aquells espais en els quals no es puga mantindre la distància de seguretat d’1,5 metres i la ventilació no estiga garantida.

A més, des del centre educatiu es tindrà especial atenció i respecte a les persones que vulguen continuar usant les mascaretes en situacions de no obligatorietat, fomentant el respecte a la diversitat.

Podeu descarregar la carta de la conselleria al següent enllaç:

Carta-us-mascareta_val_firmado

Proves PISA 2022

Estimades famílies,

El Ministeri d’Educació i Formació Professional, a través de l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE), articula la participació d’Espanya en l’estudi PISA (Programme for International Student Assessment) de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i en la qual la Comunitat Valenciana ha decidit participar una vegada més.

Aquest estudi, en el què participen vora 90 països de tot el món, constitueix hui dia la més ambiciosa avaluació comparativa internacional dels sistemes educatius en el món. Participar en PISA és important perquè els resultats de l’avaluació poden emprar-se:

  • Per a indicar fins a quin punt l’alumnat d’Espanya està preparat en acabar la seua educació obligatòria per a escometre la seua vida professional o acadèmica;
  • Per a l’ús dels centres, sistemes educatius i governs amb la finalitat d’identificar àrees que han de millorar-se; i
  • Per a permetre una comparació longitudinal del rendiment de l’alumnat i de l’entorn d’aprenentatge entre els diferents països.

El Programa PISA avalua de manera regular els resultats educatius de l’alumnat de 15-16 anys en Lectura, Matemàtiques, i Ciències, a més d’altres àrees com la Competència Financera i, per primera vegada, el Pensament Creatiu. El seu objectiu és obtindre de manera sistemàtica i contínua dades sobre el rendiment acadèmic de l’alumnat que proporcionaran als ciutadans, als educadors i als administradors de l’educació, un perfil dels coneixements, destreses i actituds dels estudiants de cada país, així com la correlació d’aquests resultats acadèmics amb les variables demogràfiques, socials, econòmiques i educatives més importants, obtingudes mitjançant qüestionaris de context.

Tenim el gust de comunicar-li que el centre educatiu del seu fill/a ha sigut seleccionat entre els centres en els quals cursen els seus estudis alumnat nascut en 2006, per a formar part de la mostra de l’estudi PISA 2022.


L’aplicació està prevista entre el 28 de març i el 9 de maig de 2022. Això suposa que al llarg d’un matí (o un dia) l’alumnat de diversos grups de 15-16 anys d’edat haurà de contestar a una prova de coneixements, procediments i actituds durant dues hores i a un qüestionari de context durant una hora. La prova es farà en format digital offline, en ordinadors portàtils que facilitarà l’empresa aplicadora contractada per l’INEE i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Totes les dades recollides en aquest estudi són estrictament confidencials. En els informes publicats no es revela la identitat de cap persona ni de cap centre que participe en aquest programa d’avaluació.

En l’actual situació sanitària en la qual encara ens trobem, entenem que l’aplicació de l’estudi PISA 2022 no ha d’interferir en absolut amb les mesures que s’han implementat en la comunitat i en el seu centre educatiu per a evitar els contagis de la COVID-19. L’empresa aplicadora implementarà un protocol de control i desinfecció segons les mesures establides per les autoritats sanitàries.


Les proves i informes sobre PISA, així com la política de protecció de dades, es poden consultar a través de la nostra pàgina web, en el següent enllaç:


https://ceice.gva.es/va/web/evaluacion-educacion

Agraint-li encaridament la seua atenció, li saluda atentament,

Servei d’Avaluació i Estudis
Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

folleto_PISA_2022_val


Estimadas familias,

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), articula la participación de España en el estudio PISA (Programme for International Student Assessment) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en la cual, la Comunidad Valenciana ha decidido participar una vez más.

Este estudio, en el que participan cerca de 90 países de todo el mundo, constituye hoy en día la más ambiciosa evaluación comparativa internacional de los sistemas educativos en el mundo. Participar en PISA es importante porque los resultados de la evaluación pueden emplearse:

  • para indicar hasta qué punto el alumnado de España está preparado al acabar su educación obligatoria para acometer su vida profesional o académica;
  • para el uso de los centros, sistemas educativos y gobiernos con el fin de identificar áreas que tienen que mejorarse; y
  • para permitir una comparación longitudinal del rendimiento del alumnado y del en torno de aprendizaje entre los diferentes países.

El Programa PISA evalúa de manera regular los resultados educativos del alumnado de 15-16 años en Lectura, Matemáticas, y Ciencias , además de otras áreas como la Competencia Financiera y, por primera vez, el Pensamiento Creativo. Su objetivo es obtener de manera sistemática y continua datos sobre el rendimiento académico del alumnado que proporcionarán a los ciudadanos, a los educadores y a los administradores de la educación, un perfil de los conocimientos, destrezas y actitudes de los estudiantes de cada país, así como la correlación de estos resultados académicos con las variables demográficas, sociales, económicas y educativas más importantes, obtenidas mediante cuestionarios de contexto.

Tenemos el gusto de comunicarle que el centro educativo de su hijo/a ha sido seleccionado entre los centros en los cuales cursan sus estudios alumnado nacido en 2006, para formar parte de la muestra del estudio PISA 2022.

La aplicación está prevista entre el 28 de marzo y el 9 de mayo de 2022. Esto supone que a lo largo de una mañana (o un día) el alumnado de varios grupos de 15-16 años de edad tendrá que contestar a una prueba de conocimientos, procedimientos y actitudes durante dos horas y a un cuestionario de contexto durante una hora. La prueba se hará en formato digital offline, en ordenadores portátiles que facilitará la empresa aplicadora contratada per el INEE y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Todos los datos recogidos en este estudio son estrictamente confidenciales. En los informes publicados no se revela la identidad de ninguna persona ni de ningún centro que participe en este programa de evaluación.

En la actual situación sanitaria en la cual todavía nos encontramos, entendemos que la aplicación del estudio PISA 2022 no tiene que interferir en absoluto con las medidas que se han implementado en la Comunidad Valenciana y en su centro educativo para evitar los contagios de la COVID-19. La empresa aplicadora implementará un protocolo de control y desinfección según las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.

Las pruebas e informes sobre PISA, así como la política de protección de datos, se pueden consultar a través de nuestra página web, en el siguiente enlace:

https://ceice.gva.es/va/web/evaluacion-educacion

Agradeciéndole encarecidamente su atención, le saluda atentamente,

Servicio de Evaluación y Estudios

Dirección General de Innovación Educativa y Ordenación

Conselleria de Edudación, Cultura y Deporte.

folleto_PISA_2022_cast