Metodologia a l’FP Bàsica

FPB. Acostant l’empresa a l’aula, acostant alumnes a l’empresa:

FCT. Formació en Centres de Treball. Formant Persones. Col·laboració Institut-Empresa.

Innovació Educativa


L’FP de l’IES Escultor Badia es caracteritza per implementar noves metodologies que aproximen el nostre alumnat a les metodologies que hui dia s’empren a les empreses. És per això que tractem les nostres aules com un centre de formació i treball, aplicant metodologies basades en projectes (ABP) i metodologies àgils com Scrum.

El nostre cicle d’FPB, participa des del 2018 en un projecte d’innovació educativa intercentres, “Ecosistemes d’Aprenentatge”, juntament amb els instituts de CFIFP Mislata i l’IES Tirant Lo Blanc de Torrent, aplicant aquestes metodologies àgils per a la gestió de projectes.

Metodologia Scrum


Scrum és una forma de treball de la metodologia Àgil mitjançant la qual, a través de pràctiques col·laboratives, es minimitzen tota mena de riscos en l’elaboració d’un projecte. Aquesta metodologia té el seu origen en equips d’alta productivitat.

En Scrum no es realitza un lliurament final del projecte, sinó que es van fent de manera regular lliuraments parcials, de manera que això és el que més beneficia al receptor del projecte.

Per això, Scrum està especialment indicat per a entorns complexos, on els canvis es produeixen amb molta freqüència i sobre la marxa, i on la rapidesa, la flexibilitat, l’adaptabilitat i la competència juguen un paper fonamental.

Scrum al nostre Aula:

Apliquem aquesta metodologia en el mòdul de Xarxes, on els alumnes han de dissenyar, instal·lar i configurar la xarxa informàtica (cablejada i sense fil) per a una oficina, a més d’equipament addicional de control d’accés i seguretat.

Per què apliquem Scrum?:

 1. En lloc de classes unidireccionals, és millor si els alumnes tenen autonomia en la seua manera d’aprendre i s’incorpora diversió. Tot això redunda en una major motivació en l’aprenentatge.
 2. Perquè el món de l’empresa està canviant, de basar-se en la individualitat, cap al treball en equips multidisciplinaris.

Metodologia ABP

“L’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) és un mètode d’ensenyament-aprenentatge centrat en l’estudiant en el qual aquest adquireix coneixements, habilitats i actituds a través de situacions de la vida real. La seua finalitat és formar estudiants capaços d’analitzar i enfrontar-se als problemes de la mateixa manera en què ho farà durant la seua activitat professional, és a dir, valorant i integrant el saber que els conduirà a l’adquisició de competències professionals.”

La característica més innovadora del ABP és l’ús de problemes com a punt de partida per a l’adquisició de coneixements nous i la concepció de l’estudiant com a protagonista de la gestió del seu aprenentatge.

En un aprenentatge basat en problemes es pretén que l’estudiant construïsca el seu coneixement sobre la base de problemes i situacions de la vida real i que, a més, ho faça amb el mateix procés de raonament que utilitzarà quan siga professional.

Quins treballs poden realitzar els nostres alumnes?

Ajudant informàtic

Muntatge i manteniment d’equips informàtics:

 • Muntatge d’ordinadors.
 • Reparació i substitució de peces.
 • Neteja d’equips.
 • Instal·lació de perifèrics.

Instal·lació i configuració de sistemes operatius i aplicacions:

 • Instal·lació de SO: Windows, Linux.
 • Instal·lació d’aplicacions d’usuari.

Instal·lació i manteniment de xarxes de dades:

 • Instal·lació de cablejat i electrònica de xarxa.
 • Connexió de cables, preses i patch panels.
 • Muntatge de racks.
 • Configuració bàsica de xarxes.

Auxiliar d’oficina i de serveis generals

Maneig d’aplicacions ofimàtiques:

 • Processador de textos, fulls de càlcul, presentacions, edició d’imatges amb les suites de MS Office, Lliure Office, Google Drive… Reparació i substitució de peces.
 • Elaboració de pressupostos, redacció de cartes i manuals, presentacions digitals, pòsters, cartells, etc.

Tramitació d’informació:

 • Correu electrònic.
 • Cerca d’informació en línia.
 • Gestió d’agendes…

Auxiliar d’oficina. Arxiu i enquadernació:

 • Enregistrament de dades i arxius de documents.
 • Digitalització/Còpia de documents.
 • Ús d’equipament de reprografia.
 • Gestió de correu postal…

Empreses col·laboradores:

Exemples treballs d’alumnes: